Transporto ekonomika konspektas (2)


Antroji dalis. kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Įmonių rūšys. Kelių transporto turtas. Kelių transporto turto ekonominė esmė, struktūra ir ypatumai. Ilgalaikis kelių transporto turtas. Trumpalaikis kelių transporto turtas. Kelių transporto nuosavybė. Ilgalaikio turto investicijos kelių transporte. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Vežimų savikainos mažinimas. Kelių transporto veiklos finansiniai rezultatai. Pajamos ir pelnas. Finansinės ataskaitos. Kelių transporto įmonės veiklos finansiniai rodikliai. Personalo struktūra. Įmonės darbuotojų skaičiaus nustatymas. Kelių transporto įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio formos ir jų atmainos. Papildomas darbo apmokėjimas.

Apskritai transporto perskirstymo poveikis yra labai silpnas, nes valstybės skiriamos lėšos Gini koeficientą sumažina tik 1 %, t. y. 14 kartų mažiau, negu išmokos socialinei pagalbai, arba 8 kartus mažiau ( negu viduriniam mokslui ar žemės ūkiui.

Rinką galima apibūdinti įvairiais aspektais. Tačiau pradžioje reikėtų apibūdinti paklausos ir pasiūlos sąvokas.

Pasiūla ir paklausa transporto rinkoje turi didelę įtaką reguliuojant transporto paslaugų kainas. Laisvojoje rinkoje prekė ar paslauga parduodama už rinkos kainą.

Esminės charakteristikos, nusakančios konkrečią paslaugą, yra vartojamosios savybės, konkurencingumas ir paslaugos gyvavimo ciklas.

Transporto paslaugos vartojamosios savybės – tai fizinių paramet-rų ir funkcinių savybių visuma šios paslaugos vartotojo poreikiams tenkinti. Tačiau tai dar ne visos paslaugos savybės. Juk vartotojas kar-tu su paslauga gauna ir atitinkamą pasitenkinimą, kurį geriausiai apibūdina paslaugos naudingumo sąvoka.

Transporto paslaugos konkurencingumas apibūdinamas kaip paslaugos savybė tenkinti konkretaus vartotojo poreikius konkrečiu laikotarpiu, atitinkant kokybės parametrus bei atitinkamą įsigijimo ir eksploatavimo išlaidų lygį.

Transporto paslaugos gyvavimo ciklas – tai laikotarpis nuo paslaugos idėjos ar jos sukūrimo ir atsiradimo rinkoje iki gyvavimo rinkoje pabaigos.

Maksimali transporto paslaugos apimtis susiformuoja ne iš karto. Jis turi keturias stadijas: patekimą į rinką, didėjimą, stabilizavimąsi ir smukimą.

Kiekvienos stadijos fizinio paskirstymo strategijos reikalavimai yra skirtingi. Jeigu paslauga paplinta rinkoje, jos realizacija turi greitai padidėti. Šioje stadijoje labai sunku planuoti fizinį paskirstymą. Tuo pat metu paslaugos prieinamumas taip pat greitai auga geografinėje teritorijoje, palaikant didėjantį vartotojų domėjimąsi paslauga. Didėji-mo stadija gali būti labai trumpa, po jos eina ilgesnė – stabilizavimosi stadija. Apimtys didėja lėtai arba stabilizuojasi aukščiausiame taške. Šiuo laikotarpiu paslaugos apimtis yra didžiausia.

Paskutinėje stadijoje paslaugos apimtis mažėja dėl technologinių pokyčių, konkurencijos ar mažėjančio vartotojų susidomėjimo. Norint išlaikyti pakankamą apimtį, paslauga turi būti koreguojama, pritaiko-ma prie naujų sąlygų.

Ką daryti, kad užsakovai išsirinktų būtent jūsų kelių transporto įmonę, o ne kitą?

Galimybės ir prieinamumo veiksniai nusako konkrečių vežėjų ypatybes, rodo jų galimybes tiesiogiai užtikrinti parinktų transporto ryšių aptarnavimą. Galimybės ( tai vežėjo gebėjimai apsirūpinti įran-ga ir naudotis paslaugomis, reikalingomis tam tikroms prekėms vežti. Įranga, galinti užtikrinti temperatūros, drėgmės kontrolę ir specialaus sandėliavimo sąlygas, yra galimybės veiksnio pavyzdys. Prieinamumo veiksnys ( vežėjo galėjimas užtikrinti kokybišką aptarnavimą, t. y. parinkti kelių ir terminalų arčiausias krovimo darbų vietas. Nesuge-bėjimas įgyvendinti kliento keliamų reikalavimų, tokių kaip prieina-mumas ir vežimų apimtis, gali išstumti vežėją iš galimų kandidatų vežti sąrašo.

Žemo lygio konkurencingumo pranašumams priskiriama galimy-bė naudoti pigią darbo jėgą, pigias medžiagas ir energiją.

Aukšto lygio konkurencingumo pranašumams priskiriama: origi-nalūs darbai ir paslaugos, unikali technologija ir kvalifikuoti specialistai, gera įmonės reputacija.

Kelių transporto įmonės paslaugų konkurencingumas – tai realus reikalavimas, užtikrinantis kelių transporto įmonės veiklą ir išlikimą rinkos sąlygomis.

Per ilgą laisvosios rinkos plėtojimosi laikotarpį susiklostė kelios svarbios verslo organizavimo formos: tai privačios firmos, partnerių firmos ir akcinės bendrovės. Svarbiausią vaidmenį pasaulinėje ekono-mikoje vaidina akcinės bendrovės. Pasaulinė praktika rodo, kad stam-biausios ir įtakingiausios JAV firmos „General Motors“, EXXON, ATT, „Ford“, „Texaco“, „Mobil“ ir kt. yra akcinės bendrovės. Kiek-vienos iš jų metinė produkcijos vertė viršija net kai kurių Europos valstybių bendrąjį nacionalinį produktą, pavyzdžiui, Austrijos, Belgi-jos, Šveicarijos.

Pradėjus Lietuvoje plėtotis rinkos santykiams, atsirado įvairių nuosavybės formų įmonių. Todėl, apibendrinus užsienio šalių patirtį ir išanalizavus ekonominėje literatūroje nurodomas ūkinės veiklos orga-nizavimo formas bei atsižvelgiant į esamas ūkinės veiklos organi-zavimo ypatybes buvo priimtas Lietuvos Respublikos įmonių įstaty-mas. Šis įstatymas apibrėžia subjektus, turinčius teisę firmos vardu užsiimti nuolatine komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus. Šis įstatymas taip pat taikomas Lietuvos Respublikoje veikiančioms užsienio valstybių įmonėms, jų filialams ir atstovybėms.

Individuali (personalinė) įmonė privalo turėti firmos vardą, kuria-me įvardijamas jos savininkas.

Ilgalaikis turtas, atsižvelgiant į skirtingą jo naudojimo trukmę, jo susidėvėjimo lygį, įkainojamas keliais būdais:

Pradinę ilgalaikio turto vertę galima apskaičiuoti pagal šią formulę:

  • Microsoft Word 173 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 75 puslapiai (15572 žodžiai)
  • Universitetas
  • Alvyda
  • Transporto ekonomika konspektas (2)
    10 - 8 balsai (-ų)
Transporto ekonomika konspektas (2). (2015 m. Lapkričio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/transporto-ekonomika-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 15:39
×