Statistika (9)

908 dokumentai
Akcijų rinkos kainos dinamika
Įvadas. Makroekonominė analizė. Tarptautinė aplinka. Bvp. Prekių eksportas. Transportas. Darbo rinka. Sektoriaus analizė. Fundamentinė analizė. Finansinių rodiklių analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Akcijų rinkos kainos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2016 05 27
Atlyginimai Lietuvoje
Įvadas. Vidutinio męnesinio darbo užmokesčio teorinis aspektas. Darbo užmokesčio analizė pagal lytį ir sektorius. Vidutiniai darbo užmokesčio rodikliai lietuvos respublikoje. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 01 23
Darbo birža duomenų analizė
Įvadas. Lietuvos darbo biržos pristatymas. Darbo bižos statistiniai duomenys. Statistikos departamento duomenų analizė. Eurostato duomenų analizė. Statistinių duomenų apie „Lietuvos darbo biržą“ analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 06 18
Darbuotojų motyvacijos didinimas UAB MAXIMA
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo poveikis organizacijai ir ekonominiam augimui. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 30
Ekonominė statistika Tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje
Ekonominė statistika Tiesioginiai investuotojai metų pabaigoje.
Statistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 04 11
Emigracija statistika
Lietuvos Respublikos gyventojų emigracija pagal savivaldybes. Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir problema. Rezultatinio požymio y skaičiavimo metodologija. Veiksniai, lemiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys, sugrupuoti duomenys ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2014 04 14
Gyventojų emigracija iš Lietuvos pagal didžiąsias apskritis
Gyventojų emigracija iš Lietuvos pagal didžiąsias apskritis. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Gyventojų emigracija. Matematiniai statistiniai skaičiavimai. Baziniai analitiniai rodikliai. Kauno apskritis. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 05 12
Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas
VARIANTAS Pirmasis uždavinys Temos. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Dispersijos skaičiavimo formulė čia. Imties patikslintosios ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 01 29
Kauno kolegijų studentų nuomonė apie studijas
Įvadas. Studentų nuomonė apie studijų kokybę ir jų intensyvumą. Studentų nuomonė apie dėstytojų išsilavinimą. Studijų finansavimas. Fizinio aktyvumo svarba. Studijų aplinkos vertinimas. Profesiniai studentų planai baigus studijas. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 12 28
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis darbas (3)
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,. ,x. Atrinkti X1,. , X5 regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X2, X4, X. Atlikti porinę regresinę analizę y su (x1,. , ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 04 30
Kiekybinių metodų statistikos konspektas
Pagrindiniai kiekybinio tyrimo principai ir procesas. Kintamųjų matavimo skalės. Kiekybinio tyrimo atranka ir jų rūšys. Apklausa. Klausimai kiekybinėse apklausose ir makro lygmens kintamieji. Aprašomoji statistika I dalis. Aprašomoji ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 12 05
Nuteistųjų statistinis tyrimas pagal lytį
Įvadas. Nuteistųjų skaičiaus tyrimas pagal lytį. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Nuteistųjų skaičiaus prognozavimas. Tarpusavio ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2012 03 25
Statistika Duomenų grupavimas ir jų charakteristikos
Gauti duomenys. Variacinė eilutė. Duomenų grupavimas. Duomenų grupavimo intervalų skaičius. Intervalų ilgis. Pirmojo intervalo pradžia. Grupuotų duomenų tankio funkcija ir jos grafikas. Negrupuotu duomenų charakteristikos. Standartinis ...
Statistikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2015 05 05
Statistika TEO LT
Šiame darbe atliktas statistinis tyrimas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Imtis. Variacinė eilutė. Duomenų grupavimo intervalai. Histograma. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurio pasikliautinasis intervalas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 08 17
Statistikos namų darbas 7 variantas 2 uždavinys
Statistikos namų darbas 7 variantas 2 uždavinys.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 04 13
Statistinė analizė Audimas
Ab „Audimas” veiklos pobūdis. Stebėjimo aprašymas. AB „AUDIMAS“ 2014 m. darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių. Statistinė eilutė variacinė, tolydi, lygių intervalų, intervalai uždari. Darbuotojų pasiskirstymo pagal amžių ...
Statistikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 04 30
Statistinių duomenų prognozavimas
Statistinių duomenų prognozavimas. Laboratorinis darbas atliekamas su Microsoft Excel programiniu paketu. Užduotis Atlikti bedarbių skaičiaus prognozę 2 ateinantiems metams pagal pateiktos lentelės duomenis. Bedarbių skaičius. Darbo eiga. ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Tikimybių teorija ir matematinė statistika Nr. 1
Tikimybių teorija ir matematinė statistika. Užduočių statistinės formulės. Atsakymai ir išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 04 19
Uab Mantinga darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir gamybos apimties išlaidos
Įvadas. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Pirmas decilis. Devintas decilis. Skaičiuojami sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis standartinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 07
Užimtųjų skaičiaus pagal didžiąsias apskritis statistinis tyrimas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Užimtumo teoriniai aspektai. Užimtųjų skaičiaus pagal didžiąsias apskritys statistinis tyrimas 2012 – 2016m. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 18
Užimtumas Lietuvos regionuose
Įvadas. Užimtumo teoriniai aspektai. Užimtumo analizė. Užimtumas Lietuvos regionuose. Užimtumo .Lietuvos regionuose dinaminė analizė. Užimtumo vidutinio pokyčio analizė. Išvada. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 12
Vidutinės pensijos statistinis tyrimas
Įvadas. Vidutinės senatvės pensijos statistinis tyrimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos ...
Statistikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 08 02
Viešojo transporto optimizacija
Viešojo transporto optimizacija. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo pristatytas viešojo transporto optimizavimo projektas. „Ateitis priklauso visuomeniniam transportui. Kiek per daug lėšų skiria viešajam transportui po viešajo transporto ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 29
AB „Swedbank“ statistikos projektinis darbas
Įvadas. AB „Swedbank“ statistiniai duomenys. Įmonės darbuotojų skaičius Lietuvoje (vnt. ). AB „SWEDBANK“ pajamos 2010-2016 m. (mln. EUR). Lietuvos banko statistiniai duomenys susiję su įmonės veikla. LB išvados. Statistikos ...
Statistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 06 03
Bedarbių skaičiaus Lietuvoje analizė
Įvadas. Bedarbių skaičiaus Lietuvoje teorinis apibūdinimas. Bedarbių skaičiaus analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 04 26
Bedarbių statistikos analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Nedarbas teoriniu aspektu. Bedarbių statistikos analizė. Bedarbių statistiniai rodikliai 2011–2015 m. Bedarbių dinaminė analizė pagal lytį 2011–2015 metais. Bedarbių dinaminė analizė pagal ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 03 29
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas apklausos analizė
Buitinės technikos vartotojų nuomonių tyrimas. Apklausos analizė. Įvadas. Išvados.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 05
Butų matematinė statistinė analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Vilniaus miesto pagrindiniai duomenys. Matematinių statistinių metodų taikymas. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nuokrypis. Patikimumo intervalas. Regresinė analizė. Koreliacinė ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 12 03
Dokumentų tyrimo ir metaanalizės metodų analizė
Įvadas. Dokumento analizės sąvoka. Dokumento metodo rūšys. Dokumenų analizės principai. Dokumentų analizės metodo privalumai. Dokumentų analizės metodo trūkumai. Metaanalizė sąvoka. Mentaanalizės tyrimo metodo privalumai. ...
Statistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 02 14
E-cigaretės anketa
Aš esu Socialinių mokslų kolegijos II kurso reklamos kūrimo specialybės studentas. Atlieku apklausą, ji skirta rūkantiems žmonėms, kuria noriu sužinoti apie Jūsų rūkymo intensyvumą, išlaidas ir požiūrį į preparatą e-cigaretes. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2014 06 22
×
97 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo