Statistika (26)

883 dokumentai
Mokinių naudojimosi valgyklos paslaugos statistika
Valgyklos paslaugos. Pamokos tikslas. Išsiaiškinti kiek vaikų 4-7kl naudojasi valgyklos paslaugomis ir kokiais būdais atsiskaito už nusipirktą prekę. Priemonės, būdai. Kl. Mokinius aš apklausiau nuėjusi į jų klasę. Duomenys 4kl. Kl. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 01
Mokslinių tyrimų ir ekperimentinės plėtros statistinis tyrimas
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos baziniai dydžiai. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Progresyvinis ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 22 puslapiai
2015 03 03
Monte - Karlo metodas, pavyzdys
Trumpai apie Monte Karlo metodą. Monte Karlo metodas. Monte Karlo metodo žingsniai. Pavyzdys. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 04 24
Moterų skaičiaus Lietuvoje statistinio tyrimo pristatymas
Moterų skaičiaus Lietuvoje. Statistinis tyrimas. Tikslas- yra parodyti, kaip gebama pritaikyti statistikos dalyko teorines žinias, nagrinėjant praktinius klausimus. Darbo uždavinys – savarankiškai atlikti statistinį tyrimą bei analizę. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 01 09
Nacionalinio turto sudedamosios dalys
Nacionalinis turtas. Nacionalinio turto sudėtinės dalys. Žemės fondas. Naudingosios iškasenos. Verslo subjektų turto sąvoka apskaitoje. Lietuvos banko oficialiosios atsargos. Finansinis turtas. Finansinio turto esmė. Finansinio turto vertė. ...
Statistikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 01 10
Nacionalinio ūkio samprata Ūkio sektoriai ir subsektoriai
Nacionalinio ūkio samprata. Ūkio sektoriai ir subsektoriai. Temos šaltiniai. Klausimai. Ūkį sudaro. Instituciniai vienetai ir sektoriai. Institucinis vienetas – tai mažiausias ūkio ekonominis vienetas, teisiškai galintis. Išskiriamos dvi ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 06 27
Natūrali gyventojų kaita Ukmergės mieste (rajone), jos pokyčiai 2013-2017 metais ir jų priežastys
Natūrali gyventojų kaita ukmergės mieste (rajone),. Jos pokyčiai 2013-2017 metais ir jų priežastys. Aktualumas, problema. Natūrali gyventojų kaita yra viena iš reikšmingiausių demografinių visuomenės sveikatos charakteristikų. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 12
Natūrali gyventojų kaita Ukmergės mieste, jos pokyčiai 2013-2017 metais ir jų priežastys
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Metodika. -2017 metų Ukmergės rajono gyventojų mirtingumo vertinimas. -2017 metų Ukmergės rajono gyventojų gimstamumo vertinimas. -2017 metų Ukmergės rajono gyventojų natūralaus prieaugio ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2019 03 13
Natūralus Lietuvos gimusiųjų gyventojų judėjimas savivaldybėse Statistinė analizė
Natūralus Lietuvos gimusiųjų gyventojų judėjimas savivaldybėse 2015 metais. Statistinė analizė. Lietuvos Respublikos vidutinis natūralus gimusiųjų gyventojų judėjimas savivaldybėse skaičius. Savivaldybės Natūralus gimusiųjų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 10 26
Naudingų iškasenų statistikos tyrimas
Duomenų grupavimo pagrindimas. Grupuotų duomenų lentelė. Tankio funkcija ir jos grafikas. Charakteristikos. Skritulinė diagrama. Dažnis.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 04 10
Negimusių kūdikių duomenų analizė Lietuvoje 2015 metais ir duomenų analizė apie darbo stažą ir darbo užmokestį
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Stebėjimo aprašymas. Statistinės eilutės apibūdinimas. Negimusų kūdikių skaičius Lietuvoje 2015 metais. Histograma. Vidutiniai dydžiai. Vidurkis. Moda. Osciliacijos koeficientas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 04 02
Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas
Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 02 01
Nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje: imties dispersija
Nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje: imties dispersija.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2019 02 27
Pagrindinės Statistikos mokslo sąvokos
Statistika , kaip praktika. Statistika , kaip mokslas. Pagrindinės Statistikos mokslo sąvokos. Metodologinis taikomasis mokslas. Suvokti masinių reiškinių dėsningumus ir tendencijas. Didžiųjų skaičių dėsniu. Tarptautinės statistikos ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 02 04
Pasiruošimo egzaminams būdų tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodika. Analitinė dalis. Aprašomoji analizė. Kiekybinių požymių analizė. Kokybinių požymių analizė. Palyginamoji analizė. Regresinė analizė. Išvados. Šaltiniai.
Statistikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 12 23
Pasitikėjimo rodiklio Lietuvoje rezultatų analizė
Įvadas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis Lietuvoje. Pasitikėjimo rodiklis Estijoje. Koreliacija. Išvados.
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 09
Paslaugų pasitikėjimo rodiklis
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Duomenys apie paslaugų pasitikėjimo rodiklius. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos ...
Statistikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2015 06 02
Populiacija imtis intervalai konspektas
Paprastoji atsitiktinė grąžintinė imtis. Kintamųjų matavimo skalės.   Pavadinimų skalė.   Rangų skalė.   aprašomoji statistika. Dažnių empirinė pasiskirstymo funkcija.   Garantijų funkcija.   Dažnių daugiakampis . Duomenų ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 10 31
Populiacija ir imtis
Populiacija ir imtis. Tai kas ta statistika? Trumpas statistikos esmės apibūdinimas. Pagrindinės Statistikos tyrimo dalys. Statistinio tyrimo pavyzdys. Populiacija. Imtis. Imties pavyzdžiai. Imties reprezentavimas. Populiacija ir imtis. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 04 12
Populiacija ir imtis projektas
Dvi pagrindinės sąvokos – Generalinė aibė (populiacija) ir imtis. Kuo skiriasi generalinės aibės ir statistinės populiacijos sąvokos. Kas yra imtis? Ar 1,5,10 minučių po tvarkaraštyje nurodyto laiko reikia vadinti autobuso vėlavimu? ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 04 12
Populiacijos charakteristikų vertinimas imties charakteristikomis
Populiacijos charakteristikų vertinimas imties charakteristikomis. Kintamieji Kokybiniai ir kiekybiniai. Matavimų skalės. Dažnių empirinė pasiskirstymo funkcija. Dažnių skirstinio grafikai. Histograma. Duomenų padėties charakteristikos ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 11 15
Požymio tyrimas taikant matematinės statistikos tyrimo metodus
Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Dažnių ir santykinių dažnių poligonas bei histogramą. Apskaičiuokite empirinį vidurkį , empirinę dispersiją ir empirinį standartą Empirinis vidurkis /. Ieškome Pirsono kriterijų. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 10 01
Požymių sklaidos tyrimas sklaidos rodikliai
Požymių sklaidos tyrimas sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis (variacijos užmojisAbsoliutiniai sklaidos rodikliai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Dispersijos praktinė reikšmė. Dispersijos trūkumas. Vidutinis kvadratinis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 05
Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas
Buhalterinės apskaitos studijų programa. Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas. Savarankiškas darbas. Atliko.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 01 18
Prestižinės specialybės
Sėkmingos profesinės karjeros pagrindas profesinis pašaukimas, darbo rinkos poreikiai ar „prestižinė“ specialybė? Populiariausios specialybės (TOP – 10). Specialybių pasirinkimas pagal kategorijas. Mokinių planai pabaigus mokyklą ...
Statistikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 04 09
Registruotų bedarbių Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Statistinių duomenų tipai ir dažniai. Santykinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. Dinamikos rodiklių analizė. Tendencijos nustatymas. Bedarbių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 04 13
Regresija skaidrės
Regresija. Praktinis- tiesinės regresijos funkcija. Tiesinės regresijos modelis. Mažiausiųjų kvadratų metodas. Regresijos lygties koeficientų įverčių skaičiavimo formulės. Tikslas. Praktinis pavyzdys. Duomenys. Brėžiamas grafikas. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 04 05
Reiškinių tarpusavio tyrimas
Socialiniai ir ekonominiai reiškiniai yra ne izoliuoti vienas nuo kito, o tam tikroje priklausomybėje arba sąveikoje. Statistikos uždavinys – nustatyti šių reiškinių vystymosi dėsningumus bei išaiškinti jų tarpusavio priklausomybę ...
Statistikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 11 09
Rinkodara analizė
Marketingo veiksnių įtaka vartotojo sprendimo pirkti priėmimui. Rizikos vaidmuo vartotojo sprendimo pirkti priėmimo procese. Rizikos įtaka sprendimo priėmimui. Kokia jūsų mėgstamiausiai rūbų parduotuvė. Kaip manote nuo ko priklauso ...
Statistikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 11 17
Rodiklių analizė
Laikotarpis BVP , to meto kainomis mln. Eur Nedarbo lygis (%) Tiesioginės investicijos mln. Eur Apdirbamosios gamybos produkcija be PVM ir akcizo , to meto kainomis tūkst. EUR. Metai Tiesioginės investicijos mln.
Statistikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 11 07
×