Statistika (5)

856 dokumentai
Bedarbių statistinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbas teoriniu aspektu. Bedarbių statistinis tyrimas. Bedarbių statistiniai rodikliai 2008–2012 m. Bedarbių dinaminė analizė 2008–2012 metais. Bedarbių pagal išsilavinimą dinaminė analizė. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 02 21
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas
Drabužių parduotuvės „Apranga” statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų analizė aprašomosios statistikos metodais. Lentelė Klientų pasiskirstymo pagal lytį dažnių lentelė. Klientų vidutinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2013 12 13
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas (5)
Įvadas. Eksporto ir importo teoriniai pagrindai. Užsienio prekybos samprata. Teorinė sąsaja tarp eksporto ir importo. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Eksporto ir importo tarpusavio ryšio tyrimas. Importas ir eksportas Lietuvoje. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 04 06
Lietuvos dujos ekonominės būklės analizė tyrimas Verslo statistikos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės ekonominiai rodikliai. Įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo palyginimas. Įmonės pardavimų pajamos. Įmonės grynasis pelnas. Įmonės socialiniai rodikliai. Įmonės darbuotojų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 10
Statistiko namų darbas VDU
Dviejų šaulių taiklumas - atitinkamai 95% ir 90%. Kokia tikimybė, kad šauliams šaunant po vieną kartą, pataikys tik vienas šaulys? Dėžėje 10 detalių, iš kurių 6 nudažytos. Surinkėjas gaminiui vieną po kitos traukia 4 detales. Kokia ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 08 08
Statistiniai duomenys ir jų analizė
Suraskite savo darbo arba studijų vietose įdomių 30-40 statistinių duomenų (galima naudotis ir pateiktais statistiniuose leidiniuoseSudarykite diskrečiąją ir intervalinę pasiskirstymo eilutes. A pskaičiuokite visus Jums žinomus šių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 12 23
Statistinis tyrimas Komercinės paskirties žemės sklypų rinka Palangos mieste
Įvadas. Komercinės paskirties žemės sklypų rinka palangos mieste. Komercinės paskirties žemės sklypų savybių įtakavertei. Komercinės paskirties žemės sklypų vietovės įtaka vertei. Komercinės paskirties žemės sklypų ploto įtaka ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 02 09
Taikomųjų tyrimų metodologija skaidrės
Taikomųjų tyrimų metodologija. Robertas Kavolius. Pagrindinės sąvokos. Metodas (gr. Metodika (gr. “Methodike”) tai metodo, tuo pačiu ir procedūros realizavimas. Metodologija (gr. “Methodos” – tyrimo kelias parodymas ir ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 05
Veiklos sąnaudų įtakos veiklos rezultatams tyrimas
Įvadas. Veiklos sąnaudų ir pelingumo rodikliai. Veiklos sąnaudų įtaka Uab ,,Tonas‘‘ veiklos rezultatams. Veiklos rezultatų vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Literarūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 01 29
Automobilių statistinė analizė
Registruotų lengvųjų automobilių skaičiaus pagal gamintoją vilniaus apskrityje statistinė analizė. Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2012 11 28
Kiekybinio ir kokybinio tyrimo struktūra. Kokybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas – sisteminis situacijos. Kokybiniai tyrimai yra tinkamiausi, kuomet. Tiriamoje temoje tyrimų. Kokybinių tyrimų metodai. Stebėjimas Žodinės istorijos. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 06
Paklausą ir pasiūlą Įtakojantys veiksniai
Įvadas. Paklausos ir pasiūlos analizė. Paklausa ir ją įtakojantys veiksniai. Pasiūla ir ją įtakojantys veiksniai. Įmonės rokiškio sūris analizė. Įmonė Rokiškio sūris ir jos sandara. Įmonės „Rokiškio sūris“ situacija ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 28
Savivaldybių biudžetinių pajamų statistinis tyrimas
Santrauka. Įvadas. Utenos apskrities gyventojų pajamų mokesčio. statistinio tyrimo teorinė medžiaga. Absoliutinių ir santykinių rodiklių teoriniai pagrindai. Grupavimo taikymas statistiniam tyrimui. Grafinė analizė. Koreliacinės ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 87 puslapiai
2014 04 29
Statistikos savarankiškas darbas Laiko eilučių statistinė analizė
Statistikos savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Laiko eilučių statistinė analizė. Regresinė analizė.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 06 07
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė TEO
Ab „teo“ pristatymas. Ab „teo“ statistiniai duomenys. Pagrindiniai teo įmonių grupės rodikliai. Pagrindiniai teo finansinės veiklos rodikliai. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „teo“ veikla. ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 08 02
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Įvadas. Darbo užmokestis. Minimalus darbo atlygis Lietuvoje. Neto, realusis ir bruto darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Šalies ūkis be individualiųjų įmonių. Valstybės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 05 08
Individualus matematinės statistikos namų darbas
Apskaičiuojami imties vidurkis x ̅, dispersija S_0^2, patikslinta dispersija S^2, vidutinis kvadratinis nuokrypis S_0 bei patikslintas vidutinis kvadratinis nuokrypis S. Duomenys sugrupuojami į 5 intervalus, apskaičiuojamas n_i, santykiniai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 12 06
Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė ir prognozė
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Struktūros santykinis dydis. Dinamikos santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Lyginamasis santykinis dydis. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Prognozė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 02 03
Keleivių skaičiaus klaipėdos jūrų uoste tyrimas
Įvadas. Tiriamojo požymio aprašomoji statistika. Atvykusių keleivių skaičiaus aprašomoji statistika. Priklausomybė nuo vidinių bei išorinių rodiklių. Dinamikos laike analizė. Keleivių skaičiaus klaipėdos uoste prognozavimas. Trendų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 12 09
Nedarbas kursinis
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo metodai. Nedarbo samprata jo rūšys ir formos. Bedarbių pagal didžiąsias apskritis 2010 2014. analizė. Bedarbių skaičius Lietuvoje pagal apskritis tūkst. Iš viso. Bendroji Lietuvos bedarbių dinamika ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 04 26
Regresinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Fiktyvieji kintamieji. Priklausomo kintamojo išskirtys. Regresinė analizė. Galutinio modelio adekvatumas. Galutinio modelio liekanų įvertinimas. Lygybė nuliui. Heteroskedastiškumas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 01 12
Statistika Santuokų skaičius
Įvadas. Santuokų skaičiaus tyrimas. Dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimas. Santuokų variacijos rodiklių skaičiavimas. Santuokų prognozavimas. Vidurkių dydžių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 14
Ūkio statistikos referatas
Koreliacijos, regresijos koeficientai, elastingumo koeficientas. Veiklos efektyvumo dinamikos analize, trendo f-ja.Kvartilių skaičiavimo metodika.Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 10 29
Ekonominė statistika laboratorinis darbas
Imties padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Minimalios vertės. Maksimalios vertės. Imties sklaidos charakteristika. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Imties pasiskirstymo vaizdavimas box-whisker diagrama. Diagrama.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 02 15
Gyventojų skaičiaus analizė
Įvadas. Gyventojų skaičius teoriniu aspektu. Gyventojų skaičiaus Lietuvoje analizė. Gyventojų skaičiaus santykinė analizė. Gyventojų skaičiaus pokyčio analizė. Gyventojų skaičiaus vidutinio pokyčio analizė. Išvados. Literatūra ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 12 21
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas projektas
Įvadas. Gyventojų užimtumas. Metodinė dalis. Duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Duomenų analizės metodai. Tiriamoji analitinė dalis gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Dinaminės eilutės skaičiavimas. Kiekybinė ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 11 16
Kiekybinis tyrimas automobiliai
Įvadas. Duomenų diagramos. Kokią pinigų sumą skirtumėte, jei dabar pirktumėte automobilį? Koks aspektas labiausiai įtakoja Jūsų automobilio pasirinkimą? Kokios markės automobilį rinktumėtės Jūs? (Gali būti pasirinkti keli ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 04 26
Miškų žemės ploto analizė ir prognozė
Įvadas. Lietuvos miškų žemės ploto analizė. Lietuvos miškų žemės ploto analizė atliekant santykinių dydžių skaičiavimus. Vidutinis lietuvos miškų žemės plotas procentais 2009-2013 metais. Dispersija. Vidutinis kvadratinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 11 17
Mitybos įpročių tyrimas Statistinė duomenų analizė
Mitybos įpročių tyrimas. Išvadų darymas remiantis hipoteze. Mitybos analizė. Regresinė analizė. Išvados.
Statistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 11
Moterų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Analizė (statistinis tyrimas). Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus prognozavimas (dviems metams). / išvados. Priedas. Literatūros ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2013 10 14
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema