Statistika (8)

912 dokumentų
Tikimybių teorija ir matematinė statistika: skaičiavimai
Tikimybių teorija ir matematinė statistika skaičiavimai. Koreliacinė ir tiesinė regresinė analizė. Skaičiavimai. Viso 70 reikšmių. Randame y vidurkį. Sandaugos XY vidurkis. Dispersijų skaičiavimas. Dispersijos. Standartiniai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 03 12
Užimtųjų skaičiaus statistinis tyrimas 2013 –2017 m. Lietuvos mažosiose apskrityse
Lentelių sąrašas. Įvadas. Gyventojų užimtu. Mas ir jį lemiantys veiksniai. Gyventojų užimtumo samprata. Gyventojų užimtumą lemiantys veiksniai. Užimtųjų gyventojų skaičiaus dinamikos analizė. Baziniai rodikliai. Grandininiai ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 04 24
Verslo matematika ir statistika: uždaviniai - determinantas, Gauso metodas
Verslo matematika ir statistika individualus savarankiškas darbas nr. 6 variantas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas Determinantų metodu. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 03 23
Vyrų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Analizė (statistinis tyrimas). Vyrų, gyvenančių Lietuvoje, skaičiaus pagal amžių analizė. Struktūros santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių apskaičiavimas. Vyrų, gyvenančių ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2014 05 28
AB „Swedbank“ statistikos projektinis darbas
Įvadas. AB „Swedbank“ statistiniai duomenys. Įmonės darbuotojų skaičius Lietuvoje (vnt. ). AB „SWEDBANK“ pajamos 2010-2016 m. (mln. EUR). Lietuvos banko statistiniai duomenys susiję su įmonės veikla. LB išvados. Statistikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 06 03
Alkoholinių gėrimų eksportas iš Lietuvos statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2015 04 14
Emigravusių lietuvių skaičius 2006-2009 metais, pagal lytį bei išvykimo šalį
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Emigrantai, deklaravę išvykimą. Dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Dinamikos baziniai grandininiai dydžiai. Emigrantų paplitimas lietuvos teritorijoje. Emigrantų skaičius. -ui ...
Statistikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 10 25
Gyventojų skaičius mažiausiose Lietuvos apskrityse
Įvadas. Gyventojų skaičiaus teorinis aspektas. Gyventojų skaičius tauragės, utenos, telšių,. Alytaus ir marijampolės apskrityse analizė. Vidutiniai gyventojų skaičiaus kitimo rodikliai. Išvados. Literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 20
Imigrantai Lietuvoje statisikos analiz
Apie imigrantus vyrus lietuvoje. Įvadas. Gyventojų skaičiaus pagal amžių analizė. Gyventojų skaičiaus dinamikos analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2013 04 07
Išsilavinimo statistinis tyrimas
Įvadas. Santykinių dydžių analizė. Dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Moda. Mediana. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 30 puslapių
2012 02 20
Jautrumo analizė
Jautrumo analizė. Jautrumo analizė yra svarbi sprendžiant daugiakriterius uždavinius. Jautrumo analizė apibrėžiama kaip poveikio analizė. Jautrumo analizės esmė. Pagrindinis analizės tikslas – įvertinti dviejų atsitiktinių ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 20
Kiekybiniai sprendinių metodai
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Daugianarė koreliacinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 04 19
Kiekybinių sprendimų metodų taikymas vertinant emigraciją
Kiekybinių sprendimų metodų taikymas vertinant emigraciją.Įvadas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultato taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 03 27
Krovinių vežimo dinamika Lietuvoje visų rūšių transportu
Krovinių vežimo dinamika Lietuvoje visų rūšių transportu tūkst. t. Oro transporto statistika. Krovinių ir pašto perkrovimo oro uostuose dinamika. Geležinkelio transporto statististika. Krovinių vežimo geležinkelių transportu ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 03 07
Laiko eilučių tyrimas
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Darbo užduotis ir reikalavimai duomenims. Pasirinktas duomenų rinkinys. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Stacionarumo tyrimas. Laiko eilutės dekompozicija. Parametrų p ir q parinkimas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 02 22
Lietuvos gyventojų išsilavinimas statistinis tyrimas
Lietuvos gyventojų išsilavinimas ir pristatymas. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su nagrinėjamu Lietuvos Gyventojų (nuo 25 metų) išsilavinimu. Mokinių ir studentų statistiniai rodikliai nuo 25 iki 40 m. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2015 04 09
Lietuvos gyventojų migracijos statistinė analizė
Įvadas. Gyventojų migracijos. Migracijos samprata. Migracijos rušys ir priežastys. Migracijos kitimo dinamikos analizė. Kaip keičiasi emigracijos ir imigracijos straitai. Rodiklių vidutinių dydžių vertinimas. Pagrindiniai dinamikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 03 10
Modos, medianos skaičiavimai Statistinė eilutė
Statistikos savarankiškas darbas. Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų Statistikos savarankiško darbo užduotis VII VARIANTAS Vertinimas. 2015 studijų metai.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 09 27
Paskolos grąžinimo skaičiavimas
Paskaičiuoti Linijiniu ir Anuiteto metodu paskolos ir palūkanų gražinimo mėnesinius mokėjimus. Sudaryti lentelę Linijinio ir Anuiteto metodų procentiniam palyginimui keičiantis palūkanų normai ir paskolos terminui (11x11, palūkanų ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 11 21
Pensijos statistinis tyrimas
Įvadas. Vidutinės senatvės pensijos statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Ekonominio pasiekimo santykinis dydid. Vidutiniai dydžiai ir variacijos rodikliai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos užmojis. ...
Statistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 10 24
Sandorių statistinė analizė
City Service AB sandorių statistinė analizė. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Vidurkio ir dispersijos pasiklaitinieji intervalai. Hipotezės. Hipotezė apie vidurkio lygybę ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2016 09 09
SPSS pagrindiniai kriterijai ir jų pavyzdžiai
Kriterijai ir jų pavyzdžiai T – vienai imčiai. Stjudento T – dviems nepriklausomoms imtims. Stjudento T – dviems priklausomoms imtims. Chi kvadratas. Blokuotų duomenų ANOVA. Tiesinė regresija. Logistinė regresija. Klasterinė ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 03 21
Statistika namų darbas
1 uždavinys. 2 uždavinys. 3 uždavinys. Literatūros sąrašas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 04 14
Statistika. Atrankinis stebėjimas
Sąlyga. Atsitiktinės pakartotinės atrankos būdu tyrimui atrinkta 200 vnt. Detalių. Nustatyta, kad vidutinis detalės svoris 30g. , esant vidutiniam kvadratiniam nuokrypiui 4 gr. Su tikimybe 0,954 nustatyti ribinę vidutinio detalės svorio ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 01 12
Statistiniai indeksai
Indeksai. Indeksų esmė, jų reikšmė ir išreiškimo formos. Indeksų klasifikavimas. Pagrindinės ekonominių indeksų rūšys, jų esmė ir sudarymo principai. Gamybos (produkcijos fizinės apimties) indeksai. N ūkio produktų gamyba ir darbo ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2015 02 10
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2013 05 06
Vandens tiekimo statistinis tyrimas
Įvadas. Vandens tiekimo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vandens tiekimo vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vandens tiekimo variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2012 03 01
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR statistinis tyrimas
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus LR metų pabaigoje statistinis tyrimas. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo teoriniai aspektai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Statistinio tyrimo metodikos pagrindimas. Santykiniai ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 33 puslapiai
2014 05 07
Vidaus ir tarptautinė migracija
Nauduota literatūra. Įvadas. Anomalijos. Segmentavimas. Išvados.
Statistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 06 08
Ab „Teo“ statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Ab „ teo“ veiklos pobūdis, istorija. Įmonės statistikos duomenys. Įmonės apyvarta nuo 2007 iki 2011m. Tiesioginių sandorių vertė nuo 2007 metų. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „Teo“ ...
Statistikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2015 04 16
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo