Teisinė valstybė kursinis darbas


Įvadas. Teisinės valstybės idėjos raida. I. Termino “Teisinė valstybė“ reikšmė. II. Pradinė teisinės valstybės formavimosi idėja. III. Nuo tautinio suvereniteto idėjos prie teisių prigimtiškumo idėjos. IV. Konstitucijos atsiradimo teisinėje valstybėje reikšmė. V. Vertybiniai teisinės valstybės pagrindai. VI. Valstybė priversta keisti savo socialinę paskirtį. Teisinės valstybės modeliai. I. Formalusis teisinės valstybės modelis. II. Turiningasis teisinės valstybės modelis. III. Socialinio valstybingumo idėja. Teisinės valstybės sampratos atsispindėjimas LR Konstitucijoje. Išvados. Bibliografijos sąrašas. Summary.

Pasak vokiečių teisininko H.Krugerio, šiandien beveik nėra Europoje valstybės, kuri nesivadintų teisine arba į ją nepretenduotų. Daugelio demokratinių judėjimų siekis - priartėti prie teisinės valstybės modelio, sudaryti sąlygas jo įgyvendinimui. Tad teisinės valstybės tematikos aktualumas yra neginčytinas, teisinės valstybės koncepcija yra daugybės teisės teoretikų mokslinės analizės bei tyrimų objektas.

Teisinės valstybės tema, kaip žinia, yra sudėtinga, daugiaaspektė. Ji susijusi ir su daugeliu kitų temų, nuo kurių nagrinėjimo šiame darbe atsisakyta. Tai ir pati teisės samprata, kuri bus paliesta tik tiek, kiek ji aktuali duotai temai, ir istorinis temos aspektas, kuris bus nagrinėjamas tik tiek, kiek yra būtina norint tinkamai atskleisti teisinės valstybės koncepcijos formavimosi prielaidas, taip pat atsisakyta platesnės atskirų požiūrių kritikos. Reikšmingos šiam klausimui ir teisėkūros, teisės ir valstybės santykio, Lietuvos valstybės įdirbio kuriant teisinę valstybę bei kiti aspektai, tačiau suvokiant, kad tai yra plačios ir daug apimančios temos, kurių gilesnis nagrinėjimas atrodo netikslingas dėl darbo apimties ribų, pasirinkta iš esmės nagrinėti teisinės valstybės formavimosi raidą, jos esminius požymius, su mūsų valstybe juos susiejant tiek, kiek teisės viešpatavimas atsispindi pagrindiniame valstybės įstatyme – LR Konstitucijoje.

Temos aktualumas bei neišvengiami teisinės realybės pokyčiai nulemia, kad šia tema visame pasaulyje yra ir bus rašomi moksliniai darbai, straipsniai, monografijos, vykdomos mokslinės analizės. Studentiško darbo tikslas – įsisavinti teisės teorijos metodologiją, sąvokas, parodyti sugebėjimą savarankiškai taikyti teisės teorijos žinias, todėl darbas nepretenduoja į išsamią ir visaapimančią analizę. Darbo tikslas - kuo esmingiau atskleisti teisinės valstybės sampratą, jos pagrindinius požymius. Šį tikslą pasiekti padės trys darbui iškelti uždaviniai:

Apžvelgti teisinės valstybės raidos stadijas, vienos stadijos transformavimosi į aukštesnę stadiją prielaidas, įvardijant ir aprašant tą raidą įtakojusias istorines, ekonomines, socialines, kultūrines ir kitas aplinkybes.

Išskirti ir apibrėžti teisinės valstybės modelius – formalųjį bei turiningąjį, įvardyti jų pagrindinius požymius bei susiformavimo prielaidas, nepamirštant turiningojo teisinės valstybės modelio galimo transformavimosi į socialinę teisinę valstybę.

Pritaikant teisinės valstybės charakteristikos teorines žinias, atskleisti teisinės valstybės koncepcijos atsispindėjimą mūsų valstybės pagrindiniame įstatyme – LR Konstitucijoje.

Siekiant įgyvendinti darbui iškeltus uždavinius, panaudoti istorinis (su tikslu atskleisti istorines vieno ar kito fakto susiformavimo prielaidas), loginis (siekiant logiškai susieti įvykių bei faktų ryšį, skirtingų autorių pateiktas nuomones), sisteminis (siekiant struktūriškai, rišliai, sistemingai išdėstyti darbo medžiagą) metodai.

Rašant darbą iš esmės remtasi A.Vaišvilos knyga “Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje”, joje naudojama metodologija, logika, nuoseklumu bei laikantis dėstymo stiliaus. Šis šaltinis pasirinktas sąmoningai, suvokiant, jog tai pirmasis sisteminės mokslinės analizės darbas Lietuvoje, tyrinėjantis teisinės valstybės pagrindinius bruožus bei jos formavimosi prielaidas, kartu visa tai integruojant į Lietuvos valstybės teisinę realybę. Be minėto šaltinio, taip pat remtasi užsienio autoriais ( I. Kantu, A. Dicey, R. Iheringu, R. Nozicku, V. N. Karpunovu, B. K. Babajevu, A. Katz‘u, E. R Huber‘u ir kt. ) bei Lietuvos teisininkų ( P. Leono, M. Riomerio, E. Kūrio ir kt. ) išsakytomis mintimis.

Terminas "teisinė valstybė" – “rechtsstaat” – pirmą kartą buvo pavartotas XIX a. pradžioje vokiečių teisininko Roberto von Mihlio (1799 – 1875) veikale “Policijos mokslas, grindžiamas teisinės valstybės principais“. Iki tol „teisinės valstybės“ atitikmeniu buvo laikomas "respublikos" terminas. Respublika - tai valstybės valdymo forma, kur visi valstybės valdymo organai yra renkami tiesiogiai, arba gali būti sudaryti jau anksčiau išrinktų organų. Kaip matome, pastarasis terminas, laikytas „teisinės valstybės“ atitikmeniu, tikrai negalėjo pilnai atskleisti teisinės valstybės idėjos, nes teisinės valstybės sąvoka, kaip žinia, savyje talpina kur kas daugiau požymių nei tik tiesioginis valdymo organų rinkimas. Teisinės valstybės šaltiniu laikomas ir kiek anksčiau pasirodęs C. Th. Welcker’io ( 1790 – 1869) veikalas “Pagrindiniai teisės, valstybės ir bausmės principai“, taip pat F. J. Stahl‘io ( 1802 – 1861) veikalai. Manoma, jog vokiškasis terminas „rechtsstaat“ neturi tiesioginio atitikmens kitose kalbose, tuo tarpu anglų kalboje šis terminas išreiškiamas tokiais žodžių junginiais kaip „rule of law“, „law – governed state“ arba „state under the rule of law“, prancūzai teisinę valstybę vadina „L‘Etat de droit“, „regne de la loi“ arba „limitation des gouvernmants“, lenkai – „panstwo prawa“.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (7933 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nijolė
  • Teisinė valstybė kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Teisinė valstybė kursinis darbas. (2015 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisine-valstybe-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:37
×