Teisė (151)

4535 dokumentai
Vežimo sutartis: vežimo sutarties bylos
Vežimo sutartis. Įvadas. Temos aktualumas - krovinių ar keleivių vežimas Lietuvoje yra viena populiariausių komercinės veiklos rūšių. Įžanga. LR bendras visoms. Vežimo sutarties samprata. Pagal vežimo sutartis. Vežimo sutartį ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 01 15
Vežimo sutartys konspektas
Kelių ir transporto priemones. Išskirtinas ir vežimas mišriu multimodalinis. Kiek transporto rūšių įtraukta į vežimą , skirstomi. Skiriama į nesutartinius ir sutartinius. Vežimo sutartis dažniausiai patvirtinama važtaraščiu ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 09 19
Vienodos teisės visiems: ar protinga suteikti vienodas teises kiekvienam pasaulio gyventojui?
Ar protinga suteikti vienodas teises kiekvienam pasaulio gyventojui? Is it wise to give equal rights to every citizen of the world. Ar protinga suteikti vienodas teises kiekvienam pasaulio gyventojui? Is it wise to give equal rights to every ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 03 13
Vieša ir privati partnerystė
Vieša ir privati partnerystė. Šaltiniai Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Prieiga. Diana Vaitiekūnienė VPSP ir jos reglamentavimas Lietuvoje.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2019 10 11
VIešasis interesas
Viešasis interesas. Kada prokuroras gali ginti viešąjį interesą? Grupės ieškinys Kaip suprantamas grupės ieškinys, kokie jo taikymo Lietuvoje ypatumai? „Viešasis interesas. Tik įstatymų nustatytų asmenų ir. Tik viešajam interesui ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 05 03
Viešieji juridiniai asmenys
Viešieji juridiniai asmenys. Straipsnis. Viešieji ir privatieji asmenys 2dalis. Viešosios įstaigos steigimas. Straipsnis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai 3dalis. Viešosios įstaigos registravimas. Viešosios įstaigos teisės. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 10 02
Viešojo administravimo teisės aktų samprata ir pagrindiniai požymiai
Viešojo administravimo teisės aktų samprata ir pagrindiniai požymiai. Mykolo Romerio Universitetas. Teisės ir muitinės II grupės. Viešojo administravimo teisės aktus priima viešojo administravimo institucijos, remdamosi Konstitucija ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 03 15
Viešosios jūrų teisės konspektas
Teritorinis principas. Pilietybės principas. Pasyvusis pilietybės principas. Gynybos principas. Universalusis principas. Bazinė atskaitos linija. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Gretutinė zona. Išskirtinė ekonominė zona. Atviroji jūra. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 05 12
Viešosios policijos apsaugos tarnybos veiklos kriminologinio tyrimo pristatymas
Viešosios policijos apsaugos tarnybos veiklos kriminologinis tyrimas. Pagrindinė sąvoką. Aktualumas. Tema. Uždaviniai. Naudoti metodai. Viešosios policijos apsaugos tarnyba. 5-ių apsaugos tarnybų veiklos efektyvumas 2004-2008 metais ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 24
Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pagrindinės nuostatos
Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pagrindinės nuostatos. Viešasis pirkimas. Teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, sistema Lietuvoje. Pirkimų reglamentavimas. Viešųjų pirkimų įstatymas. Pirkimų, ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 05 12
Vilniaus apygardos teismo vykdytos programos „Teisingumo vykdymas‘‘ analizė
Įvadas. Teismų sistema. Vilniaus apygardos teismas. Vilniaus apygardos teismo strateginis planavimas. Vilniaus apygardos teismo 2015-2017 m. Vykdomos programos,, teisingumo vykdymas‘‘ analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 11 22
Visiškos netolerancijos modelio samprata, jo privalumai ir trūkumai
Policijos veiklos modeliai. Visiškos netolerancijos modelis. Visiškos netolerancijos modelis ir narkotikai. Visiška netolerancija mokykloje. Nulinės tolerancijos taikymas įvairiose srityse. Visiškos netolerancijos privalumai ir trūkumai. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 04 17
Visų ginklų kategorijų įteisinimo įstatymas
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto teisės katedra teisės studijų programa teisinės sistemos ir teisės teorijos savarankiškas darbas nr. Straipsnis. Įstatymo tikslas. Straipsnis. Įstatymo paskirtis. Straipsnis. Nuostatos ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 12 21
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas - pavyzdys
UAB “ Misandra ” kodas 123909126 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. Akcininkai su Bendrovės metine finansine atskaitimybe supažindinti prieš susirinkimą , todėl gali balsuoti. Akcininkų sprendimu šis nuostolis perkeliamas ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2018 05 31
Vokietijos teisė
Vokietijos teisė pirmosios xix. vokiškos konstitucijos. Prūsijos - karalius 1850. taip pat oktrojavo Prūsijos konstitucinę chartiją. Vokietijos imperijos 1871. konstitucija. Veimaro konstitucija 1919. rugpjūčio. Demokratinių Veimaro ...
Teisės aprašymai, Aprašymas, 15 puslapių
2017 10 05
Vykdymo proceso šalių teisės ir pareigos
Temos aktualumas. Atskleidžiant teisės į teisminę gynybą principą. Objektas ir tikslas. Darbo objektas vykdymo proceso šalys. Darbo uždaviniai. Apžvelgti vykdymo proceso sampratą. Darbo metodai. Teisės aktų analizė. Darbo praktinis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 10
Vyriausybės sudarymas ir funkcionavimas
Vyriausybės sudarymas ir funkcionavimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Saulius Skvernelis. Skyrimo tvarka. Vyriausybės skyrimo tvarką nustato Konstitucija ir Vyriausybės įstatymas Ministrą ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 14
Vyriausybės sudarymo tvarka
Įvadas. Lr vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka. Vyriausybės atsistatydinimas. Vyriausybės sudarymo modelis. Lr ministras pirmininkas, ministrai ir ministerijos. LVyriausybės sudarymo tvarka parlamentinėje respublikoje. Vyriausybės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 04 28
Žalos atsiradusios darbo santykių procese, atsiradimo sąlygos, jos apskaičiavimo ir ieškojimo tvarka
Įvadas. Darbutojo materialinė atsakomybė kaip žalos atlyginimo pagrindas. Ribota materialinė atsakomybė. Visiška materialinė atsakomybė. Darbutojo padarytos įmonei žalos dydžio nustatymas. Visos padarytos žalos dydžio nustatymas ir ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 10 10
Žemės teisė savarankiškas
Miško naudojimo apribojimai. Dujotiekių apsaugos zonos. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Antrajame sklype kurio plotas ha yra trys apsaugos zonos. III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 12
Žmogaus ir darbo teisių nesilaikymas
Įvadas. Problema. Žmogaus ir darbo teisių nesilaikymas. Rekomendacijos. Išvada.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2018 05 06
Žmogaus orumo apsauga įvairiomis teisinėmis priemonėmis
Įvadas. Žmogaus orumas. Teisė į orumą teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Žmogaus orumo teisinė formulė. Teisė į asmens orumo neliečiamumą. Teisių ir pareigų vienovė demistifikuoja žmogaus orumą. Išvados. Naudotos ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 22
Žmogaus orumo apsauga teisinėmis priemonėmis
Žmogaus orumo apsauga teisinėmis priemonėmis. Kas yra žmogaus. Žmogaus teisė į orumą šiandien priimta laikyti „Aukščiausia žmogaus teise“. Kalbant apie teisę neišvengiamai reikia klausti. Teisė į asmens orumo neliečiamumą. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 20
Žmogaus teisės ir laisvė
Žmogaus teisės ir laisvė. Šiuolaikinė žmogaus teisių. Tmo veikla. Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) buvo įkurta 1951-aiais metais. TMO veikla Lietuvoje. Lietuva pirmoji. Įstatymai draudžiantys prekyba žmonėmis. Prekyba ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 06
Žmogaus teisių apsauga
Žmogaus teisių pažeidimai į teisingą bylos nagrinėjimą. Darbo tikslas išanalizuoti. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą elementai. Jūsų pareigos. Teisės aktai. Teisė pasinaudoti teisine ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 05 16
Žmogaus teisių apsauga ir teisinis reguliavimas
Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių klasifikacija. Žmogaus teisės pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Žmogaus teisiu garantijos. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 04 20
Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje skaidrės
Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje. Žmogaus teisių doktrinos raida. M. Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas Gdansko teismų byloje konstatavo. Asmenų pareigos – sudėtingesnis klausimas pagal tarptautinę teisę. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 03 19
Žmogaus teisių ir laisvių ribojimas teisinėmis priemonėmis
Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių ir laisvių sistema. Žmogaus teisių ir laisvių rūšys. Žmogaus teisių ir laisvių koncepcija. Žmogaus teisių ribojimo problemos. Laisvės ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 10 29
Žmogaus teisių katalogas
Tevbns. Žmogaus teisių katalogas. Prancūzijos Konstitucinė Taryba. Prancūzijos konstitucinė taryba. Asmens teisių ir. Pačiame 1958m. Konstitucijos tekse expresis verbis įtvirtintos tik tai kurios teisės. M Konstitucijos tekse tiesiogiai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 10 25
Žmogaus teisių pažeidimai analizė
Žmogaus teisių pažeidimai. Vaikų teisės labiausiai. Teisės į privatumą. Teisė į teisingą teismą. Neužtikrintos teisės į asmens laisvę ir neliečiamumą. Teisė į tautinę lygybę. Teisės į judėjimą , keliavimą. Minties ...
Teisės analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 05 24
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema