Svarbiausi Lietuvos ir visuotinės istorijos įvykiai (Pasiruošimui valstybiniam istorijos egzaminui)


Lietuvos ir visuotinės istorijos. Svarbiausi įvykiai. Priežastys. Amžius, data, įvykis. Padariniai, reikšmė. Pastabos. Žmonijos raida. LT Po Ledynmečio susidaro gyveni- mo sąlygos. Elnių medžiotojai. Žemdirbystė ir gyvulininkystė. VIII - VII tūkst. Pr. Kr. Žinių gausa. Miestų atsiradimas V tūkst. Pr. Kr. , valdžia, irigacinė sistema. Tūkst. Pr. Kr. Kuriasi nomai / vals- tybiniai junginiai /. Žemdirbystėje padidėjo darbo na- šumas. Kelionės. Palankios sąlygos. Rytų įtaka. LT Indoeuropiečių paieška geres- nių gyvenimo sąlygų. Kova tarp miestų valstybių valdoVų. Geležies rūdos gausa. Keliamas darbo našumas. LT Europidai susimaišė su indo- europiečiais. Įstatymų gausa. Reikėjo juos susis- teminti. Apriboti žinių- šventikų galią. Izraeliečių nelaisvė Egipte. EchnaTono monoteizmo idėja. Pagrindinis verslas – prekyba. PoReikis turėti praktišką raštą. Dzeuso garbei. Graži siela sveikaMe kūne. Nabuchodonosaras II suvienijo Me- sopotamiją, Siriją ir Palestiną. Legendiniai Romulas ir Remas įkūRė Romą. LT Ryšiai su kaimynais. Spartinti pažangą. Kovos. Karalių laikotarpis/VIII-VIa. /Karaliaus nuvertimas. Tautos susirinkimai. Senatas. II tūkst. Vid. Prieš Kr. Į Indiją at- vyko arijai. Sanskritas. Induizmas. Kastos. Prieš visuomenės suskirs- tymą. Kinijos patirties sisteminimas. Persijos siekis plėsti imperiją. MiesTų polių klestėjimas. Tęsiamos VI a. Pr. Kr. Reformos /Solono, Kleistenio /. LT Geležies vartojimas įtakojo vi- suomenės diferenciaciją. Pilypas II sumušė graikų polius 338 m. Pr. Kr. Chaironės mūšis. Prieš persus. Kartagina / IX a. Pr. Kr. /. Dėl pre- kybos Viduržemio jūroje. Pilietiniai karai. Grakchų reformos. II a. Pr. Kr. Spartako sukilimas / 73 – 71 m. Pr. Kr. /. Siekimas išspręsti problemas. Triumviratai. Cezaris. Problemų gausumas. Vienvaldystės. Ir demokratinių institucijų veiklos derinimas. Augusto Oktaviano ini- ciatyva. Izraelitai dėl savo problemų sprenDimo laukė mesijaus. Romos vi- suomenės problemos. Romos galybė skatino domėjimąsi. Kitomis šalimis. Gintaro kelias I – IV a. Kareivių imperatoriai. Germanų ir Persijos puldinėjimai. Dioklecianas. Tikėta, kad krikščionybė sustiprins Romos galią. Romos gyvenimo smukimas.

4 tūkst. pr. Kr. kuriasi nomai / vals- tybiniai junginiai /.

Civilizacijos plėtotė. Apie 3000 m. pr. Kr. – hieroglifai. Apie 2800 – 2250 m. pr. Kr. – piramidės.

Apie 3000 – 1500 m. pr. Kr. Kretos civilizacija. Hieroglifai.

Nuo Vyslos iki Uralo, nuo ugrofinų iki Dniepro žemupio. Mūsų protėviai.

Atsirado judaizmas. Monoteizmas. Izraelio valstybės suklestėjimas XI – X a. pr. Kr. Saulius. Dovydas. Saliamonas.

776 m. pr. Kr. Olimpinės žaidynės Graikijoje/Olimpijoje/. Graikų miestų – polių pradžia.

Pradžia kitoms kasmetinėms žaidynėms. Sporto populiarinimas. Taikos simbolis. Gyvavo iki 392 m. Metų skaičiavimo pradžia.

Romos valstybės pradžia. Lotynų genčių kova už dominavimą Apeninų pusiasalyje.

Išplėsta teritorija. Didžiosios Graikijos / Apeninų pietuose / įtaka Romai. Pilietiniai karai. / Spartako sukilimas,triumviratai ir kt./.

VI a. pr. Kr. S. Gautama / Buda / su- kūrė Budizmą / taikingiausia religi-

VI – V a. pr. Kr. Konfucijus sukūrė konfucionizmą. Valstybė – didelė šeima.

V a. I p. pr. Kr. Graikijos – Persijos karai. Maratono / Darėjus I, Miltia-

Graikai laimėjo. Prielaidos universaliai valstybei. Pelaponeso karai / V a. II p. pr. Kr./. Laimėjo Sparta prieš Atėnus. Nusilpo ir tapo Makedonijos grobiu.

Stiprino pajėgumą prieš slavų migraciją /IV – VII a./. I tūkst. vid. pr. Kr. atsiskyrė rytų ir vakarų baltai.

IV a. II p. pr. Kr. Aleksandro Make- doniečio imperija. Gaugamelų mū- šis / 331 m. pr. Kr./.

Centralizacija. Užėmė Persiją. Helenizmas. /IV a. pr. Kr. – 30 m. pr. Kr./ Diodochų valdymas . Aleksandrija.

III – II a. pr. Kr. Romos – Pūnų ka- rai. Kanų, Zamos, Kartaginos mū- šiai. Hanibalas. Scipionas.

Atrado Amerika X a. Įkūrė valstybes : Kijevo Rusią, Normandiją, Abiejų Sicilijų karalystę. 1066 m. Vilhelmas I iš Nor- mandijos nukariavo Angliją.

Krikščioniškos imperijos modelis. Kova su popiežiumi dėl investitūrų / XI – XII a./. 1122 m.Vormso konkordatas. Nuo XIII val- dovą rinko. Rėmė Ordiną. 1806 m. panai- kinta.

1054 m. krikščionių bažnyčia suski- lo į Vakarų / savarankiška / ir Rytų / priklausoma nuo valstybės / /schizma /.

Katalikų bažnyčios atsinaujinimas. Prieš simoniją. Investitūra. Celibatas. Teokratijos idėja. Ekskomunikavo valdovus. Vormso konkordatas / 1122 m./.

Pirmasis universitetas Vakarų Europoje. Mokslo ir kultūros pažanga. Miestai – kul- tūros židiniai. 1579 - Vilniaus universitetas.

1095 Urbonas II Klermone pakvie- tė vaduoti Kristaus karstą iš mu- sulmonų. Baudžiavos panaikinimo viltis. Nuodemių atleidimas.

Pralaimėjo. Pablogėjo santykiai su arabų pasauliu. Sustiprėjo Venecija. Socialinių procesų kaita V. Europoje. Širdies damos idėja.

Po Šimtmetinio karo, Rožių karo susidorojimo su nepklusniais feo- dalais, Lankasteriai / Henrikas VII / susitaikė su Jorkais /Vedė dukterį/.

XIII – XVI a. Gotika. Notr Dam ka- tedra Paryžiuje. Šv. Onos bažnyčia Vilniuje. Gotika – barbarų gotų me- nas / pavadinimas kilo renesanso metu /.

Konstitucinių teisių pradmenys / Karalius nedidins bajorams mokesčių, nesikiš į dva- sininkų skyrimą ir kita /.

LT Baltų žemių konfederacijos kariauja su Haličo – Volynės kuni- gaikštyste. Karinė demokratinė santvarka. Agresyvumas.

1219 m. Lietuvių ir žemaičių žemių konfederacijų taikos sutartis su Ha- ličio – Volynės kunigaikštyste.

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 88 KB
  • 2014 m.
  • 37 puslapiai (10884 žodžiai)
  • Ernesta
  • Svarbiausi Lietuvos ir visuotinės istorijos įvykiai (Pasiruošimui valstybiniam istorijos egzaminui)
    10 - 4 balsai (-ų)
Svarbiausi Lietuvos ir visuotinės istorijos įvykiai (Pasiruošimui valstybiniam istorijos egzaminui). (2014 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/svarbiausi-lietuvos-ir-visuotines-istorijos-ivykiai-pasiruosimui-valstybiniam-istorijos-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 23:47
×