Teisės konspektai (2)

944 dokumentai
Intelektinė nuosavybė
Intelektualinė ar intelektinė? Intelektinės nuosavybės skirtumas nuo materialinės. Intelektinę nuosavybę sudaro. Autorių teisės į kūrinius. Kūriniai, laikomi autorių teisių objektais. Kūriniai, nelaikomi autorių teisių objektais. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 58 puslapiai
2016 07 26
Nusikalstamos veikos stadijos
Nusikalstamos veikos stadijos. Nusikalstamos veikos stadijų samprata ir rūšys. Nusikaltimo stadijos. Nusikalstamos veikos padarymo stadijos samprata. Terminas stadija. Nusikalstama veika. Parengtinė nusikalstama veika. Rengimasis padaryti sunkų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 10 22
Muitines veikla konspektas
Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės veiklos broužai. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų veikla ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 08 17
Finansai ir finansų teisė konspektas
Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 05 07
Valstybės tarnybos samprata
Valstybės tarnybos instituto raida Lietuvoje. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos. Valstybės tarnybos rūšys. Pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos Valstybės tarnyba. Valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 03 20
Komercinė teisė
49 klausimai - atsakymai komercinės teisės tema. Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo kiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 12 10
Teisės pagrindų konspektas
Teisės samprata. Teisės norma. Socialinės normos. Moralės normos. Papročiai. Religinė norma. Korporatyvinės normos. Techninės normos. Istorinė teisės raida. Ryškiausias antikos teisės paminklas – romėnų teisė. Viduramžiai. Naujieji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 04 12
Darbo teisės savoka ir sistema
Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisiniai santykiai ir glaudžiai su jais susijusių teisinių santykių rūšys. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2012 02 08
Es institucinės teisės konspektas
I dalis. Institucinė teisė. I tema. Europos Sąjungos atsiradimas, jos teisinis statusas ir tikslai. Istorinės prielaidos, sąlygojusios Europos Bendrijų susikūrimą. Apibendrinant galėtume išskirti šias priežastis, sąlygojusias Europos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 82 puslapiai
2013 11 02
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 02 02
Baudžiamoji teisė. Principai ir uždaviniai
Baudžiamosios teisės samprata. Bt esmė. Bt sistema. Bt principai. Bt funkcijos. Bt uždaviniai. Baudžiamojo įstatymo samprata. Bį požymiai. Baudžiamojo kodekso struktūra. Bk specialiosios dalies straipsnio dispozicija ir sankcija, jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2012 02 06
Lietuvos konstitucinė teisė
Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Teisinio reguliavimo metodas. Kt-ės normos, rūšys ir ypatumai. Kt-ės normų realizavimas, efektyvumo problemos. Konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 07 27
Komercinės teisės konspektas
Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės (kt) šaltiniai. Komercinių santykių organizacinė struktūra. Draudimo teisiniai santykiai. Komercinės prievolės. Komercinės sutartys. Ks dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2012 02 08
Romėnų teisės konspektas
Romėnų teisės šaltiniai. Civilinų teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas. Ypatingosios pretorinės gynybos priemonės. Ekstraordinarinis procesas. Procesinis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 02 27
Sutarčių teisė konspektas
Sutarties samprata. Sutarciu teises saltiniai. Sutarciu teises principai. Sutarciu galia. Sutarciu teises vienodinimas. Sutarciu rusys. Ikisutartiniai santykiai. Sutarciu sudarymas. Sutarciu turinys. Sutarciu vykdymas.
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 08 04
Teises filosofijos egzamino klausimai
Teisės filosofijos egzamino klausimai. Teisės filosofijos teorijos. ). Teisės filosofijos objektas, uždaviniai, metodologija. ). Teisės normų legitimumo užtikrinimas prigimtinės teisės ir kosminės tvarkos įstatymais Tomo Akviniečio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2014 01 04
Vežimo sutartys
Vežimo rūšys ir teisinis jo reguliavimas. Vežimo sutartys. Krovinių vežimo sutarties sąvoka. Sutarties sudarymo tvarka. Krovinių vežimo sutarties dalykas, krovinio vežimo kaina, terminas. Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 02 02
Darbo teisė konspektas 2
Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 03
Darbo teisės konspektas
Darbo teise sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teises objektas. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Dt, d įst. Ir dt mokslo sistema. Dt principų sąvoka, jų reikšmė. Dt ðaltinių sąvoka, pagrindinės jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 02 06
Baudziamojo proceso teisė
Patraukimas kaltinamuoju. Kaltinimo pareiškimas. Kaltinamojo apklausa. Kaltinimo pakeitimas ir papildymas. Parengtinio tardymo sustabdymas ir pabaigimas. Parengtinio tardymo sustabdymas. Baudžiamosios bylos nutraukimas. Pt pabaigimas, perduodant ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2012 02 08
Lyginamoji konstitucinė teisė konspektas
Kurso įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Užsienio valstybių sistema. Valstybių klasifikavimo pagrindai ir kriterijai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės normų rūšys. Konstituciniai teisiniai santykiai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2014 03 27
Teisėsaugos institucijos konspektas
Lr teisėsaugos institucijų (lrti) kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Sovietinė teismų sistema lietuvoje. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2016 07 25
Bausmės samprata ir tikslai
Bausmės samprata, tikslai, bausmių sistema. Bendroji ir specialioji prevencija. Bausmių sistema ir rūšys. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Laisvės atėmimas. Pataisos darbai be laisvės atėmimo. Atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 07 26
Civilinio proceso konspektas mokymuisi
Civilinio proceso teisė. Ieškinio , arba ginčo teisena. Ypatingoji teisena. Civilinės bylos iškėlimas. Pasirengimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisminis nagrinėjimas. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2018 03 30
Konstitucinė teisė Lietuvoje konspektas
Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos konstitucinės teisės mokslas. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucija – pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. Konstitucijos apsauga. Lietuvos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 puslapiai
2016 07 27
Kriminologijos konspektas
Kriminologijos dalykas ir sistema. Kriminologijos metodika (kriminologinių tyrimų metodika). Pagrindiniai kriminologijos raidos bruožai (kriminologijos mokslo istorija). Nusikalstamumas ir pagrindinės jo tendencijos. Nusikalstamumo priežastys. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 07 26
LR prokuratūra. Jos sistema
Prokuratūros raida lietuvojel prokuratūra prieškario lietuvojel prokuratūra lietuvoje. dabartinė lietuvos prokuratūra. lr prokuratūros sandara. Lr generalinės prokuratūros struktūra. Apygardos prokuratūros struktūra. Apylinkės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 07 25
Pabėgėlių teisė
Pabėgėlių teisė kaip žmogaus teisių teisės dalis, jos sąvoka ir pagrindiniai šaltiniai. Prieglobsčio sąvoka pabėgėlių teisės požiūriu. Pabėgėlių teisės sąvoka ir santykis su ţmogaus teisių teise. Pabėgėlių teisės raida ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2012 07 10
Socialinis aprūpinimas
Socialinio aprūpinimo (sa) samprata. Socialinio aprūpinimo, socialinės saugos ir socialinės rūpybos sąvokų panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės (sat) reguliavimo dalykas. Socialinio aprūpinimo teisės ir gretutinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2012 02 06
Tarptautinės privatinės teisės konspektas
Bendros pastabos apie kursą „ Tarptautinė privatinė teisė “. Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tpt raida. Pagrindinės šiuolaikinės TPT tendencijos. TPT sąvoka. TPT reguliavimo dalykas. TPT reguliavimo metodas. Tpt ir tvt ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2015 05 29
×