Teisėtumo užtikrinimas valdyme


Teisėtumo užtikinimas valdyme. Finansų ministerija. Asmens teisių gynimas ne teismo tvarka. Administracinių teis-mų kompetencija. Krašto apsaugos valdymas. Valdymas valstybės saugumo srityje. Vidaus reikalų valdymas. Valdymas teisingumo srityje. Sveikatos apsaugos valdymas. Užsieniečių teisinė padėtis.

5) kontrolė turi būti objektyvi (bešališka). Kontrolę turi atlikti asme-nys, kurie nėra asmeniškai suintere-suoti rezultatais

6) kontrolės rezultatai turi būti viešai įvertinti (išskyrus v-ės tarnybos paslaptį).

Teisinis pagrindas šiai kontro-lei vykdyti – Konstitucijos atitinkami straipsniai. Pvz. K-jos 73 str. teigia, kad pil. skundus dėl piknaudžiavimo, biurokratizmo tiria Seimo kontro-lieriai.

Seimas prižiūri Vyriausybės veiklą gali reikšti nepasitikėjimą MP-u ar ministru.

Ministrai vadovauja jiems pa-vestoms sritims, atskaitingi Seimui. Seimo reikalavimu atskirti ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą . Kartą į metus MP-as, ministrai turi pateikti ataskaitą.

Seimo narių paklausimo teisė – tai savarankiškos kontrolės veiklos forma. Toks paklausimas pateikia-mas MP, ministrui ar kt. institucijos (pavaldžios Seimui) vadovui.

Paklausimai pateikiami dėl esminių reikalų – trūkumai jų veiklo-je, įstatymo nevydymai. Dėl piktnau-džiavimo, dėl kontrabandos, švieti-mo, žemės ūkio klausimais. Tokie Seimo narių paklausimo atvejai yra protokoluojami, o premjeras privalo argumentuotai atsakyti čia pat (Seimo posėdyje) ar per ilgesnį laiką (raštu).

Seimas priima raštišką nutarimą dėl paklausimo ir atsakymo į jį. Jei atsakymas netenkina parlamentaro, tai sprendžiamas klausimas ar vyriausybės narys gali likti tame poste.

Yra švietimo ir mokslo, žemės ūkio, ekonomikos, finansų ir biu-džeto ir kt. komitetai. Jie primiausiai svarsto įst-o projektus (posėdžiauja, kviečia į posėdžius valdymo institucijų vadovus, pateikia jiems klausimus) ir patys nuvyksta į vietą tikrinti, gali reikalauti duomenų. Tai yra parlamentinės kontrolės forma.

Tas pats projektas svarsto-mas ne vienam komitete tam, kad išgrynintų, išsiaiškintų.

Seimo komisijos sudaromos tikrinti tam tikrų valdymo organų veiklą, pvz., ekonominių nusikaltimų tyrimo komisija (kodėl ten ar ten ekonomika šlubuoja, kas ten kaltas, ar nėra nusikaltimo požymių, jei yra perduoda medžiagą prokuratūrai tam, kad iškeltų bylą.

Skiriami 5 Seimo kontrolieriai: 2 v-ės įstaigų pareigūnų veiklai; 2 savivaldybės įstaigų pareigūnų; 1 karinių ir jiems prilygintinų institucijų pareigūnų veiklai tirti.

Seimo kontrolieriai netiria Prezidento, Seimo narių, MP, Vyriausybės (kaip kolegialios insti-tucijos), v-ės kontrolieriaus, konst. teismo, kt. teismų teisėjų veiklos, vietos saviv-ių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, prokurorų, tardy-tojų ir kvotėjų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

Seimo kontrolieriaus pareigos nesuderinamos su kitomis pareigo-mis v-ės įstaigose ir organizacijose, t.p. su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.

Seimo kontolierių įstaigai vado-vauja jų vadovas, kurį skiria Seimo Pirmininko teikimu Seimas. Jis tikri-na, kontrol. darbą, paskirsto f-jas.

Skundų padavimo terminas – 1 metų nuo skundžiamų veiksmų pa-darymo. Jei terminas praėjo skundai nenagrinėjami, jei Seimo kontrolie-rius nenusprendžia kitaip.

Jei atsisako nagrinėti skundą, tai ne vėliau kaip per 7 d. grąžina pareiškėjui, nurodydamas motyvus.

Anoniminiai skundai nenagri-nėjami. Tačiau kontrolierius gali tirti ir nagrinėti, atsižvelgdamas į to fakto svarbą.

2) pareikšti ieškinį teisme, kad būtų kompensuojama materialiniai ar moraliniai nuostoliai, kuriuos patyrė asmuo dėl pareigūnų padarytų pažei-dimų

4) siūlyti atitinkamos įstaigos vadovui skirti nusižengusiems parei-gūnams drausmines nuobaudas dėl piktnaudžiavimo.

Seimo kontrolieriai už savo darbą atsiskaito Seimui kasmet iki kovo 15 d. raštu, pateikdami Seimui praėjusių kalendorinių metų darbo ataskaitą.

Asmenys, trukdantys Seimo kontrolieriams vykdyti pareigas atsa-ko įstatymo nustatyta tvarka.

Sprendžia ar įst-ai, kt. Seimo aktai neprieštarauja K-jai, o Prezi-dento ir Vyriausybės aktai neprieš-arauja K-jai arba įsatymams.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 76 KB
  • 2011 m.
  • 26 puslapiai (15863 žodžiai)
  • Teisėtumo užtikrinimas valdyme
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisėtumo užtikrinimas valdyme. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisetumo-uztikrinimas-valdyme.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:16
×