Statistika (29)

873 dokumentai
Studentų požiūris i homoseksualus
Įvadas. Teorinės homoseksualumo įžvalgos. Homoseksualumo samprata ir jos raida. Seksualinių mažumų padėtis Lietuvos visuomenėje. Veiksmiai formuojantys jaunimo požiūrį į homoseksualus. Studentų požiūris į homoseksualius asmenis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 11 03
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas
Įvadas. Savivaldybių biudžetų pajamos statistinio tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Statistiniai grafikai. Stačiakampės diagramos (Boxplot). Skritulinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Linijinės diagramos. Histograma. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 64 puslapiai
2015 06 02
Tauragės apskrities ir jos savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio gautų pajamų statistinis tyrimas
Savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio statistinio tyrimo teorinė dalis. Ekonominės statistikos samprata. Ekonominės statistikos grupavimas. Statistinis duomenų vaizdavimas grafikais. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 02 18
Teisingi, abejotini ir neteisingi skaitmenys
Įvadas. Tikslai. Paklaidų rūšys. Sisteminės paklaidos. Atsitiktinės paklaidos. Kaip atsiranda paklaidos (pvz). Rodyklė rodo, keliais milimetrais bandinys pailgėjo. Patikimi, abejotini, neteisingi skaitmenys. Patikimas (teisingas) ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 24
Testų patikimumas nustatant dispersinės analizės metodu
Nustatant dispersinės analizės metodu. Skaičiuojant „excel“ skaičiuokle. Testo informatyvumas. Skaičiuojant „excel“ skaičiuokle. Slidininkų testavimo (maksimaliojo deguonies suvartojimo maks VO2 ir deguonies suvartojimo, kai ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 03 19
Tiesioginės užsienio investicijos (ketvirčio pabaigoje) Lenkija
Įvadas. Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Santykinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūriniai santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 41 puslapis
2015 11 27
Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančios vienam gyventojui Vilniaus ir Kauno apskrityje
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos dydžiai. Santykiniai struktūros dydžiai. Santykiniai koordinacijos dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Struktūriniai ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 26
Tikėjimo Dievu tendencijos studentų tarpe
Tikėjimo dievu tendencijos studentų tarpe. Įvadas. Tiriamoji dalis. Mediana. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Kokybinės įvairovės indeksas. Tiriamojo reiškinio dinamikos analizė. Pagrindinės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2013 02 19
Tikimybės imtys ir jų išrinkimo schemos
Pirmasis laboratorinis darbas. Tikimybinės imtys ir jų išrinkimo schemos.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 05 23
Tradiciniai būstai pagal pastato pastatymo laikotarpį savivaldybėse
Bėgant laikui viskas keičiasi, keičiasi metų laikai,  ekonomika, politika, todėl keičiasi ir statistiniai duomenys. Viskas aplinkui keičiasi dėl tam tikrų, įtaką darančių faktorių. Todėl pateikdama galimus faktorius norėčiau ...
Statistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 04 19
Transporto ir kelių eismo įvykių statistikos tyrimo pristatymas
Transportas ir kelių eismo įvykių statistikos tyrimas. Tyrimo tikslas. Klausimai. Individualiųjų lengvųjų automobilių skaičius. Tūkst. Gyventojų teko individualiųjų lengvųjų automobilių. Eismo įvykių skaičiaus pokytis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 03 05
Traumų, tenkančių 1000 suaugusių gyventojų ir keturių lyginamųjų veiksnių analizė Koreliacinė ir regresinė analizė
Savivaldybė Traumos 1000 suaugusių gyventojų Nedarbingumo atvejų skaičius 1000 apdraustųjų. Apmokėtų dienų skaičius vienam apdraustajam Autmobilių skaičius tūkstančiui gyventojų Pensijinio am. Alytaus. Sav. Druskininkų sav. ...
Statistikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 09 27
Tyrimo modelis Imtis Atranka Kiti kiekybinio (statistinio) modelio (tyrimo) parametrai
Tyrimo modelis. Imtis. Atranka. Kiti kiekybinio (statistinio) modelio (tyrimo) parametrai. Tyrimo (statistinis) modelis. Geri ir blogi statistiniai modeliai. Du pagrindiniai kiekybinės apklausos statistinio modelio parametrai. Imtis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2019 01 14
UAB „Apranga“ statistinių rodiklių analizė
Naudoti tyrimo metodai. Duomenų gavimo šaltinis. Praktinė tyrimo nauda. Duomenų gavimo būdai. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai indikatoriai. Metai Pardavimai tūkst. Lt Absoliutinis pokytis grandininiu būdu. Kitimo tempas ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2017 04 22
UAB „If“ duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir išvadų formulavimas
Įvadas. UAB „If“ pristatymas. Pasiskirstymo eilutės analizė. Histograma. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos plotis. Koeficientas. Osciliacijos koeficientas. Įmonės pelnas ir pajamos. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 01 24
UAB „Mantinga‘‘ darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir gamybos apimties išlaidų analizė
Įvadas. Trečias kvartilis. Statistiniai duomenys renkami atskaitomybės forma, savaveiksmės, ištisinės, pertraukiamosios rūšies, dokumentų būdu, statistinė visuma – UAB „Mantinga“ darbuotojai. Taigi, darbe analizuosiu darbuotojų ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 06 03
UAB „Mantinga“ statistinė analizė, gautų duomenų vertinimas, tarpusavio ryšys ir vaizdavimas grafiškai
Įvadas. Uždavinys. Išvados. Užduotis. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 08 11
UAB Koncernas ,,Achemos grupė" statistinė duomenų analizė
Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo, mažėjimo tempas). Padidėjimo, sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis lygis. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 04 13
Ūkio statisikos individuali užduotis
Užduoties tikslas – susipažinti su statistiniais klasifikatoriais ir jų taikymo atvejais.1.Remiantis Statistikos departamento klasifikatorių duomenų baze išnagrinėkite ir aprašykite pagrindinius ekonominius klasifikatorius - ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 03 01
Ūkio subjekto analizė
Įvadas. Tyrimo duomenys. Aprašomoji statistika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Vieno namų ūkio nario pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Hipotezių tikrinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Skurdo rodiklių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 12 23
Vadovo darbo laiko planavimas
Verslo matematikos ir statistikospraktinis darbas. Vadovo darbo laiko planavimas. Chi kvadratas negali būti taikomas nes imtis yra per maza. Kadangi imtis yra maza todel nkoreliacijos skaičiuoti nera prasmes.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 05 11
Valgyklos paslaugos: Variacinė eilutė, mediana, moda ir vidurkis
Valgyklos paslaugos. Pamokos tikslas. Išsiaiškinti kiek vaikų 4-7kl naudojasi valgyklos paslaugomis ir kokiais būdais atsiskaito už nusipirktą prekę. Priemonės, būdai. E kl. Mokinius aš apklausiau nuėjusi į jų klasę. E kl. Ar ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 10 26
Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą
Įvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimą. Išvados. Valstybinės mokesčių inspekcijos prognozuojami gauti gyventojų pajamų ir turto mokesčiai. Išvados. Literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 05 10
Veikiančių ūkio subjektų Lietuvoje analizė
Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų lr, klaipėdos apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių analizė. Rodiklių dinamikos analizė. Reiškinių tarpusavio sąryšių tyrimo ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 88 puslapiai
2014 11 10
Veikiančių ūkio subjektų statistinis tyrimas
Veikiančių ūkio subjektų, kuriuose dirba 50-99 darbuotojai, skaičius metų pradžioje Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2002-2012 metais, statistinis tyrimas. Santrauka.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 01 10
Verslo statistikos namu darbas
Apskaičiuokite visų požymių pagrindines skaitines charakteristikas. Požymiui „amžius“ ir „išlaidos“. Gauname tokius duomenis - pagrindinės charakteristikos. Patikrinkite, ar galime daryti prielaidą, kad kiekybiniai dydžiai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 11 20
Vertinimo sistema
Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. KVK vertinimo sistemos vertinimas. Kaip vertinimo sistema turi įtakos mokymuisi ir studijų kokybei. KVK vertinimo sistemos privalumai ir trūkumai.
Statistikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 30
Vieno kintamojo analizė Santuokų rodiklis
Statistikos rodiklio pavadinimas lietuviškai. Statistikos rodiklio pavadinimas angliškai. Centrinės tendencijos matai. Santykinis standartinis nuokrypis. Α % Vinzorizuota sigma. Rodiklis, apskaičiuojamas naudojant svertinės imties medianų ...
Statistikos analizės, Analizė, 40 puslapių
2017 02 16
Vieno kintamojo analizė: gyventojų sergamumas tuberkulioze
Santrauka. Duomenys. Duomenų įvedimas. Sklaidos diagrama (Scatterplot). Aprašomoji statistika (Summary Statistics). Stačiakampio diagrama (Box-and-Whisker Plot). Dažnio histograma (Frequency Histogram). Kamieno ir lapų diagrama ...
Statistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 03 27
Vieno kintamojo statistinė analizė Nekilnojamojo turto mokestis
Vieno kintamojo statistinė analizė su. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į savivaldybių biudžetus įskaityti nekilnojamojo turto mokesčiai 2015. EUR Savivaldybės Nekilnojamojo turto mokestis 1gyv. Lietuvos Respublikos sumokėti ir į ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2017 12 05
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!