Statistika (7)

915 dokumentų
Statistika konspektas
Tyrimo duomenų atsitiktinis pobūdis. Pagrindiniai statistinių tyrimų etapai.Variacinių eilių sudarymas. Grafinis variacinių eilių pavaizdavimas. Atsitiktinių dydžių vertinimo rodikliai: padėties abscisių ašyje rodikliai. Išsibarstymo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 05 02
Statistiniai skaičiavimai savarankiškas darbas
Darbuotojų skaičius , fi. Sukaupti dažniai , Sfi. Apdraustųjų skaičius , proc. Sukaupti dažniai S fi. 2008 2009 2010. Įmokos , mln. Lt. ∆ , mln. Lt. ∆ 1 %, mln. Lt. Gruodis Sausis Vasaris.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 07
Tyrimo metodai konspektas
Tyrimo metodai, jų taikymas ir įvairovė. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reiklavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Klausimų tikslas – nuodugniau pažinti tiriamąjį reiškinį, gauti išsamesnės informacijos apie elgesio ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 03 18
Tyrimo procesas ir palnavimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo procesas ir tyrimo planavimas. Tyrimo plano samprata. Tyrimo plano sampratos įvairovė. Linijinis tradicinis požiūris. Ciklinis/realus požiūris. Kodėl reikia tikslinti planą? Planuojant tyrimą ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 05
Veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Uab „rodiklis“. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis lygis. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 09 23
Akcijų kainų statistinė analizė
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 10
Alkoholizmas Lietuvoje
Įvadas. Alkoholizmo teoriniai aspektai. Alkoholizmo samprata. Alkoholio statistika Lietuvoje. Priklausomybės nuo alkoholio fazės. Alkoholizmo gydymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 12 16
Darbuotojų pasiskirstymas pagal vidutinį darbo užmokestį statistika
Įvadas. Įmonės aprašymas. Stebėjimo aprašymas. Pasiskirstymo eilutės surinktiems duomenims parengimas. Vidutinės reikšmės. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 09 16
Grindų ant grunto šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas
Statybinė fizika. Apskaičiuoti grindų ant grunto šilumine varža ir šilumos perdavimo koeficiantą. Praktinio darbo sprendimas. Išvada. Apskaičiuojama grindu visuminė šiluminė varža. Atitvarų visuminė šiluminė varža.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 04 11
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistika
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų pradiniai duomenys. Statistiniai skaičiavimai. Dispersija. Variacijos koeficientas. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 29
Gyventojų skaičiaus kitimo dinamika
Įvadas. Gyventojų skaičius. Gyventojų kitimo dinamikos analizė. Rodiklių vidutinių dydžių vertinimas. Pagrindiniai dinamikos eilučių rodiklių pokyčiai. Apibendrinančios reiškinio raidos intensyvumo charakteristikos. Rodiklių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 02 15
Kaip mokyklos nelankymas daro įtaką mūsų tobulėjimui?
Įvadas. Vaikų mokyklos nelankymo priežastys. Mokyklos nelankymo samprata. Mokyklos nelankymo priežastys ir jų klasifikacija. Šeimos įtaka vaikų mokyklos nelankymui. Bendraamžių įtaka vaikų mokyklos nelankymui. Mokyklos įtaka pamokų ...
Statistikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2018 11 14
Kontrolinio darbo užduotis, naudojantis SPSS
Aprašykite kintamuosius SPSS programoje. Nukopijuokite duomenis iš Excel failo ir perkelkite į SPSS programą. Pavadinimų ir rangų skalės kintamiesiems sudarykite dažnių lenteles. Didžioji dauguma žmonių atsakė į klausimą, kad ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 03 23
Koreliacinė regresija
Metodologija. Pradinių duomenų teorinė analizė. Koreliacinės analizės kūrimo žingsniai Statgraphics programos pagalba. Regresinės analizės kūrimo žingsniai Statgraphics programos pagalba. Grafikų kūrimas Statgraphics programos pagalba. ...
Statistikos analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 03 27
Nedarbas Lietuvoje: esmė, dinaminė analizė
Įvadas. Nedarbo teoriniai espektai. Nedarbo analizė. Nedarbo dinaminė analizė. Nedarbo vidutinio pokyčio analizė. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 02 24
Saugomų gamtos teritorijų ploto analizė ir prognozė
Saugomų gamtos teritorijų ploto analizė ir prognozė. Įvadas. Saugomų gamtos teritorijų ploto statistinis tyrimas. -. Metais. Vidutinis saugomų gamtos teritorijų plotas. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Santykinis variacijos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 07 30
Statistikos savarankiškas
Įvadas. Savarankiško darbo užduotis. Sprendimas. Uždavinys. Apibūdinti duotą statistinę eilutę ir ją pavaizduoti grafiškai. Apskaičiuoti. Išvados. Sprendimas. Uždavinys. Apibūdinti duotą statistinę eilutę ir ją pavaizduoti ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 23
Statistikos tyrimas, koreliacinė analizė
Porinė/Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Paklausos prognozavimas slenkančio vidurkio. Ir eksponentinio išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodas. Svertinio slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 22
Statistinių duomenų apie valstybės įmonę „REGITRA“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Apie įmonę. Valstybinės įmonės „Regitra“ valdymo struktūros sche. Įmonės duomenys. Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvedina Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, Veiklos rezultatų ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 puslapių
2014 09 29
Tyrimo uždaviniai
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo uždaviniai. Pasak T. Tamošiūno (2003), tyrimo uždavinio samprata nėra tokia apibrėžta. Kiti mokslininkai tyrimo. Neretai uždaviniai siejami su tiriamosios veiklos komponentais išanalizuoti ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 05
Veiklos statistinė analizė Ab „Pieno žvaigždės“
Įvadas. AB „ Pieno žvaigždės“ veiklos statistinė analizė. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas. Analitinio ryšio išraiška (regresijos lygtis). Regresijos koeficientų paklaidų skaičiavimas. Koreliacinio ryšio glaudumo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 10 24
Akcijų kainų statistinis tyrimas
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai, kai nežinomi. Hipotezės. Hipotezės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 05 23
Arbatos paklausa
Tyrimų metodologijos projektinis darbas. Santrauka. Summary. Įvadas. Arbatos atsiradimo istorija. Arbatos gamyba ir jos tipai. Arbatos rekordai ir tradicijos. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. Anketa.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2014 10 26
Dinaminė eilutė
Indeksų ir prognozių apskaičiavimas. Indeksų ir prognozių apskaičiavimas Excel formulės. Indekso grafikas. Grafikas dinaminės eilutės. Grafikas dinaminės eilutės ir prognozės. Z26 prognozė eksponentinių išlyginimu.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 02 17
Ekonominės statistikos savarankiškas darbas sveikatos statistinis tyrimas
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodykliai. Dinamikos eilutės. Naudota literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 12 08
Gyventojų santuokų ir skyrybų statistinis tyrimas
Įvadas. Santuokos sudarymas ir nutraukimas. Santuokos ir ištuokos 2009 metais. Santuokos ir ištuokos 2010 metais. Santuokos ir ištuokos 2011 metais. Santuokos ir ištuokos 2012 metais.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 27
Gyventojų užimtumo tyrimas
Kiekybiniai sprendimų metodai. Gyventojų užimtumo tyrimas.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 18
Mokinių skaičiaus kitimo analizė ir prognozė
Mokinių skaičiaus kitimo penkiuose didžiausiuose lietuvos miestuose analizė ir prognozė. Įvadas. Mokinių skaičiaus apžvalga. Mmmmokyklų, moknių ir mokytojų skaičius. Mokinių bendrojo lavinimo mokyklose sumažėjimas. Mokinių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 10 09
Nusikalstamų veikų statistinis tyrimas
Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Nusikalstamumo didėjimas nebūtinai veikia darbo jėgą, nors darbo jėga ir nusikalstamumas kaip matome yra statistiškai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2014 04 26
Statistinis tyrimas išsilavinimas ir jo svarba
Tyrimas. Tikslai. Anketa. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Koks respondentų požiūris į išsilavinimą. Respondentų nuomonė, kokio lygio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 05 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo