Tarptautiniai audito standartai


Tarptautiniai audito standartai. 200-asis TSA bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus. 210-asis TSA susitarimas dėl audito užduočių sąlygų. 220-asis TSA finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė. 230-asis TSA audito dokumentavimas. 240-asis TSA auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą. 250-asis TSA įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą. 260-asis TSA už valdymą atsakingų asmenų informavimas. 265-asis TSA už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus. 300-asis TAS finansinių ataskaitų audito planavimas. 0315-asis TAS reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka. 1320-asis TAS Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą. 2330-asis TAS Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką. 3402-asis TAS Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone. 4450-asis TAS Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas. 5500-asis TAS audito įrodymai. 6501-asis TAS Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių. 7505-asis TSA išorės šalių patvirtinimai. 8510-asis TSA Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai. 9520-asis TSA analitinės procedūros. 0530-asis TSA audito atranka. 1540-asis TSA apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos auditas. 2550-asis TSA susijusios šalys. 3560-asis TSA pobalansiniai įvykiai. 4570-asis TSA veiklos tęstinumas. 5580-asis TSA rašytiniai pareiškimai. 6600-asis TSA specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą). 7610-asis TSA vidaus auditorių darbo naudojimas. 8620-asis TSA auditoriaus eksperto darbo naudojimas. 9700-asis TSA nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas. 0705-asis TSA nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje. 1706-asis TAS "Dalyko pabrėžimo" pastraipos ir "Kitų dalykų" pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje. 2710-asis TSA lyginamoji informacija - atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos. 3720-asis TSA auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos. 4800-asis TSA specialūs svarstymai - pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas. 5805-asis TSA specialūs svarstymai - atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas. 6810-asis TSA užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos. Literatūra.

Pirmieji nacionaliniai audito standartai priimti 2000 m. birželio 16d. Jais vadovaujantis auditas Lietuvoje atliekamas buvo iki 2005 m. gruodžio 31d.

d) auditorius – sąvoka „auditorius“ vartojama asmeniui ar asmenims, atliekantiem auditą;

g) pakankamas užtikrinimas – aukštas, bet ne absoliutus užtikrinimo lygis atliekant finansinių ataskaitų auditą;

3. Auditoriaus tikslas yra sutikti atlikti ar tęsti audito užduotį tik susitarus, kokiu pagrindu tokia užduotis turi buti vykdoma, t. y.:

5. Šiame standarte sąvoka „vadovybė“ apima „vadovybę ir, jei būtina, už valdymą atsakingus asmenis“.

6. Auditoriaus tikslas yra užduoties lygmeniu įdiegti tokias kokybės kontrolės procedūras, kurios suteiktų auditoriui pakankamą užtikrinimą, kad:

a) auditas atitinka profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus;

b) paskelbta auditoriaus išvada yra tinkama atsižvelgus i aplinkybes.

a) užduoties partneris – partneris arba kitas audito įmonės darbuotojas, atsakingas už audito užduotį, jos atlikimą ir už audito įmonės vardu pateikiamą auditoriaus išvadą, kuriam, kai reikalaujama, atitinkamus įgaliojimus suteikia profesinės, teisinės arba priežiūros institucijos;

e) stebėsena – nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nagrinėjimo ir vertinimo procesas;

f) partneris – kiekvienas asmuo, turintis įgaliojimus įsipareigoti audito įmonės vardu atlikti profesinių paslaugų užduotį;

g) personalas – partneriai ir darbuotojai;

i) darbuotojai – profesionalai, išskyrus partnerius, skaitant visus audito įmonės samdomus ekspertus;

p) tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo – asmuo, nedirbantis audito įmonėje,

turintis sugebėjimų ir kompetencijos būti užduoties partneriu, pavyzdžiui, kitos audito įmonės partneris arba profesinės buhalterių organizacijos, kurios nariai gali atlikti istorinius finansinius informacijos auditus, arba atitinkamas kokybės kontrolės paslaugas teikiančios organizacijos darbuotojas (turintis atitinkama patirti).

c) tinkamai reaguoti i audito metu nustatytus ar įtariamus įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus.

265-asis TSA už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus

ii) nėra reikalingos kontrolės iškraipymams finansinėse ataskaitose laiku nustatyti ir ištaisyti ar užkirsti jiems kelia;

b) kontrolės priemonių testas – audito procedūra, skirta kontrolės priemonių, taikomų siekiant užkirsti kelią reikšmingiems iškraipymams tvirtinimų lygmeniu ar juos nustatyti ir ištaisyti, efektyvumui įvertinti.

i) paslaugų organizacijos vadovybės parengtas paslaugų organizacijos sistemos, kontrolės tikslų ir susijusių nurodytą dieną ar per nurodytą laikotarpį suplanuotų ir įgyvendintų kontrolės priemonių, o kai kuriais atvejais jų efektyvumo per nurodytą laikotarpį aprašymas; ir

f) paslaugų organizacijos sistema – paslaugų organizacijos suplanuota, įdiegta ir prižiūrima politika ir procedūros, skirtos vartotojo įmonei teikti paslaugų auditoriaus išvadoje nurodytas paslaugas;

g) pagalbinė paslaugų organizacija – paslaugų organizacija, kitos paslaugų organizacijos naudojama teikti kai kurioms vartotojo įmonei teikiamoms paslaugoms, kurios yra finansinei atskaitomybei svarbios tų įmonių informacinės sistemos dalis;

h) vartotojo auditorius – auditorius, kuris atlieka vartotojo įmonės finansinių ataskaitų auditą ir teikia apie jas išvadą;

b) neištaisyti iškraipymai – iškraipymai, kuriuos, atlikdamas auditą, sukaupė auditorius ir kurie nebuvo ištaisyti.

c) audito įrodymai – informacija, kuria remdamasis auditorius daro išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė. Audito įrodymus sudaro apskaitos dokumentuose esanti informacija, kuria remiantis rengiamos finansinės ataskaitos, ir kita informacija;

d) vadovybės ekspertas – asmuo ar įmonė, kuris turi kompetencijos kitoje nei apskaitos ar audito srityje ir kurio darbu įmonė naudojasi siekdama gauti pagalbą rengiant finansines ataskaitas;

a) išorės šalių patvirtinimas – procesas, kurio metu surenkami audito įrodymai, remiantis trečiosios šalies tiesioginiu rašytiniu atsakymu auditoriui popierine forma, elektronine ar kitokia laikmena;

b) teigiamo patvirtinimo prašymas – prašymas, kad patvirtinančioji šalis atsakytų tiesiogiai auditoriui, pareikšdama, ar patvirtinančioji šalis sutinka ar nesutinka su prašyme pateikta informacija, arba suteikdama prašomos informacijos;

d) neatsakymas – situacija, kai patvirtinančioji šalis nepateikia atsakymo ar nevisapusiškai atsako į teigiamo patvirtinimo prašymą arba patvirtinimo prašymas grąžinamas kaip nepristatytas adresatui;

510-asis TSA Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai

b) tinkami apskaitos metodai, taikyti apskaičiuojant pradinius likučius, buvo nuosekliai taikomi ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, ar jų pokyčiai buvo tinkamai užregistruoti apskaitoje ir tinkamai pateikti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

c) ankstesnis auditorius – kitos audito įmonės auditorius, kuris atliko įmonės ankstesnio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurį pakeitė dabartinis auditorius.

520-asis TSA analitinės procedūros

b) parengti ir atlikti pagrindines analitines procedūras audito pabaigoje, kurios padėtų auditoriui parengti bendrąsias išvadas priimant sprendimą, ar finansinės ataskaitos atitinka auditoriaus įgytą supratimą apie įmonę.

  • Microsoft Word 66 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5107 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Tarptautiniai audito standartai
    10 - 3 balsai (-ų)
Tarptautiniai audito standartai. (2015 m. Birželio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/tarptautiniai-audito-standartai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 05:22
×