Statistika (26)

915 dokumentų
Kauno apskrities visų ūkių rapsų auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas
Įvadas. Duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės metodai. Duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai. Rapsų auginimo statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Derliaus statistinė analizė. Rapsų statistinė ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2015 05 13
Kėdainių miesto statistika
Kėdainių miesto. Tikslas. Uždaviniai. Kėdainių rajonas yra Lietuvos centre, Kauno apskrityje. Rajono centras – Kėdainiai. Gyventojų skaičius - 45889 Gyventojų tankumas - 27,4  žm. /km² Plotas - 1677  km². Gyventojų kiekio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 11 20
Keleivių pervežimoLietuvoje dinamika
Keleivių pervežimo. Lietuvoje dinamika. 1998. Tyrimo ataskaita Darbo autorė E. M. Liniovaitė. Tikslai ir uždaviniai. Keleivių pervežimo rodikliai Keleivių pervežimo rodiklių prognozė Keleivių pervežimo priklausomybė nuo pasirinktų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 10 26
Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių 2010-2014 metais statistinis tyrimas
Įvadas. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 06 14
Kiekybiniai sprendimų metodai referatas (2)
Įvadas. Koreliacinė analizė su kiekvienu X1, X2,. X. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2,. ,Xn. Gamybos planavimo uždavinys, atliktas su SOLVER programa.
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 09 29
Kiekybiniai sprendimų metodai, analizė
Tyrimo tikslai. Atlikti daugianarę koreliacinę regresinę analizę Y su kiekvienu Xi panaudojant funkcijas LINEST, LONGEST, TREND, GROWTH. Gamybos planavimo uždavinio sprendimas su SOLVER ir jautrumo analizė. Išvados. Literatūros ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 11 02
Kiekybiniai tyrimai konspektas
Apibūdinkite kiekybinio tyrimo etapus. Koks teorijos bei hipotezių vaidmuo tyrimo eigoje. Paaiškinkite kokybinių ir kiekybinių tyrimų skirtumus. Paaiškinkite sąvokas. Kuo skiriasi tyrimo metodologija nuo tyrimo metodo? Apibūdinkite ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 09 21
Klaipėdos jūrų uosto rodiklių analizė
Šiaulių universitetas regionų plėtros institutas. Klaipėdos jūrų uosto rodiklių analizė. Tiriamojo darbo tikslas. Dinaminės eilutės analitinių rodiklių taikymas tiriant klaipėdos jūrų uosto veiklą bendrojo pelno kitimas ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 05 18
Kombinatorinis optimizavimas: Klasterizavimo uždaviniai
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Terminų žodynėlis. Įvadas. Uždavinių klasifikacija. Algoritmų klasifikacija. Pagrindinių grupavimo algoritmų apžvalga. K-vidurkių grupavimo metodas. Fuzzy C-vidurkių algoritmas. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 02 22
Koreliacija ir ryšio nustatymas
Ryšio nustatymas. Koreliacija. Taškinių (scatter) diagramų pavyzdžiai. Taškinių diagramų pavyzdžiai. Koreliacijos koeficientas. Koreliacijos koeficiento interpretavimas. Pavyzdžiai r reikšmėms. Koreliacijos koeficientų tipai. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 02 03
Koreliacinė ir regresinė analizė gyventojų pajamų mokečio ir dviejų lyginamųjų veiksnių
Pradiniai duomenys ir jų techninė charakteristika. Sumokėtas ir į savivaldybių biudžetus įskaitytas GPM ir jį lemiantys veiksniai 2010m. Sumokėto ir į savivaldybių biudžetus įskaityto GPM statistiniai duomenys 2010m. Ryšys tarp GPM ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 11 18
Koreliacinė Regresinė Analizė Santuokų skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų
Regresijos lygties parametrų interpretavimas. Grafikų kūrimas „Statgraphics“ programa.
Statistikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2016 04 13
Laiko - dinamikos eilutės skaidrės
Laiko (dinamikos) eilutės. Dinamikos eilutės. Statistinių rodiklių, apibūdinančių visuomeninių reiškinių kitimą laiko atžvilgiu. Kiekvienoje dinamikos eilutėje yra du pagrindiniai elementai laiko charakteristika t. Dinamikos eilutės ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 05 12
Lenkijos gyventojų skaičiaus kitimas
Lenkijos gyventojų skaičiaus kitimas. Užduotis. Išvados.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 05 24
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų anglų ir lietuvių kalbų valstybinių brandos egzaminų statistinis rinkimas, sisteminimas ir analizė
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų anglų ir lietuvių kalbų valstybinių brandos egzaminų statistinis rinkimas, sisteminimas ir analizė. Mokykla. Anglų k. Valstybinio brandos egzamino rezultatai (%Lietuvių k. Valstybinio brandos egzamino ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 12
Lietuvos BVP statistinė analizė
Turinys. Įvadas. Bvp samprata. Lietuvos bvp statistinė analizė 2014-2018 m. Išvados. Bibliografinės nuorodos.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 12 11
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistika 2011 - 2015 m.
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos baziniai dydžiai. Santykiniai dinamikos grandininiai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 05 06
Lietuvos Respublikai tiesioginės užsienio investicijos (ketvirčio pabaigoje) Jungtinės Karalystės
Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Statistinių duomenų grupavimas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykinai dydžiai. Dinamikos baziniai ir grandininiai santykiniai dydžiai. Struktūros ir Koordinacijos santykiniai dydžiai.
Statistikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 10 30
Lietuvos Respublikos bei Marijampolės apskrities ir jos savivaldybių dotacijos analizė
Dotacijų analizė. Santrauka. Summary. Turinys. Įvadas. Dotacijų tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių teorinis pagrindimas. Vidutinių dydžių teorinis pagrindimas. Dotacijų prognozavimo metodika. Dotacijų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 10 11
Lietuvos respublikos įmonių skaičiaus statistinis tyrimas
Įvadas. Įmonių plėtros tendencijų teorinė analizė. Įmonių skaičiaus analizė pagal atskiras ekonominės veiklos rūšis. Baziniai rodikliai. Grandininiai rodikliai. Vidurkiniai rodikliai. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 06 03
Lietuvos Respublikos mokinių kompiuterinio raštingumo tyrimas
Įvadas. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodika. Tyrimo planas. Aprašomoji statistika. Kiekybinių kintamųjų sklaidos charakteristikos. Dažnių lentelės, grafikai, histogramos. Ryšių analizė. Hipotezių tikrinimas naudojant Pirsono ...
Statistikos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2018 09 18
Lietuvos statistikos sistema
Oficialiosios statistikos darbų programa. Užduotis Šios užduoties tikslas. Užduoties tikslui pasiekti spręsime 2 uždavinius. N apskrities 11 įmonių grupės pagal vidutinį darbuotojų skaičių sudaryta autorės pagal ą priedą. N ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 31 puslapis
2018 03 25
Lietuvos žmonių populiacija
Lietuvos žmonių populiacija. Lietuvos gyventojų skaičius. Lietuvos gyventojų kitimas Artimoje ateityje gali likti mūsų tik 2 milijonai. Gyventojai emigravę iš Lietuvos. Gimstamumas, mirtingumas, gyvenimo trukmė. Lietuvos gyventojų ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 04 05
Makroprogramų rašymas su SAS
Programa skirta analizuoti duonos, esančios „Maxima“ parduotuvėje, perkamumą. Vienoje duomenų lentelėje pateikiami duomenys: duonos id, data, kaina ir nupirktas kiekis vienetais (kepalas apie 800 g.). Kitoje lentelėje pateikiami ...
Statistikos programos, Programa, 9 puslapiai
2014 11 24
Masinių socialinių ekonominių reiškinių kiekybinis aspektas su kokybiniu turiniu
Statistikos savarankiško darbo užduotis V VARIANTAS Vertinimas. Uždavinių sprendimas 1 uždavinys. Amžius , metai xi. Dėstytojų skaičius , fi. Intervalo plotis , di. Sukaupti dažniai. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 03 10
Matematinės statistikos ir modeliavimo savarankiškas darbas
Aleksandro stulginskio universitetas. Darbo aktualumas. Tyrimo tikslas- atlikti triukšmo ekspozicijos tyrimus atliekant plataus profilio žemės ūkio darbus. Plataus profilio žemės ūkio darbai. Triukšmo lygiai atliekant skirtingus žemės ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Matematiniai metodai statistikoje
Matematiniai metodai statistikoje. Savarankiško darbo uždaviniai. Darbo metodai mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacinių šaltinių analizė. Ekonominės statistikos ir statistikos savarankiško darbas užduotis. Apskaičiuokite ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 05 20
Mažiausių kvadratų metodas: algoritmas ir pritaikymo pavyzdžiai
Įvadas. Istorija. Metodas. Mažiausių kvadratų metodo algoritmas. Aproksimavimo laipsnio parinkimas. Statinių lygčių adekvatumas. Mažiausių kvadratų metodo taikymas praktikoje. Pavyzdys. Pavyzdys Ekonominių rodiklių prognozavimas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2020 04 30
Metaanalizė ir statistinės reikšmės nustatymas
Metaanalizės privalumai. Didžiausias metaanalizių privalumas yra tas, kad jos leidžia įvertinti efekto dydį ne mažoje izoliuotoje imtyje, o bendrojoje populiacijoje. Metaanalizės trūkumai. Tačiau metaanalizės turi ir trūkumų. Visų ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 05 12
Metinio nuotakio faktinės (empirinės) ir teorinės tikimybės kreivių sudarymas
Klaipėdos universitetas. Gamtos mokslų katedra. Metinio nuotakio faktinės (empirinės) ir teorinės tikimybės kreivių sudarymas. Metinio nuotakio faktinės (empirinės) ir teorinės tikimybės kreivių sudarymas. Apskaičiuoti tikimybių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2020 05 27
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo