Statistika (16)

912 dokumentų
Namų ūkio išlaidų vieno mėnesio statistinis tyrimas
Įvadas. Tiriamo namų ūkio pristatymas. Išlaidų planas mėnesiui. Keturių savaičių išlaidų registravimas. Keturių savaičių išlaidų duomenų sutvarkymas. Išlaidos vienai dienai ir vienam šeimos nariui. Procentinė dalis kiekvienai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 01 13
Palūkanų skaičiavimai, veiksmai su matricomis, tiesinio optimizavimo uždavinių sprendimai
Contents. Individualaus namų darbo užduotys. Išspręskite lygčių sistemą Gauso, Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais (variantas pagal ZA tipo uždavinys.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 12 04
Panevėžio apskrities visų ūkių lauko daržovių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas
Panevėžio apskrities visų ūkių lauko daržovių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie lauko daržovių šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie lauko ...
Statistikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2013 02 07
Parametrinės hipotezės
Trečiasis laboratorinis darbas. Ar nagrinėjamos imtys yra nepriklausomos. Ar atitinkamų populiacijų dispersijos yra lygios.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2017 05 23
Prekinio ženklo „Microsoft“ žinomumas: klientų nuomonės tyrimas
Įvadas. Apie „Microsoft“. „Microsoft“ Prekinio ženklo žinomumas ANALIZĖ. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 11 24
Santykinis dažnis, histogramos
3 uždavinys. Tiriant tolydųjį požymį. Apskaičiuoti imties mažiausią reikšmę. Sudaryti intervalinę santykinių dažnių statistinę eilutę, kai intervalų skaičius. ) nubrėžti santykinių dažnių aukščių histogramą. ) palyginę ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2017 11 23
Sas programos namų darbas
Įvadas. Užduotis. Darbo eiga. Išvados. Literatūra. Šio namų darbo tikslas yra pasirinktą duomenų rinkinį išnagrinėti statistiškai, remiamtis statistiniais metodais, bei papasakoti apie kintamuosius, darbą su jais ir žinoma ir apie ...
Statistikos programos, Programa, 13 puslapių
2013 11 22
Šiltnamio dujų kiekio išmesto į atmosferą analizė ir peognozė
Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų analizė. Išskiriamas CO2 kiekis 2009-2013m. pagal sektorius. Išmetamo CO2 kiekio rodikliai suvartojamam kurui. Benzino ŠESD rodikliai Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje. Co2 išmetamo kiekio ...
Statistikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 10 30
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir išlaidų Lietuvoje pagal apskritis statistinis tyrimas
Įvadas. Lentelių sąrašas. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir išlaidų teorinis aspektas. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir išlaidų Lietuvoje pagal apskritis dinaminė analizė. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2014 10 13
Sportuojančių žmonių Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Intervalo dydis. Pasiskirstymo eilutės apibūdinimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Sklaidos rodiklių skaičiavimas. Dispersija. Vidutinis standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 05 01
Statistika „Danske bank“ įmonės darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą
Įvadas. Įmonės aprašymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Pasiskirstymo eilutės pagal surinktus duomenis parengimas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Vidutinių charakteristikų skaičiavimai. Sklaidos rodiklių skaičiavimai. Įmonės pelnas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 11 28
Statistika analizė Darbingumas ir nedarbas
Statistika analizė Darbingumas ir nedarbas.
Statistikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 10 14
Statistika Tankio įvertinimai
Įžanga. Vienmačio atsitiktinio dydžio histograma. Branduoliniai tankio įvertinimai. Dvimačio atsitiktino dydžio histograma. Dvimačio atsitiktinio dydžio branduoliniai tankio įvertinimai.
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 23
Statistika. Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui Telšiu apskrityje
Įvadas. Parduotos pramonės produkcijos vienam gyventojui statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistiniam tyrimui panaudotų lentelių apžvalga. Panaudoti grafikai atliekant statistinį tyrimą. Formulės kaip statistinio tyrimo ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 01 12
Statistikos 1 atsiskaitymo klausimai ir atsakymai
Statistikos 1 atsiskaitymo klausimai ir atsakymai.
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 11 02
Statistikos indeksų spendimas ir praktika savarankiškas darbas
Įvadas. Indeksų sampata. Indeksų klasifikavimas. Simbolika. Individualieji ir bendrieji indeksai. Baziniai ir grandininiai indeksai. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų ir savikainų indeksai. Darbo našumo ineksai. Indeksų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 12 12
Statistikos laboratoriniai 5 variantas
1 Labaratorinis darbas. Varianto Nr. 5. 2 Labaratorinis darbas. Varianto Nr 5. 3 laboratorinis darbas.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2016 03 15
Statistiniai skaičiavimai - užduotis
Dinamikos santykiniai dydžiai, %. Parduota produkcija, tūkst. EUR. Simbolis. Baziniai. Grandininiai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Absoliutiniai pokyčiai. Pokyčio tempai. Baziniai. Grandininiai. Baziniai. Grandininiai.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 05 01
Statistinių duomenų apie bedarbių procentą tarp darbingo amžiaus gyventojų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Pasiskirstymo eilutės charakteristika. Koreliacijos ryšys. Išvados.
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 09
Statistinių duomenų apie bendrą gimstamumo rodiklį Europos sąjungos šalyse 2016 metų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Bendras gimstamumo rodiklis/1000 gyventojų Europos Sąjungos šalyse 2012–2016 metais. Ranžiruota eilutė. Intervalinė paskirstymo eilutė. Vidutiniai dydžiai. Paprastas aritmetinis vidurkis. Svertinis aritmetinis vidurkis. Moda. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 05 18
Statistinių duomenų apie gyventojų skaičių ES šalyse rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas (trumpas nagrinėjamo rodiklio apibūdinimas). Duomenų vaizdavimas grafiškai bei pirmos užduoties išvados. Pirma užduotis (variacinės eilutės rodiklių skaičiavimas). Gyventojų skaičius ES šalyse 2016m. ir 2017m. Koreliacinio ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 26
Statistinių duomenų apie moterų skaičių, tenkantį 1 tūkst. vyrų 2018 m. pradžioje 25-29 metų amžiaus grupės Lietuvos rajonų savivaldybėse rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas (trumpas nagrinėjamo rodiklio apibūdinimas). Užduotis variacinės eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. vyrų 2017m. ir 2018 m. pradžioje 25-29 metų amžiaus grupės Lietuvos rajonų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 17
Statistinių grafikų rūšys
Statistinių grafikų rūšys. Skaidres paruošė Rima Makiejevaitė. Grafikų skirstymas. Statistinių tyrimų grafikai labai įvairūs ir priklauso nuo jų sudarymo tikslo. Priklausomai nuo naudojamų geometrinių figūrų ir ženklų diagramos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Statybos darbu statistinis tyrimas
Įvadas. Atliktų statybos darbų savo jėgomis. (be pvm) tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių ir diagramų naudojimas tiriant atliktus statybos darbus savo jėgomis (be pvm). Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2012 02 15
Studentų alkoholio vartojimo priklausomybė nuo įvairių nepriklausomų kintamųjų Tyrimo regresinė analizė
Ekonominis etapas. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Regresijos matematinės lygties išraiška. Multikolinearumo tikrinimas. Įverčių vertinimas MKM metodu. Statistiškai reikšmingų veiksnių tikrinimas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 11 18
Studentų ir dėstytojų tarpusavio santykiai
Įvadas. Objektas. Tikslas. Uždaviniai. Hipotezė. Imties atrankos strategija. Anketa. Tyrimo rezultatų pateikimas. Hipotezės patvirtinimas. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2013 12 17
Sveikatos apsauga Klaipėdoje
Įvadas. Lietuvos Respublikos, Klaipėdos apskrities ir jos savivaldybių biudžetų išlaidos Sveikatos apsaugoje 2004-2012 metais, statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių rodiklių teorinis pagrindimas. Grupavimo ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 09 26
Tarpusavio ryšių statistinė analizė
Statistika. Tarpusavio ryšių statistinio tyrimo ypatumai. Ryšių analizės metodai. Eilučių sugretinimo metodas. Grafinis metodas. Analitinis grupavimas. Balansinis metodas. Koreliacijos metodas. Dvinarė koreliacija. Ryšio formos ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 11 14
Tikimybių teorijos ir statistikos KTU namų darbo pavyzdys Nr. 21
Tikimybių teorijos ir statistikos KTU namų darbo pavyzdys Nr. 21.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2019 10 23
Turizmo statistinis tyrimas
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Koordinacijos. Vidutiniai dydžiai. Statistinės variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Eilučių prognozavimas. Išvados.
Statistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 03 23
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo