Statistika (7)

886 dokumentai
Statistikos tyrimas, koreliacinė analizė
Porinė/Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Paklausos prognozavimas slenkančio vidurkio. Ir eksponentinio išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodas. Svertinio slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 22
Streso įtaką studentams
Įvadas. Teorinė dalis. Streso samprata ir jo priežastys. Streso įveikimas. Streso pasireiškimo formo. Stresoriai. Polinkis stresams. Studentų patiriamo streso ypatumai. Streso priežastys. Studentų streso pasekmės. Empirinė dalis.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 puslapiai
2016 04 20
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konspektas
Kokie junginiai vadinami kėliniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami gretiniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami deriniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2018 06 22
Tyrimo uždaviniai
Taikomųjų tyrimų metodologija. Tyrimo uždaviniai. Pasak T. Tamošiūno (2003), tyrimo uždavinio samprata nėra tokia apibrėžta. Kiti mokslininkai tyrimo. Neretai uždaviniai siejami su tiriamosios veiklos komponentais išanalizuoti ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 05
Veiklos statistinė analizė Ab „Pieno žvaigždės“
Įvadas. AB „ Pieno žvaigždės“ veiklos statistinė analizė. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinis tyrimas. Analitinio ryšio išraiška (regresijos lygtis). Regresijos koeficientų paklaidų skaičiavimas. Koreliacinio ryšio glaudumo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 10 24
Akcijų kainų statistinė analizė
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 10
Akcijų kainų statistinis tyrimas
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų grupavimo intervalai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai, kai nežinomi. Hipotezės. Hipotezės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 05 23
Duomenų sisteminimas
Statistinių duomenų sisteminimas. Statistinės eilutės ir lentelės.
Statistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 05 11
Ekonominės statistikos savarankiškas darbas sveikatos statistinis tyrimas
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodykliai. Dinamikos eilutės. Naudota literatūra.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 12 08
Gyventojų santuokų ir skyrybų statistinis tyrimas
Įvadas. Santuokos sudarymas ir nutraukimas. Santuokos ir ištuokos 2009 metais. Santuokos ir ištuokos 2010 metais. Santuokos ir ištuokos 2011 metais. Santuokos ir ištuokos 2012 metais.
Statistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 27
Gyventojų užimtumo tyrimas
Kiekybiniai sprendimų metodai. Gyventojų užimtumo tyrimas.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 18
Laiko modelis
Arma/arima modeliai. Paskaitos dalys. Arma/arima modelio struktūra. ARIMA modelio struktūra. Arma modelis. ARMA/ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. AR(p). ARIMA modelio struktūra. Autoregresinis procesas. ARMA/ARIMA modelio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 73 puslapiai
2014 06 18
Mokinių skaičiaus kitimo analizė ir prognozė
Mokinių skaičiaus kitimo penkiuose didžiausiuose lietuvos miestuose analizė ir prognozė. Įvadas. Mokinių skaičiaus apžvalga. Mmmmokyklų, moknių ir mokytojų skaičius. Mokinių bendrojo lavinimo mokyklose sumažėjimas. Mokinių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 10 09
Nusikalstamų veikų statistinis tyrimas
Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Nusikalstamumo didėjimas nebūtinai veikia darbo jėgą, nors darbo jėga ir nusikalstamumas kaip matome yra statistiškai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2014 04 26
Statistinis tyrimas išsilavinimas ir jo svarba
Tyrimas. Tikslai. Anketa. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Koks respondentų požiūris į išsilavinimą. Respondentų nuomonė, kokio lygio ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 05 26
Statistinių duomenų apie „Lietuvos Geležinkeliai“ bendrovę rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įmonės veiklos aprašymas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Aprašomoji statistika ir grafinė analizė. Dinaminės eilutės skaičiavimas. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Individualūs indeksai. Koreliacinio ryšio koeficiento ...
Statistikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2015 04 06
Užimtųjų skaičiaus statistinis tyrimas 2013 –2017 m. Lietuvos mažosiose apskrityse
Lentelių sąrašas. Įvadas. Gyventojų užimtu. Mas ir jį lemiantys veiksniai. Gyventojų užimtumo samprata. Gyventojų užimtumą lemiantys veiksniai. Užimtųjų gyventojų skaičiaus dinamikos analizė. Baziniai rodikliai. Grandininiai ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 04 24
Vyrų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Analizė (statistinis tyrimas). Vyrų, gyvenančių Lietuvoje, skaičiaus pagal amžių analizė. Struktūros santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Vyrų, gyvenančių ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2014 05 28
AB „Jonavos šilumos tinklai“ įmonės veiklos statistinis tyrimas
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai grandininiai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. požymių variacijos rodikliai. Aritmetinis paprastasis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Įmonės turto ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2016 05 07
Alkoholinių gėrimų eksportas iš Lietuvos statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2015 04 14
Alkoholizmas Lietuvoje
Įvadas. Alkoholizmo teoriniai aspektai. Alkoholizmo samprata. Alkoholio statistika Lietuvoje. Priklausomybės nuo alkoholio fazės. Alkoholizmo gydymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 12 16
Arbatos paklausa
Tyrimų metodologijos projektinis darbas. Santrauka. Summary. Įvadas. Arbatos atsiradimo istorija. Arbatos gamyba ir jos tipai. Arbatos rekordai ir tradicijos. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. Anketa.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 27 puslapiai
2014 10 26
Emigravusių lietuvių skaičius 2006-2009 metais, pagal lytį bei išvykimo šalį
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Emigrantai, deklaravę išvykimą. Dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Dinamikos baziniai grandininiai dydžiai. Emigrantų paplitimas lietuvos teritorijoje. Emigrantų skaičius. -ui ...
Statistikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 10 25
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistika
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų pradiniai duomenys. Statistiniai skaičiavimai. Dispersija. Variacijos koeficientas. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. ...
Statistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 29
Gyventojų skaičius mažiausiose Lietuvos apskrityse
Įvadas. Gyventojų skaičiaus teorinis aspektas. Gyventojų skaičius tauragės, utenos, telšių,. Alytaus ir marijampolės apskrityse analizė. Vidutiniai gyventojų skaičiaus kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 20
Imigrantai Lietuvoje statisikos analiz
Apie imigrantus vyrus lietuvoje. Įvadas. Gyventojų skaičiaus pagal amžių analizė. Gyventojų skaičiaus dinamikos analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2013 04 07
Jautrumo analizė
Jautrumo analizė. Jautrumo analizė yra svarbi sprendžiant daugiakriterius uždavinius. Jautrumo analizė apibrėžiama kaip poveikio analizė. Jautrumo analizės esmė. Pagrindinis analizės tikslas – įvertinti dviejų atsitiktinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 20
Kiekybiniai sprendinių metodai
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Daugianarė koreliacinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 04 19
Kiekybinių sprendimų metodų taikymas vertinant emigraciją
Kiekybinių sprendimų metodų taikymas vertinant emigraciją.Įvadas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultato taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 03 27
Kontrolinio darbo užduotis, naudojantis SPSS
Aprašykite kintamuosius SPSS programoje. Nukopijuokite duomenis iš Excel failo ir perkelkite į SPSS programą. Pavadinimų ir rangų skalės kintamiesiems sudarykite dažnių lenteles. Didžioji dauguma žmonių atsakė į klausimą, kad ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 03 23
×