Statistikos projektai

29 dokumentai
AB „Grigeo Grigiškės“ veiklos analizė Verslo statistika
Įvadas. AB „Grigeo grigiškės“ aprašymas. Ekonominės ir socialinės raidos rodikliai. Pardavimo pajamos. Grynasis pelnas. Pardavimo savikaina. Bruto darbo užmokesčio lėšos. Darbo užmokesčio analizė. Darbo našumo analizė. ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 puslapių
2017 02 19
Statistinių duomenų apie UAB „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Uab „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Statistikos projektinis darbas. Uab „Maxima“ parduotuvių augimo analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2015 04 16
Darbo jėgos statistinis tyrimas
Įvadas. Darbo jėgos statistinis tyrimas. Absolitinių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Darbo jėgos vidurkių ir variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Vidutinių ...
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 11 22
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas projektas
Įvadas. Gyventojų užimtumas. Metodinė dalis. Duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Duomenų analizės metodai. Tiriamoji analitinė dalis gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Dinaminės eilutės skaičiavimas. Kiekybinė ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 11 16
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė TEO
Ab „teo“ pristatymas. Ab „teo“ statistiniai duomenys. Pagrindiniai teo įmonių grupės rodikliai. Pagrindiniai teo finansinės veiklos rodikliai. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „teo“ veikla. ...
Statistikos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2016 08 02
Statistinių duomenų apie valstybės įmonę „REGITRA“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Apie įmonę. Valstybinės įmonės „Regitra“ valdymo struktūros sche. Įmonės duomenys. Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvedina Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, Veiklos rezultatų ...
Statistikos projektai, Projektas, 16 puslapių
2014 09 29
Ab „Teo“ statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Ab „ teo“ veiklos pobūdis, istorija. Įmonės statistikos duomenys. Įmonės apyvarta nuo 2007 iki 2011m. Tiesioginių sandorių vertė nuo 2007 metų. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su ab „Teo“ ...
Statistikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2015 04 16
Įvadas. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinio registruotų bedarbių skaičiaus Alytaus mieste. Grafinė analizė 2011 m. - 2015 m. Vidutiniai dydžiai. Požymių variacijos rodikliai. Vidutinis registruotų ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 04 28
Statistinių duomenų apie bendrą ištuokų rodiklį rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Tyrimo metodai statistikos projektiniame darbe. Ištuoka. Bendrasis ištuokų rodiklis Europoje. Bendras ištuokos rodiklis Lietuvoje. Statistinių duomenų analizavimas. Pasiskirstymo eilutė. Dinamikos eilučių rodiklių ...
Statistikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 05 24
Aviva Lietuva draudimo įmonės statistika
Įvadas. Įmonės pristatymas. Stebėjimo aprašymas. Histograma. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmasis kvartilis. Trečiasis kvartilis. Pirmasis decilis. Devintasis decilis. Sklaidos rodikliai. ...
Statistikos projektai, Projektas, 18 puslapių
2016 06 14
Statistikos darbas Multikino kinoteatras
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Statistikos duomenų vaizdavimas. Statistikos departamento statistinės lentelės. Iš eurostato statistinės lentelės. Duomenų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 03 22
Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė UAB „X“
Įvadas. Įmonės statistiniai duomenys. Įmonės apyvarta 2009-2013 m. Įmonės darbuotojų skaičiaus kaita 2010-2014 m. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susije su UAB“X“„veikla. Įmonių skaičius ir apyvarta ...
Statistikos projektai, Projektas, 18 puslapių
2017 02 22
Statistikos projektas apie RIMI parduotuvę
Įvadas. Uždaroji akcinė bendrovė „Rimi“ aprašymas. Atlikto stebėjimo aprašymas. Grafinis duomenų vaizdavimas. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartilijus pirmas. Kvartilijus trečias. Decilijus pirmas. Decilijus devyntas. ...
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 06 01
UAB „Mantinga‘‘ darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir gamybos apimties išlaidos 2014 metais
Turinys. Įvadas. Darbo uždaviniai. Apibūdinti statistinę eilutę ir ją pavaizduoti grafiškai braižant histogramą. Apskaičiuoti santykinius dažnius, sukauptus dažnius, intervalo dydžius, tankius. Apskaičiuoti vidutines reikšmes ...
Statistikos projektai, Projektas, 19 puslapių
2018 05 01
Maxima statistikos projektas
Įvadas. Uab „MAXIMA“ darbuotojų pasiskirstymas pasgal amžių 2015metais. Skaičiavimai. Apskaičiuojami vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Pirmas decilis. Devintas decilis. ...
Statistikos projektai, Projektas, 21 puslapis
2016 05 07
UAB „Kavita“ statistinių duomenų analizė
Įvadas. Įmonės veikla. Stebėjimo aprašymas. Statistiniai skaičiavimai. Koreliacija. Teorinės regresijos lygtis. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2017 03 11
UAB įmonės statistikos analizė
Įvadas. Sukauptų dažnių,intervalo dydžių, tankų bei vidutinių dydžių skaičiavimai. Sukaupti dažniai. Intervalo plotis. Tankis. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos plotis. Dispersija. Vidutinis ...
Statistikos projektai, Projektas, 12 puslapių
2016 11 14
Įmonės darbuotojų analizė
Darbo tikslas: įmonės statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir išvadų formulavimas.Apskaičiuoti santykinius dažnius, sukauptus dažnius, jeigu intervalai nevienodi, intervalo dydžius ir ...
Statistikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2016 10 30
Lietuvos jaunimo pasitenkinimas gyvenimo lygiu projektas
Įvadas. Tiriamojo darbo struktūra. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Apklausa. Tyrimo metodika. Apklausos analizė. Kokybinis tyrimas. Turinio (Content analysis) analizė. Kiekybinė dokumentų analizė. Dinamikos eilutės ekstrapoliacija ...
Statistikos projektai, Projektas, 35 puslapiai
2018 04 24
Statistikos projektas
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Užduoties sprendimas. Išvados. Užduoties sprendimas. Išvados. Užduoties sprendimas. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2015 04 06
Statistinių duomenų apie UAB „MAXIMA LT“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB ,,maxima lt‘‘ statistiniai duomenys. Įmonės darbuotojų skaičius 2008-2018 m. Statistiniai duomenys susiję su įmonės veikla. Statistikos departamento duomenų išvados. Eurostato duomenys susiję su ...
Statistikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2018 03 30
UAB „Klaipėdos medienos" statistinė analizė
UAB „Klaipėdos medienos" statistinė analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2017 01 09
Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė ir prognozė projektas
Įvadas. Kaimo turizmo sodybų skaičiaus analizė ir prognozė. Statistiniai skaičiavimai. Santykinis dydis. Struktūros santykinis dydis. Dinamikos santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo dydis. Lyginamasis santykinis dydis. Vidurkiai. ...
Statistikos projektai, Projektas, 21 puslapis
2017 03 14
 Populiariausi Europos valstybių restoranai Statistikos projektas
Populiariausi Europos valstybių restoranai Statistikos projektas.
Statistikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2017 03 14
AB „Teo.lt“ statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
„TEO LT“ bendroves vystymo istorija ,komercinė veikla, klientų aptarnavimas. Įmonės komercines veiklos statistiniai duomenys. Bendroves apyvartos rodikliai nuo 2007 iki 2013m. Bendroves finansiniai rezultatai nuo 2007 iki 2013m. Veikla. ...
Statistikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2019 10 14
Apgyvendinimo įmonių skaičiaus analizė ir prognozė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Priedai. Įvadas. Santykiniai dydžiai. Struktūriniai santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Dinamikos ...
Statistikos projektai, Projektas, 33 puslapiai
2018 04 03
Duomenų apie šildymo kainas, tenkančias vienam gyventojui litais Lietuvos savivaldybėse sisteminimas ir analizė
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Savarnkiško darbo tikslai ir uždaviniai. Tiriamų savivaldybių sąrašas su atitinkamomis reikšmėmis. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Šildymo kainos ,tenkančių vienam gyventojui, Lietuvos ...
Statistikos projektai, Projektas, 10 puslapių
2015 05 19
Lietuvos Respublikos mokinių kompiuterinio raštingumo tyrimas
Įvadas. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodika. Tyrimo planas. Aprašomoji statistika. Kiekybinių kintamųjų sklaidos charakteristikos. Dažnių lentelės, grafikai, histogramos. Ryšių analizė. Hipotezių tikrinimas naudojant Pirsono ...
Statistikos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2018 09 18
Paslaugų pasitikėjimo rodiklis
Įvadas. Statistinio vieneto pristatymas. Duomenys apie paslaugų pasitikėjimo rodiklius. Pasiskirstymo eilutės parengimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrijos ...
Statistikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2015 06 02
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo