Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės


Svarbiausių terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Įmonės pajamų ir sąnaudų analizės būtinumas. Pelningumo ir sąnaudų lygio rodikliai. Sąnaudų optimizavimas, pajamų didinimas bei prognozavimas. Uždarosios akcinės bendrovės „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės. Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizės metodika. Uab „Autokaravanas“ veiklos aprašymas. Makroekonominės aplinkos analizė. Transporto sektoriaus apžvalga. Uab „Autokaravanas“ turto ir kapitalo analizė. Uab „Autokaravanas“ pajamų analizė. Kitos veiklos pajamų analizė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų analizė. Uab „Autokaravanas“ pelningumo rodiklių analizė. Uab „Autokaravanas“ sąnaudų analizė. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų analizė. Kitos veiklos sąnaudų analizė. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų analizė. Uab „Autokaravanas“ sąnaudų lygio rodiklių analizė. Uab „Autokaravanas“ sąnaudų optimizavimas bei prognozavimas. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


UAB „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės. Finansų studijų programos baigiamasis darbas / darbo vadovė lekt. Lina Kušleikienė; Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir Finansų katedra. Šiauliai, 2014, p. 56.

Baigiamajame darbe atliekama UAB „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė ir numatomos sąnaudų optimizavimo galimybės. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė.

Pirmojoje (teorinėje) darbo dalyje analizuojama ir apibendrinama Lietuvos bei užsienio autorių mokslinė literatūra apie pajamų ir sąnaudų sampratą, jų reikšmę, ryšį tarp jų bei klasifikavimą.

Antrojoje (praktinėje) baigiamojo darbo dalyje analizuojant įmonės pelningumo ir sąnaudų lygio rodiklius įvertinama įmonės veikla. Atsižvelgiant į įmonės veiklos rezultatus, atliktą pajamų ir sąnaudų analizę, siūlomos sąnaudų optimizavimo, pajamų didinimo galimybės bei numatoma įmonės veikla 2014 metams, sudaroma pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė.

Laura Sakalauskaitė. JSC „Autokaravanas“ revenue and cost analysis and possibilities of cost optimization. The final work of Finance Studies / research advisor – lect. Lina Kušleikienė, Šiauliai State College, Faculty of Business and Technologies, Accounting and Finance Department. Šiauliai, 2014, p. 56.

In the first (theoretical) part scientific literature about revenue and cost, their meaning, connection between them and classification by Lithuania’s and other country’s authors is analyzed and summarized.

In the second (practical) part is evaluated company’s activity by analyzing profitability and level of costs indicators. In regard to company’s results, performed analyzes of income and expense, opportunities for cost optimization and income increase are offered and company’s activity for year 2014 is prefigured and a profit (loss) forecast report is made.

Juozaitienė L., 2008, Balansas. Šiauliai, p. 97

Kalčinskas G., 2010, Ilgalaikis turtas. Vilnius, p. 459

Snieška V., Baumilienė V., 2005, Makroekonomika. Kaunas, p. 18

Vainienė R., 2005, Pelno (nuostolių) ataskaita. Vilnius, p. 212

Darbo problema. Įmonėms siekiant gauti kuo didesnį pelną dažnai sutrukdo per didelės išlaidos. Šiandien viena iš svarbiausių įmonių problemų – racionalus išteklių naudojimas, taupymo galimybių, maksimalus vidinių rezervų atskleidimas bei panaudojimas. Šie aspektai suponuoja darbo probleminius klausimus: Ar užtenka uždirbamų pajamų padengti patiriamas sąnaudas? Kaip įmonė gali jas optimizuoti?

Darbo objektas. UAB „Autokaravanas“ pajamos ir sąnaudos.

Darbo tikslas. Atlikti įmonės pajamų ir sąnaudų analizę bei pateikti siūlymus pajamų didinimui ir sąnaudų optimizavimui.

Darbo uždaviniai:

išanalizuoti pajamas ir sąnaudas teoriniu aspektu;

atlikti UAB „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizę 2011 – 2013 metais;

numatyti UAB „Autokaravanas“ pajamų didinimo ir sąnaudų mažinimo galimybes.

Informacijos šaltinių apžvalga. Analizuojant baigiamojo darbo objektą ir siekiant darbo tikslo atlikta Lietuvos ir užsienio šalių autorių publikuojamų mokslinių darbų bei straipsnių analizė. Taikyti informacijos apibendrinimo, detalizavimo, grupavimo, lyginimo būdai. Naudotasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR teisės aktais ir UAB „Autokaravanas“ finansiniais bei veiklos duomenimis.

Darbo metodai ir priemonės. Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų lyginamoji analizė, UAB „Autokaravanas“ finansinių ataskaitų rinkinio analizė, duomenų rinkimas, lyginimas, analizavimas, grafinis vaizdavimas.

Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Baigiamojo darbo rezultatai – tai teorinių žinių pritaikymas praktinėje dalyje. Šio darbo rezultatai turėtų būti reikšmingi įmonės vadovybei dėl galimybės jais pasinaudoti vertinant įmonės veiklą, jos perspektyvas ar sudarant veiklos planus ir priimant valdymo sprendimus.

Pajamas apibūdina kaip darbo užmokesčio, dividendų, palūkanų ar kita forma asmenų, įmonių arba visuomenės gaunamus pinigus

  • Microsoft Word 336 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 64 puslapiai (14586 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės
    9 - 1 balsai (-ų)
Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-autokaravanas-pajamu-ir-sanaudu-analize-bei-sanaudu-optimizavimo-galimybes.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 12 d. 12:45
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!