Statistika (6)

886 dokumentai
Ūkio statistikos referatas
Koreliacijos, regresijos koeficientai, elastingumo koeficientas. Veiklos efektyvumo dinamikos analize, trendo f-ja.Kvartilių skaičiavimo metodika.Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 10 29
Ekonominė statistika laboratorinis darbas
Imties padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Minimalios vertės. Maksimalios vertės. Imties sklaidos charakteristika. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Imties pasiskirstymo vaizdavimas box-whisker diagrama. Diagrama.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 02 15
Gyventojų skaičiaus analizė
Įvadas. Gyventojų skaičius teoriniu aspektu. Gyventojų skaičiaus Lietuvoje analizė. Gyventojų skaičiaus santykinė analizė. Gyventojų skaičiaus pokyčio analizė. Gyventojų skaičiaus vidutinio pokyčio analizė. Išvados. Literatūra ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 12 21
Kiekybinis tyrimas automobiliai
Įvadas. Duomenų diagramos. Kokią pinigų sumą skirtumėte, jei dabar pirktumėte automobilį? Koks aspektas labiausiai įtakoja Jūsų automobilio pasirinkimą? Kokios markės automobilį rinktumėtės Jūs? (Gali būti pasirinkti keli ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2015 04 26
Miškų žemės ploto analizė ir prognozė
Įvadas. Lietuvos miškų žemės ploto analizė. Lietuvos miškų žemės ploto analizė atliekant santykinių dydžių skaičiavimus. Vidutinis lietuvos miškų žemės plotas procentais 2009-2013 metais. Dispersija. Vidutinis kvadratinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 11 17
Moterų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Analizė (statistinis tyrimas). Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Gyventojų skaičiaus prognozavimas (dviems metams). / išvados. Priedas. Literatūros ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2013 10 14
Patyčių paplitimas mokykloje tyrimas
Patyčių paplitimas mokykloje tyrimas. Tyrimo programa Tyrimo problema ir aktualumas. Pagrindinė tyrimo iškelta problema. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Tiriamųjų atrankos pagrindimas. Tyrimo anketa Sveikas , Mielas Moksleivi. Kadangi anketa ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2015 03 05
Statistika. Užsienio investicijos Vilniaus apskrityje
Tiesioginių užsienio investicijų statistinis tyrimas Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse. Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 1996 – 2004 metais. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodologija. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 01 12
Statistikos uždavinys
Darbo tikslas. Išmokti taikyti įvairius statistinių duomenų paieškos būdus. Gautus duomenis sisteminti, grupuoti, skaičiuoti įvairius rodiklius, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas. Pasiskirstymo eilutės. Diskretinės variacinės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2013 01 03
Statistikos užduotys
Šios užduoties tikslas. Išsiaiškinti žodžio „statistika“ kilmę ir esmę, aptarti jos raidą. Susipažinti su oficialiosios statistikos organizavimu Lietuvoje ir pagrindiniais statistinės informacijos šaltiniais. Perprasti Europos ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 31 puslapis
2013 12 21
Statistinis tyrimas Forto dvaras
Forto dvaras. Mūsų darbo tikslas - atlikti lietuviškų patiekalų restorano “Forto dvaras” ekonominį statistinį tyrimą SPSS programoje. Statistinio tyrimo uždaviniai. Sudaryti tyrimo klausimyną Tyrimo požymius aprašyti SPSS programoje. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Statistinis tyrimas tiesioginės užsienio investicijos Jungtinėje Karalystėje
Įvadas. Statistinių duomenų tipas ir dažniai. Statistinės eilutės tipas. Duomenų požymių rūšys ir matavimo skalės. Imties charakteristikos. Santykiniai rodikliai. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. Dinamikos rodiklių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 16
Tikimybių teorija ir statistika: uždavinys ir jo sprendimas
Tikimybių teorija ir statistika: uždavinys ir jo sprendimas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2019 01 07
Autokoreliacija
Autokoreliacija ir susiję su jais faktoriai. Galimos priežastys autokoreliacijos. Ledų pardavimo apimtys. Neigiama autokoreliacija.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 02 15
Statistika konspektas
Tyrimo duomenų atsitiktinis pobūdis. Pagrindiniai statistinių tyrimų etapai.Variacinių eilių sudarymas. Grafinis variacinių eilių pavaizdavimas. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: padėties abscisių ašyje rodikliai. Išsibarstymo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 05 02
Statistiniai skaičiavimai savarankiškas darbas
Darbuotojų skaičius , fi. Sukaupti dažniai , Sfi. Apdraustųjų skaičius , proc. Sukaupti dažniai S fi. 2008 2009 2010. Įmokos , mln. Lt. ∆ , mln. Lt. ∆ 1 %, mln. Lt. Gruodis Sausis Vasaris.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 07
Statistinis tyrimas nepilnamečių nusikalstamumas
Įvadas. Dalis nepilnamečių nusikalstamumo teorija. Dalis nepilnamečių nusikalstamumo analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 11 07
Tyrimo metodai konspektas
Tyrimo metodai, jų taikymas ir įvairovė. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reiklavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Klausimų tikslas – nuodugniau pažinti tiriamąjį reiškinį, gauti išsamesnės informacijos apie elgesio ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 03 18
Tyrimo procesas ir palnavimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo procesas ir tyrimo planavimas. Tyrimo plano samprata. Tyrimo plano sampratos įvairovė. Linijinis tradicinis požiūris. Ciklinis/realus požiūris. Kodėl reikia tikslinti planą? Planuojant tyrimą ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 05
Veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Uab „rodiklis“. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis lygis. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 09 23
Darbuotojų pasiskirstymas pagal vidutinį darbo užmokestį statistika
Įvadas. Įmonės aprašymas. Stebėjimo aprašymas. Pasiskirstymo eilutės surinktiems duomenims parengimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 09 16
Eksporto ir importo statistinė analizė Lietuvoje
Įvadas. Vidurkiai. Dimanikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Eksporto ir importo prognozavimas. Prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 22
Gyventojų skaičiaus kitimo dinamika
Įvadas. Gyventojų skaičius. Gyventojų kitimo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių vertinimas. Pagrindiniai dinamikos eilučių rodiklių pokyčiai. Apibendrinančios reiškinio raidos intensyvumo charakteristikos. Rodiklių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 02 15
Imčių sudarymo metodai
Įvadas. Aibė ir imtis. Apklausos grupė. Apklausos aibė. Apklausos vienetas – parametras? Apklausos grupės dydis. Tyrimo metodas. Baigtinė aibė. Begalinė aibė. Tikslo aibė. Kontrolinės grupės. Imties formavimo principai. Imties tyrimo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 128 puslapiai
2014 04 24
Kaip mokyklos nelankymas daro įtaką mūsų tobulėjimui?
Įvadas. Vaikų mokyklos nelankymo priežastys. Mokyklos nelankymo samprata. Mokyklos nelankymo priežastys ir jų klasifikacija. Šeimos įtaka vaikų mokyklos nelankymui. Bendraamžių įtaka vaikų mokyklos nelankymui. Mokyklos įtaka pamokų ...
Statistikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2018 11 14
Klaipėdos ir rygos kruizinių laivų analizė
Klaipėdos ir rygos kruizinių laivų analizė. Įvadas. Kruizinių laivų reikšmė. Klaipėdos ir Rygos uostų raida. Klaipėdos uosto raida. Rygos uosto raida. Kruizinės laivybos prognozės. Išvados. Šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2014 03 27
Koreliacinė regresija
Metodologija. Pradinių duomenų teorinė analizė. Koreliacinės analizės kūrimo žingsniai Statgraphics programos pagalba. Regresinės analizės kūrimo žingsniai Statgraphics programos pagalba. Grafikų kūrimas Statgraphics programos pagalba. ...
Statistikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 03 27
Prekybos įmonės statistinė analizė
Akcinės prekybos bendrovės „a“ aprašymas ir statistinė analizė. Įvadas. Akcinės prekybos bendrovės „a“ pristatymas. Akcinės prekybos įmonės „a“ ekonominiai rodikliai. Mažmeninė apyvarta. Darbuotojų skaičius. Bendrasis ...
Statistikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 05 16
Saugomų gamtos teritorijų ploto analizė ir prognozė
Saugomų gamtos teritorijų ploto analizė ir prognozė. Įvadas. Saugomų gamtos teritorijų ploto statistinis tyrimas. -. Metais. Vidutinis saugomų gamtos teritorijų plotas. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Santykinis variacijos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 07 30
Statistikos savarankiškas
Įvadas. Savarankiško darbo užduotis. Sprendimas. Uždavinys. Apibūdinti duotą statistinę eilutę ir ją pavaizduoti grafiškai. Apskaičiuoti. Išvados. Sprendimas. Uždavinys. Apibūdinti duotą statistinę eilutę ir ją pavaizduoti ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 23
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo