Tiekimo ir statybos rangos sutartis


Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. [. ]. UAB „ Infes “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. Atsižvelgdamos į tai , kad. „ Sutartis “. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra šios Sutarties kaina nėra fiksuota todėl pridedamas Priedas Nr. Su nustatytais įkainiais ir darbų apimtys bus nustatomos pagal faktą. Šalių teisės ir pareigos. Užsakovas turi teisę. Rangovas turi teisę. Atliktų darbų perdavimas. Užsakovo vadovo direktoriaus parašu ar jo įgalioto asmens parašu. Darbų atlikimo terminai. Rangovas pareiškia ir patvirtina , kad. Sutarties galiojimas ir nutraukimas. Šalių rekvizitai ir parašai. UAB „ Demintera “.


(B) Užsakovas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Statybos subrangos sutartį Nr. S-197, planuoja įsigyti atitinkamų medžiagų/įsubrangos bei atlikti statybos subrangos darbus, pasitelkdamas kitų ūkio subjektų pajėgumus;

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti darbus savo medžiagomis, reikalingus Sutarties 1.1. punkte nurodytų darbų atlikimui.

1.3. Šios Sutarties 1.1. ir 1.2. punktuose nurodyti darbai ir medžiagos detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Sutarties priede Nr. 1 „Sąmatos“. Darbai ir medžiagos detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi atskirose sąmatose. Darbai ir medžiagos kartu toliau šioje Sutartyje vadinami „Darbais“.

1.5. Darbų atlikimo vieta: „VšĮ „Palangos gintaras“ trečias korpusas .

2.1.1. su nustatytais įkainiais ir darbų apimtys bus nustatomos pagal faktą

2.4. Darbai atliekami su išankstiniu mokėjimu. Išankstinio mokėjimo suma 10.000,00 Eur. Išankstinis mokėjimas sumokamas per 10 darbo dienų nuo faktinės darbų pradžios. Išankstinis mokėjimas grąžinamas iš pirmo akto 5.000,00 Eur, antro 3.000,00 Eur, trečio 2.000,00 Eur.

2.5. Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5 % (penkis procentus). Rangovui pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą (priedas Nr. 6) bei pateikus banko ar draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą (Sutarties 8.4. punktas) Užsakovas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo minėto laidavimo rašto pateikimo sulaikytas sumas grąžina Rangovui. Šalys susitaria, kad Rangovui mokėtinų sumų sulaikymas (5 %) yra Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, nustatytas Užsakovo interesais, su tikslu užtikrinti jo nuostolių padengimą Rangovo netinkamų prievolių įvykdymo atveju, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovui negalint vykdyti Sutartyje numatytų garantinių įsipareigojimų.

2.6. Pagal Sutartį Rangovui privalomi mokėjimai atliekami mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje arba atskirame raštiškame pranešime Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.1.3. Nurodyti Rangovui medžiagų/įrangos tiekėjus, iš kurių Rangovas privalo pirkti medžiagas/įrangą, reikalingą šios Sutarties vykdymui.

3.1.4. Vykdant Darbus, pakeisti Darbų apimtį, sudėtį, Darbų eigą, naudojamas medžiagas/įrangą, koreguoti projektą (techninį ir/ar darbo), raštu apie tai informavus Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomų pakeitimų, ir Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus, vadovaujantis šiais pakeitimais. Šiame punkte nurodytus pakeitimus Šalys įtvirtina pasirašydamos papildomą susitarimą prie šios Sutarties.

3.1.5. Sustabdyti Darbų atlikimą, raštu apie tai pranešus Rangovui. Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pranešimą, privalo nedelsiant sustabdyti atliekamus Darbus. Tęsti darbų atlikimą Rangovas turi teisę tik gavus atskirą rašytinį Užsakovo leidimą. Šalys susitaria, kad šią galimą darbų sustabdymo riziką prisiima Rangovas, ir Užsakovas neprivalo kompensuoti jokių galimų papildomų Rangovo išlaidų, susijusių su Darbų sustabdymu.

  • Microsoft Word 41 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4188 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Nijole
  • Tiekimo ir statybos rangos sutartis
    10 - 1 balsai (-ų)
Tiekimo ir statybos rangos sutartis . (2019 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/tiekimo-ir-statybos-rangos-sutartis.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 19 d. 03:56
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!