Trumpalaikio turto apskaita (2)


Trumpalaikio turto apskaita. Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracijos forma. Baigiamojo darbo projekto sąžiningumo deklaracija. Apskaitos kursinio darbo užduotis. Pagaminto produkto sudėtį. Gamybos aptarnavimo atsargos . Balansinė atsargų vertė . Įsigijimo gaminimo savikaina . Trumpalaikio turto samprata. Grupė. Atsargos , išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Periodinė atsargų apskaita įmonėse. Nuolatinė atsargų apskaita. Atsargų registravimas apskaitoje. Įsigijus atsargų , įsigijimo savikainos suma. Išduodant žaliavas , medžiagas , komplektuojamuosius gaminius perdirbti - perduotų atsargų įsigijimo savikainos sumai. Visos kitos gamybos išlaidos taip pat gali būti kaupiamos 2012 sąskaitos debete. Registruojant pagamintą produkciją pasigaminimo savikainos suma. Pardavus produkciją , prekes , jos nurašomos , registruojant jš pardavimo savikainą. Praradus atsargas dėl vagysčių , stichinių nelaimių ar kitų panašių priežasčių. Sąskaitų grupės tipinės korespondencijos. Grupė. Per sekančius metus gautinos sumos. Grupė. Kitas trumpalaikis turtas. Grupė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2016m. lapkričio 30d. bendrovė turėjo tokius likučius. 2016m. Gruodžio mėnesio UAB „ Karkis “ atliktos ūkinės operacijos. Pelno nuostolių ataskaita. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję.


Darbo tikslas: apžvelgti trumpalaikį turtą tiek iš teorinės pusės tiek iš praktinės. Pristatyti trumpalaikio turto rūšis, bei detaliau išanalizuoti atsargas, jų klasifikavimą ir įkainojimą tiek teoriniu tiek praktiniu aspektu.

 Gamybos atsargos – gamybos proceso metu, jas sunaudojant, dalimis arba iškart įeina į naujai pagaminto produkto sudėtį.

 Gamybos aptarnavimo atsargos – tiesiogiai neįeina į gaminamo produkto sudėtį, bet yra skirtos gamybos procesui aptarnauti

 Nebaigti gaminiai – gaminiai nebaigti apdoroti kurioje nors gamybos proceso fazėje.

HIFO ( highest- in, first- out)- daroma prielaida, kad atsargos, turinčios didžiausią įsigijimo savikainą, pirmos sunaudojamos ar parduodamos ataskaitiniu laikotarpiu;

LOFO ( lowest- in, first- out)- prielaida, kad atsargos, turinčios mažiausią įsigijimo savikainą, sunaudojamos arba parduodamos ataskaitiniu laikotarpiu pirmiausia;

GIFO ( group- in, first- out)- šio metodo esmė ta, kad savo gamybos produktai ar atsargos, gautos iš atitinkamos grupės įmonių, sunaudojamos arba parduodamos ataskaitiniu laikotarpiu pirmiausia;

Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano 2 klasės sąskaitos skirtos įmonės trumpalaikiam turtui apskaityti. Tai materialios ir finansinės vertybės, kurias (-ių):

Įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus ar per vieną įmonės veiklos ciklą;

D. K. Plačelyte ir B. Dovidaitė savo knygoje teigia, jog veiklos ciklas tai laikotarpis nuo veikloje naudojamų atsargų įsigijimo iki jų perdirbimo procese gautos produkcijos realizavimo už pinigus arba už lengvai pinigais paverčiamą priemonę. Įvertinus trumpalaikio turto rūšį bei naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į to turto atskleidimo balanse reikalavimus, skiriamos tokios 2 klasės sąskaitų grupės:

Išankstiniai apmokėjimai- iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už atsargas ar kitą turtą bei paslaugas, kuriuos įmonė gaus vėliau, įskaitant avansu apmokėtas nuolat besikaupiančias sąnaudas;

Nebaigtos vykdyti sutartys- įmonės vykdomų statybos ir visų kitų ilgalaikių sutarčių išlaidos, kurios dar nėra pripažintos statybos ar kitų ilgalaikių sutarčių sąnaudomis arba kaupiamos iki šių darbų visiško užbaigimo ir perdavimo užsakovui;

Įsigijimo savikaina- sumokėta pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kitos mainais atiduoto ar sunaudoto turto, kuris naudojamas įsigyjant ar gaminant turtą, vertė.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, sumažinta gautomis nuolaidomis ir įvairios papildomos atvežimo ir paruošimo naudoti išlaidos. Tačiau atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos panašios išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei šios sumos yra nereikšmingos. Reikšmingumo kriterijus kiekviena įmonė nusistato, atsižvelgdama į veiklos specifiką, informacijos rinkimo poreikį ir galimybes, taip pat kitus aspektus.

Atsargų pasigaminimo savikainą sudaro su produkcijos gamyba susijusios gamybos išlaidos. Gamybos įmonėse visos gamybos išlaidos įskaitomos į gaminamos produkcijos savikainą, o produkcijos pardavimo, įmonės valdymo ir bendrosios išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Pagal priskyrimo išlaidų objektui būdą skiriamos tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. (R. Subačienė et. al. 2012).

Tiesioginės gamybos išlaidos- tos, kurias be didelių pastangų ir sąnaudų galima tiesiogiai priskirti konkrečiam gaminiui ar gaminių grupei. Dažniausiai tai pagrindinių medžiagų išlaidos ir tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos.

Netiesioginės gamybos išlaidos- išlaidos, susijusios su produkcijos gamyba, bet kurias sunku ar neįmanoma priskirti konkrečiai produkcijos rūšiai. Tai dažniausiai išlaidų sudedamosios dalys, kurios susijusios su dviem ir daugiau gaminių grupių, produkcijos rūšių. Prie šių išlaidų priskiriama pagalbinių medžiagų išlaidos, netiesioginio darbo užmokesčio išlaidos, gamybos cechų šildymo, apšvietimo, energijos išlaidos, gamybinių pastatų ir įrengimų nusidėvėjimas, eksploatacijos, remonto išlaidos.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 123 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4732 žodžiai)
  • Universitetas
  • Karolina
  • Trumpalaikio turto apskaita (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Trumpalaikio turto apskaita (2). (2017 m. Rugsėjo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/trumpalaikio-turto-apskaita-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:37
×