Statistika (9)

889 dokumentai
Kauno kolegijų studentų nuomonė apie studijas
Įvadas. Studentų nuomonė apie studijų kokybę ir jų intensyvumą. Studentų nuomonė apie dėstytojų išsilavinimą. Studijų finansavimas. Fizinio aktyvumo svarba. Studijų aplinkos vertinimas. Profesiniai studentų planai baigus studijas. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 12 28
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas (3)
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,. ,x. Atrinkti X1,. , X5 regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X2, X4, X. Atlikti porinę regresinę analizę y su (x1,. , ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 04 30
Kiekybinio tyrimo pagrindai
Apibrėžkite ir pagrįskite, kokia bus tyrimo imtis, atliekant marketingo tyrimą, kai tikimybinė ar ne. Išvardinkite tikimybinės (atsitiktinės) ir netikimybinės atrankos privalumus ir trūkumus. Situacijoms parinkite, kokia tai atranka ir ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 01 11
Kiekybinių metodų statistikos konspektas
Pagrindiniai kiekybinio tyrimo principai ir procesas. Kintamųjų matavimo skalės. Kiekybinio tyrimo atranka ir jų rūšys. Apklausa. Klausimai kiekybinėse apklausose ir makro lygmens kintamieji. Aprašomoji statistika I dalis. Aprašomoji ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 12 05
Nuteistųjų statistinis tyrimas pagal lytį
Įvadas. Nuteistųjų skaičiaus tyrimas pagal lytį. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Nuteistųjų skaičiaus prognozavimas. Tarpusavio ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2012 03 25
Statistika Duomenų grupavimas ir jų charakteristikos
Gauti duomenys. Variacinė eilutė. Duomenų grupavimas. Duomenų grupavimo intervalų skaičius. Intervalų ilgis. Pirmojo intervalo pradžia. Grupuotų duomenų tankio funkcija ir jos grafikas. Negrupuotu duomenų charakteristikos. Standartinis ...
Statistikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2015 05 05
Statistika TEO LT
Šiame darbe atliktas statistinis tyrimas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Imtis. Variacinė eilutė. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurio pasikliautinasis intervalas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 08 17
Statistikos namų darbas 7 variantas 2 uždavinys
Statistikos namų darbas 7 variantas 2 uždavinys.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 04 13
Statistinė analizė Audimas
Ab „Audimas” veiklos pobūdis. Stebėjimo aprašymas. AB „AUDIMAS“ 2014 m. darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių. Statistinė eilutė variacinė, tolydi, lygių intervalų, intervalai uždari. Darbuotojų pasiskirstymo pagal amžių ...
Statistikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 04 30
Statistinių duomenų prognozavimas
Statistinių duomenų prognozavimas. Laboratorinis darbas atliekamas su Microsoft Excel programiniu paketu. Užduotis Atlikti bedarbių skaičiaus prognozę 2 ateinantiems metams pagal pateiktos lentelės duomenis. Bedarbių skaičius. Darbo eiga. ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Tikimybių teorija ir matematinė statistika: skaičiavimai
Tikimybių teorija ir matematinė statistika skaičiavimai. Koreliacinė ir tiesinė regresinė analizė. Skaičiavimai. Viso 70 reikšmių. Randame y vidurkį. Sandaugos XY vidurkis. Dispersijų skaičiavimas. Dispersijos. Standartiniai ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 03 12
Tyrimų anketos duomenų analizė SPSS
Tyrimų anketos duomenų supratimas. SPSS programoje asmenų duomenims įvertinti priskirtos reikšmės. SPSS programoje klausimų duomenims įvertinti priskirtos reikšmės. Aprašomoji statistika Aprašomoji statistika. Dažnių lentelių ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 05 19
Uab Mantinga darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir gamybos apimties išlaidos
Įvadas. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Pirmas decilis. Devintas decilis. Skaičiuojami sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 07
Užimtųjų skaičiaus pagal didžiąsias apskritis statistinis tyrimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Užimtumo teoriniai aspektai. Užimtųjų skaičiaus pagal didžiąsias apskritys statistinis tyrimas 2012 – 2016m. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 18
Užimtumas Lietuvos regionuose
Įvadas. Užimtumo teoriniai aspektai. Užimtumo analizė. Užimtumas Lietuvos regionuose. Užimtumo .Lietuvos regionuose dinaminė analizė. Užimtumo vidutinio pokyčio analizė. Išvada. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 12
AB „Swedbank“ statistikos projektinis darbas
Įvadas. AB „Swedbank“ statistiniai duomenys. Įmonės darbuotojų skaičius Lietuvoje (vnt. ). AB „SWEDBANK“ pajamos 2010-2016 m. (mln. EUR). Lietuvos banko statistiniai duomenys susiję su įmonės veikla. LB išvados. Statistikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 06 03
Bedarbių skaičiaus Lietuvoje analizė
Įvadas. Bedarbių skaičiaus Lietuvoje teorinis apibūdinimas. Bedarbių skaičiaus analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 04 26
Bedarbių statistikos analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbas teoriniu aspektu. Bedarbių statistikos analizė. Bedarbių statistiniai rodikliai 2011–2015 m. Bedarbių dinaminė analizė pagal lytį 2011–2015 metais. Bedarbių dinaminė analizė pagal ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 03 29
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas apklausos analizė
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas. Apklausos analizė. Įvadas. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 05
Butų matematinė statistinė analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Vilniaus miesto pagrindiniai duomenys. Matematinių statistinių metodų taikymas. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nuokrypis. Patikimumo intervalas. Regresinė analizė. Koreliacinė ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 12 03
E-cigaretės anketa
Aš esu Socialinių mokslų kolegijos II kurso reklamos kūrimo specialybės studentas. Atlieku apklausą, ji skirta rūkantiems žmonėms, kuria noriu sužinoti apie Jūsų rūkymo intensyvumą, išlaidas ir požiūrį į preparatą e-cigaretes. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2014 06 22
Emigracija statistinė analizė
Įvadas. Statistinių duomenų analizė. Lietuvos Respublikos emigrantai pagal amžiaus grupes 2013 m. Statistinė eilutė. Santykinių ir sukauptų dažnių, intervalo dydžių bei tankių skaičiavimas. Santykiniai dažnai. Sukaupti dažniai. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 10 19
Emigrantų skaičius Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Emigrantų skaičiaus Lietuvoje analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 puslapių
2014 12 11
Gyventojų skaičius statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės lentelės naudojimas atliekant gyventojų skaičiaus statistinį tyrimą. Grafinis statistinio tyrimo duomenų vaizdavimas. Linijinės diagramos. Stulpelinė diagrama. Skritulinės diagramos. Sklaidos diagrama. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 02 17
Įmonės statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. UAB „“ pristatymas ir ekonominiai, socialiniai raidos rodikliai. Įmonės pristatymas. Įmonės ekonominiai ir socialiniai raidos rodikliai. Lietuvos statistikos departamento duomenys, susiję su UAB „“ veikla. Eurostato duomenys, ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 10 21
Individualios statistikos užduotys Nr. 17
Užduotis Išanalizuokite , kokie pagrindiniai teisės aktai reglamentuoja oficialiosios statistikos tvarkymą Lietuvoje. Apibūdinkite Lietuvos statistikos sistemą kas ją sudaro , kaip funkcionuoja ir pan. Prisiminkite , kokiais atvejais Jums ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 42 puslapiai
2017 04 11
Išsilavinimo statistinis tyrimas
Įvadas. Santykinių dydžių analizė. Dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Moda. Mediana. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 30 puslapių
2012 02 20
Įvairių rūšių transporto priemonėmis pervežtų keleivių analizė
Svarbios sąvokos. Lentelių sąrašas. Įvadas. Transporto sektoriaus apibūdinimas. Įvairių transporto rūšių struktūra. Pervežtų keleivių 2008 – 2012m. dinaminė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 04 28
Kaimo turizmo sodybų kambarių ir vietų skaičių statistinis tyrimas
Įvadas. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių dydžių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2012 10 09
Kiekybiniai sprendimų metodai (5)
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė su kiekvienu x1, x2,. x. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x2,. ,xn. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 10 09
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo