Tezių ir citatų lentelė apie autorius 12 klasei


Autorius, laikmetis, išskirtiniai bruožai, srovė. Svarbiausi kūriniai, žanrai, esminiai raiškos būdai. Tematika. Problematika, vertybės. Idėjos (pagrindinė mintisTezės. Citatos. M. Mažvydas, XVI a. , ,,Katekizmas“ išleistas 1547 m. Karaliaučiuje. Autorystė nustatyta pagal akrostichą. Pirmą kartą pateikiama abėcėlė. (IM. DaukšaHumanistinių idėjų reiškėjas, vienas lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjų, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių XVIa. (IIJ. Radvanas - protestantas, evangelikas reformatas (kalvinistasPirmasis sukūrė literatūrinį herojų – didiko patrioto, Tėvynės gynėjo idealą. (IIIM. K. Sarbievijus, Horacijaus pasekėjas (vadinamas, ,,krikščioniš-kuoju Horacijumi“(IVKristijonas Donelaitis,. Xvii - xviiia. Lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Mažosios Lietuvos metraštininkas. Valstiečių gyvenimo prozininkas ir poetas. Klasicizmas (struktūra, sistemiškumasBarokas (vulgarūs žodžiai, gyvenimo trapumasŠviečiamasis. Amžius (didaktiniai elementai(VAdomas. Mickevičius. (VIAntanas. Baranauskas. (VIIV. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių. (viiiMaironis. XIX a. Pab. - XX a. Pr. Naujosios lietuvių poezijos. Pradininkas, tautiškumo žadintojas, spaudos draudimo laikotarpio poetas, išreiškęs to meto tautinius siekius, padėjęs formuotis lietuvių tautinei savimonei. Romantizmas. (praeities idealizavimas, tėvynės ir gamtos svarba, laisvės ir nepriklausomy -bės idėjos, dramatiški individo išgyvenimai(IXJonas Biliūnas. XIX a. Pab. XX a. Pr. Psichologinės ir lyrinės prozos pradininkas, rašytojui svarbus žmogus ir jo vidiniai išgyvenimai. (vaizduojamas mąslus ir jautrus žmogusRealizmas. ,,Kriterijus mano darbams – sąžinė. “ (J. BiliūnasPirmasis į lietuvių literatūrą įvedęs lyrinį psichologinį pasakojimo būdą. J. Tumas-Vaižgantas. (slapyvardžio reikšmė – Linų dievo vardasXIX a. Pab. XX a. Pr. Realizmas. Vienas didžiųjų lietuvių rašytojų, išdidi,. Tauri asmenybė,. Tautinio atgimimo veikėjas. Smerkė Lietuvos tamsumą ir konservatyvumą. Tautinio sąmoningumo žadintojas. „deimančiukų ieškotojas“. „stiprios gamtos – stiprūs padarai“. Šatrijos Ragana (kontekstinė autorė. XX a. Pr. Impresionizmas. Realizmas. Romantizmas. Lietuvių tautinio atgimimo pradžios rašytoja. Krikščioniškos asmenybės ugdytoja, dvariškosios kultūros puoselėtoja. Praplėtė žmogaus vaizdavimo diapazoną,. Sutelkdama dėmesį į jo dvasinį pasaulį. Lyrinės psichologinės prozos pradininkė. Vincas Krėvė. XIX a. Pab. XX pirmoji pusė. Savo kūryba davė impulsą lie

(Prakalba į malonųjį skaitytoją. Postilės tikslas – įveikti protestantizmą Lietuvoje. Prakalba – vienas svarbiausių tautinės savimonės dokumentų.

Prakalba – lietuvių kalbos teisių gynimo ir jos puoselėjimo manifestas. Skelbiamas naujas požiūris į gimtąją kalbą, laiko ją didžiausia tautos vertybe, smerkia bajorijos sulenkėjimą, gimtosios kalbos paniekinimą, nesirūpinimą jos ugdymu.

1.Daukšos “Postilė” – tai kūrinys, supažindinantis su pagrindinėmis katalikų tikėjimo tiesomis.

3.Kalbų skirtingumas ir savosios nemokėjimas sukelia visas nesantaikas tarp tautų.

5.Tikėjimo samprata ir lietuvių kalbos formavimas yra kelias į tobulėjimą.

Aprašomas Mikalojaus Radvilos Rudojo gyvenimas. Herojaus gyvenimas ir darbai – sektinas pavyzdys Lietuvos bajorams. Antiherojus – Caras Ivanas Rūstusis.

Kodėl žmonės išpuikę? Kokia prasmė siekti valdžios, turtų, garbės, jei žmogaus gyvenimas vos teįžiūrima salelė begaliniame visatos vandenyne?

2.Lietuva – ne pelkėtas, brūzgynais apaugęs kraštas, bet didi valstybė ar netgi imperija.

2.Lemtis žaidžia žmogaus gyvenimu it sviediniu. Lemties įvaizdis - Fortūnos šypsnys).

3.Gamta – Dievo dovana mirtingiesiems, akių palaima ir sielos atgaiva.

Parašyta antikine eiliavimo sistema -hegzametru. Būdinga šnekamoji liaudies kalba, nevengiama vulgarių žodžių. Vartojami vaizdingi epitetai, palyginimai. Hiperbolizuoti vaizdai, groteskas, humoras, šaržas,

XVIIIa. Lietuvos valstiečių (būrų) gyvenimas, tautiniai lietuvių ir kitataučių santykiai, ponų kritika, darbas, buitis, papročiai, žemė –gamta (sudvasinimas, mitologizavimas)..

6. Darbo prasmė dvejopa – išnaudotojiškas darbas tikras vargas, darbas sveikos žmogaus prigimties požymis. Darbas sieja su bendruomenę ir gamtos pasauliu.

Pasakojama I asmeniu, būdingas subjektyvumas, glaustas pasakojimas ir dėmesys detalėms, mintis dėstoma nuosekliai, kūrinio pabaigoje nesiūlant vienintelės išvados, vyrauja dvi laiko plotmės - dabarties ir prisiminimų, biblinis kontekstas, fragmentiškumas. Pasakotos nuolat jaučia kaltę dėl kitų nelaimių.

Parodyti, kad žmogaus likimas yra įtakojamas netikėtomis aplinkybių bei tai paveikia vienaip ar kitaip visą žmogaus gyvenimo tėkmę.

Temos: Žmonos ir vyro santykiai, šeimos židinio vaizdavimas. 1863 – 1864 m.sukilimas(kova prieš Carinę priespaudą). Moters jausmai.

Problemos: Baudžiauninkų sunkus gyvenimas. Šeimyninės krizės poveikis (Petro pakorimas ir Juozapotos beprotystė). Kaip išgyvenimai paveikia žmogų?(L.P.)

simboliniai ir alegoriniai elementai. Būdingi mitologiniai, tautosakiniai vaizdai, metaforos, fragmentiškumas, groteskas, emocionalumas, etnografiškumas, nešališkas pasakotojas, sodri, vaizdinga kalba, atitinkanti laiko koloritą.

Kuriamas apibendrintas XIXa. tautinio atgimimo laikų visuomenės ir kultūros paveikslas, vaizduojama lietuvių kultūros prigimtis ir jos skleidimosi istorija. Spaudos draudimas, tautinės savimonės žadinimas.

Dėdės ir dėdienės yra socialinis tipas, jų situacija blogesnė nei samdinio, nes samdiniai gauna atlygį, o jie turi rūpintis brolio šeima be atlygio.

Pasakojama I asmeniu, dienoraščių užrašais, vyrauja dabarties ir praeities laiko paralelės. Vaizduojamas vidinis žmogaus pasaulis. Fragmentiškumas, stiliaus įvairumas (pakilus romantinis, lyrinis-impresinis, simbolistinis),

Savo kūryba davė impulsą lietuvių nacionalinei savimonei, atgaivino Lietuvos valstybingumo idėją. Pirmasis vaizdavo maištaujančią asmenybę .

Kuriami stiprūs, maksimalistinių siekių charakteriai, remarkose stilizuota vaizduojama senovės aplinka. Remiamasi liaudies kūryba, tautosaka, istoriniais faktais. Vaizdinga, emocinga kalba, tragiškas siužetas, sintaksinė sakinių konstrukcija. Herojų paveikslai kuriami pagal legendų pasaulio logiką.

Senojo kaimo žmogaus poetizavimas, realistiniai kaimo žmonių gyvenimo vaizdai. Padavimuose akcentuojama tėvynė ir asmeninė meilė.

Skirgaila stengiasi suderinti tautos dvasinę sanklodą su naujomis europietiškomis idėjomis, bet ir išsaugoti tautos kultūrinų tapatumą.

Pasakotojas stebi, šaiposi iš žmogaus prigimties netobulumo, bet nesmerkia, nemoralizuoja, skeptiškai vertina moralės taisykles, net mirties nesieja su tragizmu. Mėgstami įvaizdžiai: cirkas, baletas, teatras, marionetės ir kt.

  • Lietuvių kalba Analizė
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2016 m.
  • 24 puslapiai (4626 žodžiai)
  • Mokykla
  • Roberta
  • Tezių ir citatų lentelė apie autorius 12 klasei
    10 - 6 balsai (-ų)
Tezių ir citatų lentelė apie autorius 12 klasei. (2015 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/teziu-ir-citatu-lentele-apie-autorius-12-klasei.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:13
×