Statistika (5)

915 dokumentų
Transporto statistika: krovinių ir keleivių vežimas
Statistinių duomenų rinkimas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių kelių ilgis 2011. Krovinių ir keleivių vežimas geležinkelio transportu. Iš viso vežta krovinių , tūkst. 52329 49377. Krovinių vežimo apyvarta , mln. tkm 15088 ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2016 03 22
Statistinių duomenų rinkimas ir analizė
Statistinių duomenų apie uab „čilija“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Uab „čilija“ pristatymas. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos (be pvm) indeksai ...
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 11 28
Valstybės archyvų sistemos ir jos funkcijos
Įvadas. Sąvokų analizė. Valstybės archyvų sistema. Centrinių archyvų sistema. Valstybės archyvų sistemos funkcijos. Dokumentų vertės ekspertizė. Įstaigos archyvo dokumentų naudojimas. Dokumentų saugojimo reikalavimai. Dokumentų ...
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 05
Aprašomoji statistika
Aprašomoji statistika (Descriptive statistics). Aprašomoji statistika apima. Duomenų padėties charakteristikos. Aritmetinis vidurkis (Mean). Skaičiavimas. Harmoninis vidurkis. Skaičiavimas. Kvadratinis vidurkis. Mediana (Median). Moda (Mode). ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2013 11 09
Dinamikos eilutės statistika
Dinamikos eilutės statistika. Dinamikos laiko eilutė. Du pagrindiniai elementai. Slenkamųjų vidurkių būdą. Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą. Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 26
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas projektas
Įvadas. Gyventojų užimtumas. Metodinė dalis. Duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Duomenų analizės metodai. Tiriamoji analitinė dalis gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Dinaminės eilutės skaičiavimas. Kiekybinė ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 11 16
Kiekybiniai modeliavimo metodai
Pav 1 Statistinių funkcijų LINEST ir LOGEST rezultatai. Grafikas 1 Registruoto nedarbo priklausomybė nuo Y. Grafikas 2 Spartaus gyventojų skaičiaus augimo priklausomybė nuo Y. Grafikas 3 Išvykusiųjų priklausomybė nuo Y. Grafikas 4 ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 06 05
Medienos gaminių įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Medienos ir jos gaminių eksporto planavimo ir organizavimo teorinis pagrindimas. Įmonės gaminių eksporto turinio teorinis aiškinimas. Eksporto tikslai ir motyvai. Eksporto planavimas ir organizavimas. Eksporto plano sudarymas. ...
Statistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2016 02 02
Paklausą ir pasiūlą Įtakojantys veiksniai
Įvadas. Paklausos ir pasiūlos analizė. Paklausa ir ją įtakojantys veiksniai. Pasiūla ir ją įtakojantys veiksniai. Įmonės rokiškio sūris analizė. Įmonė Rokiškio sūris ir jos sandara. Įmonės „Rokiškio sūris“ situacija ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 28
Tabako gaminių suvartojimas statistinis tyrimas
Įvadas. Tabako vartojimas ir padariniai teorinė esmė. Tabako gaminių vartojimas. Tabako gaminių suvartojimo pokyčiai lietuvoje. Tabako gaminių suvartojimo lietuvoje vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra ir ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2016 09 09
Tiesioginės užsienio investicijos LT
Įvadas. TUI. Poveikis ir pasekmės. Pritraukimas ir skatinimas. Šalys investuotojos ir ekonominė veikla. Analizė. Tui pokyčio analizė. TUI ir eksporto sąveika. TUI ir importo sąvika. TUI irBVP sąveika. TUI ir vidutio mėnesinio bruto darbo ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 36 puslapiai
2015 03 27
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konspektas
Kokie junginiai vadinami kėliniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami gretiniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami deriniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2018 06 22
Bedarbių statistinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbas teoriniu aspektu. Bedarbių statistinis tyrimas. Bedarbių statistiniai rodikliai 2008–2012 m. Bedarbių dinaminė analizė 2008–2012 metais. Bedarbių pagal išsilavinimą dinaminė analizė. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 02 21
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų analizė aprašomosios statistikos metodais. Lentelė Klientų pasiskirstymo pagal lytį dažnių lentelė. Klientų vidutinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 12 13
Kiekybinio tyrimo pagrindai
Apibrėžkite ir pagrįskite, kokia bus tyrimo imtis, atliekant marketingo tyrimą, kai tikimybinė ar ne. Išvardinkite tikimybinės (atsitiktinės) ir netikimybinės atrankos privalumus ir trūkumus. Situacijoms parinkite, kokia tai atranka ir ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 01 11
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (5)
Įvadas. Eksporto ir importo teoriniai pagrindai. Užsienio prekybos samprata. Teorinė sąsaja tarp eksporto ir importo. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Eksporto ir importo tarpusavio ryšio tyrimas. Importas ir eksportas Lietuvoje. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 04 06
Lietuvos dujos ekonominės būklės analizė tyrimas Verslo statistikos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės ekonominiai rodikliai. Įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo palyginimas. Įmonės pardavimų pajamos. Įmonės grynasis pelnas. Įmonės socialiniai rodikliai. Įmonės darbuotojų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 10
Specialiojo ugdymo raida įtraukiojo ugdymo genezė
Specialiojo ugdymo raida. įtraukiojo ugdymo genezė. Sąvokos. Atmetimas ir izoliacija. Pirmoji globos įstaiga (XIV a. ). Pripažinimas ir pagalba. Lietuva. Ugdymo ir ugdymosi galimybės. „Naujosios mokyklos“, „Naujojo ugdymo“ sąjūdis ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2016 06 30
Statistiniai duomenys ir jų analizė
Suraskite savo darbo arba studijų vietose įdomių 30-40 statistinių duomenų (galima naudotis ir pateiktais statistiniuose leidiniuoseSudarykite diskrečiąją ir intervalinę pasiskirstymo eilutes. A pskaičiuokite visus Jums žinomus šių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 12 23
Statistinis tyrimas Komercinės paskirties žemės sklypų rinka Palangos mieste
Įvadas. Komercinės paskirties žemės sklypų rinka palangos mieste. Komercinės paskirties žemės sklypų savybių įtakavertei. Komercinės paskirties žemės sklypų vietovės įtaka vertei. Komercinės paskirties žemės sklypų ploto įtaka ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 02 09
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė AB Vilniaus paukštynas
Įvadas. Ab vilniaus paukštynoįmonės istorija ir veikla. Įmonės misija, vizija, tikslai. Įmonės konkurentai. AB „Vilniaus Paukštyno“ statistiniai duomenys. Įmonės finansiniai rodikliai. Eksportas Lietuvos rinkai ir užsienio šalims. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 01 13
Automobilių statistinė analizė
Registruotų lengvųjų automobilių skaičiaus pagal gamintoją vilniaus apskrityje statistinė analizė. Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2012 11 28
Gyventojų skaičiaus analizė
Įvadas. Gyventojų skaičius teoriniu aspektu. Gyventojų skaičiaus Lietuvoje analizė. Gyventojų skaičiaus santykinė analizė. Gyventojų skaičiaus pokyčio analizė. Gyventojų skaičiaus vidutinio pokyčio analizė. Išvados. Literatūra ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 12 21
Individualus matematinės statistikos namų darbas
Apskaičiuojami imties vidurkis x ̅, dispersija S_0^2, patikslinta dispersija S^2, vidutinis kvadratinis nuokrypis S_0 bei patikslintas vidutinis kvadratinis nuokrypis S. Duomenys sugrupuojami į 5 intervalus, apskaičiuojamas n_i, santykiniai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 12 06
Kiekybinis tyrimas automobiliai
Įvadas. Duomenų diagramos. Kokią pinigų sumą skirtumėte, jei dabar pirktumėte automobilį? Koks aspektas labiausiai įtakoja Jūsų automobilio pasirinkimą? Kokios markės automobilį rinktumėtės Jūs? (Gali būti pasirinkti keli ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 04 26
Savivaldybių biudžetinių pajamų statistinis tyrimas
Santrauka. Įvadas. Utenos apskrities gyventojų pajamų mokesčio. statistinio tyrimo teorinė medžiaga. Absoliutinių ir santykinių rodiklių teoriniai pagrindai. Grupavimo taikymas statistiniam tyrimui. Grafinė analizė. Koreliacinės ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 87 puslapiai
2014 04 29
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė TEO
Ab „teo“ pristatymas. Ab „teo“ statistiniai duomenys. Pagrindiniai teo įmonių grupės rodikliai. Pagrindiniai teo finansinės veiklos rodikliai. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „teo“ veikla. ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 08 02
Streso įtaką studentams
Įvadas. Teorinė dalis. Streso samprata ir jo priežastys. Streso įveikimas. Streso pasireiškimo formo. Stresoriai. Polinkis stresams. Studentų patiriamo streso ypatumai. Streso priežastys. Studentų streso pasekmės. Empirinė dalis.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2016 04 20
Tyrimų anketos duomenų analizė SPSS
Tyrimų anketos duomenų supratimas. SPSS programoje asmenų duomenims įvertinti priskirtos reikšmės. SPSS programoje klausimų duomenims įvertinti priskirtos reikšmės. Aprašomoji statistika Aprašomoji statistika. Dažnių lentelių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 05 19
Eksporto ir importo statistinė analizė Lietuvoje
Įvadas. Vidurkiai. Dimanikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Eksporto ir importo prognozavimas. Prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo