Teisės konspektai (5)

936 dokumentai
Civilinio proceso konspektai
Tema. civilinio proceso teisė kaip savarankiška teisės šaka. Civilinio proceso samprata. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Tema. civilinio proceso teisės principai. Tema. civiliniai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2015 05 18
Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas
Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Planas. Administracinių ginčų nagrinėjimo proceso samprata, tikslai ir subjektai. Kvazi teismo samprata. Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių komisijų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2016 07 27
Civilinė proceso teisė
Civilinio proceso teisės samprata , dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitra? As. Ginčo perdavimas. Šalių sutaikinimo procedūra. Civilinio proceso teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 87 puslapiai
2014 11 10
Civilinis procesas
Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą lietuvos respublikos konstitucijoje ir kituose ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 07 27
Draudimo samprata ir funkcijos
Draudimo samprata ir funkcijos. Draudimo skirstymas ir jo teisinė reikšmė. Draudimo šakos ir grupės. Didelė draudimo rizika. Draudimo sutartis ir draudimo sutartinių santykių dalyviai. Draudimo rizika. Draudimo suma. Draudimo rizikos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 07 25
Europos sąjungos teisės konspektas (2)
Istorinės prielaidos, sąlygojusios Europos Bendrijų susikūrimą. Europos Bendrijų sukūrimas. Europos Bendrijų ypatumai. Pagrindiniai Europos Bendrijų vystimosi etapai. Europos Sąjungos įkūrimas. Europos Sąjungos institucinė sistema, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 62 puslapiai
2014 11 10
Jūrų teisė
Jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai. Kontinentinis šelfas. Sąvoka,režimas. Vidaus vandenų ir teritorinės jūros režimas. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir režimas. Ekonominė zona. Suverenias ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 02 06
Kriminalistikos sistema ir uždaviniai
Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 02 06
Nusikalstama veikla
Nusikalstama veika:. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas.
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 26
Tarptautine ir pabėgelių teisė
Pabėgėlių teisė. Tarptautinė humanitarinė teisė. Laikinas prieglobstis. De facto pabėgėliai. Prima face pabėgėliai. Pabėgėlis sun place. Pabėgėliai erdvėje. Statutiniai pabėgėliai. Saugi kilmės valstybė. Saugi trečioji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 02 08
Užsienio šalių konstitucijų palyginimas
Užsienio šalių konstitucijų palyginimas. JAV. Prancūzija. Didžioji Britanija. Vokietija. Kinija. Japonija.
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 10 20
Bendroji ir teisės psichologija
Bendroji ir teisės psichologija. Psichologijos istorija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos sritys. Šiuolaikinės teisės psichologijos praktinio pritaikymo sritys. Psichologijos tyrimo metodai. Psichologinių tyrimų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 60 puslapių
2014 12 09
Europos Sajungos teisė 2
Europos sąjungos atsiradimas, jos pagrindas ir tikslai. Europos sąjungos institucijų sistema, jos bruožai ir pagrindiniai organai. Europos sąjungos institucijų veiklos sritys ir formos. Europos sąjungos teisės sistema ir teisės šaltiniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 07 25
Įrodymai baudžiamajame procese
Tema. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas , tikrinimas , vertinimas ir naudojimas 4 val. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkmas ar pateikimas bei šių duomenų fiksavimas. ( ikiteisminio tyrimo stadijoje ). Surinktų ar ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2015 05 12
Konstitucinės teisės egzamino klausimai ir atsakymai
Konstitucinės teisės EGZAMINO klausimai ir atsakymai. Išanalizuoti konstitucinės teisės šaltinius. Kokia Konstitucijos keitimo tvarka? Kokia Konstitucinio teismo sudėtis ir formavimo tvarka? Kokia Konstitucinio kompetencija. Kas turi teisę ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 08 09
Lietuvos darbo birža ir jos funkcijos
Lietuvos darbo birža ir jos funkc. Teritorinių darbo biržų fukc. Trišalės komisijos ir jų komp. Valstybinės užimtumo garantijos. Laisvų darbo vietų registravimas. Darbdavio pareigos atleidžiant grupę darbuotojų. Užsieniečių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 02 03
Ministerijos ir kitos centrines vykdomosios valdžios institucijos
Lietuvos respublikos ministerijos, jų steigimo ir panaikinimo tvarka. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Lietuvos respublikos ministerijų rūšys ir jų vidinė organizacinė struktūra. Ministro teisinė padėtis, imunitetas, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 02 06
Romėnų civilinės teisės savoka ir sistema
Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Romėnų civilinės (privatinės teisės subjektai). Procesas romėnų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 02 06
Savivaldybių veiklos teisiniai pagrindai
Loginio aiškinimo metodas. Sisteminis aiškinimo metodas. Įstatyminis vietos savivaldos pagrindų konkretizavimas. Vietos savivaldos įstatymas ir jo raida. Vietos savivalda ir administracinis teritorinis suskirstymas. Europos vietos savivaldos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 07 26
Teisės teorija (3)
Teisės teorijos objektas ir metodas. Mokslo objekto nustatymas. Teisės teorijos objektas. Pozityvioji teisė ir jos santykis su žmonių interesais , jų diferenciacija , dinamika. Mokslinio metodo samprata. Teisės teorijos metodas mokslinio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 108 puslapiai
2016 09 13
Vykdymo proceso subjektai
Vykdymo proceso subjektai, jų teisės ir pareigos (išieškotojo, skolininko, atsakovo, eksperto, kviestinio, kuratoriaus, vertėjo)? Skolininko teisės. Skolininko pareigos. Vykdomųjų dokumentų rūšys, išdavimo tvarka. Vykdomojo dokumento ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2014 10 07
Administracinė teisė konspektas (5)
Administracinė teisė. Visuomeniniai santykiai. Administracinės teisės normų sisteminimas. Administracinės teisės subjektai. Administraciniai teisiniai santykiai - sąvoka , rūšys. Administracinės teisės materialinės normos. Teisinio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 25
Akcinė bendrovė
Akcinių bendrovių rūšys. Akcininkai. Akcininkų teisės. Akcinės bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos kompetencija. Valdyba. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
Baudžiamosios teisės bendrosios dalies konspektas
Baudžiamosios teisės sistema. Baudžiamosios teisės reguliavimo metodas. Baudžiamosios teisės normų šaltiniai. Nusikalstamos veikos padarymo vieta. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2016 04 28
Bausmė
Bausmės teorijos. Pirmoji ir pati seniausioji bausmės teorija – atpildo teorija. Įbauginimo teorija. Fizinės galimybės padaryti nusikaltimą atėmimo teorija. Pataisymo (reabilitacijos) teorija. Progresyvioji (airiškoji) teorija. Bausmės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2012 02 03
Civilinės teisės seminaras klausimai atsakymai
Kuo skiriasi sąvokos „fizinio asmens ” ir „fizinio asmens veiksnumas”? Kodėl yra skiriamos sąvokos „fizinio asmens teisnumas” ir „fizinio asmens veiksnumas”? Teisnumo ir subjektinės teisės santykis. Ar negimęs vaikas yra ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 11 04
Finansų teisės konspektas
Dvi pagrindinės finansų funkcijos. Taip pat išskiriamos ir tokios finansų funkcijos. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Viešieji. Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansinė veikla. Finansinės veiklos objektas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2013 03 05
Finansų teisės konspektas (2)
Apibūdinkite finansų sąvoką. Kokios dalys sudaro finansus. Koks yra finansų vaidmuo. Apibūdinkite finansų politikos sąvoką. Per ką įgyvendinama finansų politika. Kokie yra valstybės finansinės veiklos požymiai. Kokie yra valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2014 12 10
Juridiniai asmenys
Juridinio asmens atsiradimo prielaidos. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens steigėjo civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Juridinio asmens teisnumo ir veiksnumo samprata. Juridinio asmens teisnumo turinys. Juridinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 02 08
Konstitucine teise lyginamoji konspektas
Konstitucinė teisė kaip mokslas , mokymo dalykas ir teisės šaka. Konstitucinės teisės ” terminas turi 3 pagrindines prasmes. Nacionalinės teisės šaka. Konstitucinė teisė – kaip mokslas. Konstitucinė teisė – kaip mokymo dalykas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 126 puslapiai
2014 10 16
×