UAB „Kretingos vandenys“ finansinės būklės įvertinimas


Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. UAB „Kretingos vandenys“Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Turto analizė. Nuosavybės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Bendrovės mokumo būklė ir jos kapitalo struktūra. Įmonės apyvartinio kapitalo pokyčių analizė. Trumpalaikio mokumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo koeficientai. Bendrovės kapitalo svertas ir kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansinių rezultatų analizė. Įmonės pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo rodikliai. Turto ir kapitalo pelningumo rodikliai. Sąnaudų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Veiklos ir finansinio ciklo analizė įmonėje. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Kompleksinis įmonės veiklos įvertinimas. Išvados. Priedai.


Bendrovės tipinė veikla - vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas bei nuotekų išvežimas ir valymas, šalto ir karšto vandens skaitiklių įrengimas pakeitimas plombavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens r nuotekų tinklų projektavimo darbai, vandentiekio tinklų remontas, bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos įvadų/išvadų įrengimo darbai.

Bendrovės kita veikla statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita. Finansinė ir investicinė veikla – paskolų gavimas ir grąžinimas, sumokėtos palūkanos, gautos banko palūkanos, surinkti ir sumokėti delspinigiai.

Nuo 2004 m. Bendrovės pagrindinė veikla išsiplėtė perėmus panaudos sutartimi vandentvarkos objektus, buvusius Kretingos rajono seniūnijų žinioje.

1.2Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai ir apyskaitinis įvertinimas

Bendrovėje Pinigų srautai pateikiami tiesioginiu būdu. Duomenys apie pinigų įplaukas ir išmokas gaunami iš Bendrovės apskaitos registrų.

2 UAB „KRETINGOS VANDENYS“BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI ANALIZĖ.

Šaltinis: Sudaryta autorės pagal apskaičiuotus rodiklius 2013 – 2014 m.

Remiantis balanso horizontaliosios analizės gautais duomenimis matome, kad įmonės bendra turto suma padidėjo net 1354764 tūkst Lt, bet bendroje sumoje tai tesudaro tik 1,49 proc Tokią turto kaitą lėmė išaugęs ilgalaikis turtas,ir sumažėjęs trumpalaikis turtas.

Ilgalaikis turtas padidėjo 2208657Lt arba 2,52 proc. Galime sakyti kad įmonė yra stabili turinti tiek ilgalaikio turto. Šio turto struktūroje labiausiai į teigiamą pusę kito materialusis turtas. Tai teigiama tendencija. Jis per metus padidėjo 2,57 proc., kas sudarė net. 2248825 Lt. Ilgalaikį turtą sudarantis nematerialus turtas,ir kitas ilgalaikis turtas attinkamai mažėjo -4255Lt,o tai sudarė net -59,65proc.ir -35913 it tai sudarė -37,74 proc. Tai matome žemiau pateiktoje diagramoje.

Nagrinėjant materialųjį turtą, kaip vieną iš ilgalaikio turto dalių nustatyta, kad jo pokytis per 2013-2014 m. buvo didžiausias lyginant su kitais ilgalaikio turto sudėtinių dalių pokyčiais ir sudarė 2248825 tūkst. Lt Labiausiai tokį augimą įtakojo, įmonės pastatai ir statiniai, o tai yra vandens gerinimo įrenginių statyba jie išaugo 11873663Lt.,ir tai sudaro 18,45proc Materialaus turto pokytis atsvėrė kito ilgalaikio ir nematerialaus turto sudedamųjų dalių sumažėjimą: mašinos įrengimai -39547Lt arba -5 proc. ir nebaigta statyba -9115350 t.y 76,93 proc.

Struktūriniu požiūriu didižiausią dalį įmonės ilgalaikio turto sudaro materialus turtas. Materialaus turto lyginamasis svoris ilgalaikiame turte 99,9proc. , o visame turte 2013 m. sudarė 96,21 proc., o 2014 m. – 97,23 proc., o tai rodo, kad bendrovė yra orientuota į ilgalaikę plėtrą. Žemiau pateiktoje diagramoje matome ilgalaikio ir trumpalaikio turto lyginamąji svorį turte.

Trumpalaikio turto kaita buvo -25,50 proc. arba tūkst. -853893 Lt. Didžiausias procentalus teigiamas pokytis trumpalaikio turto struktūroje pastebimas pinigai ir jų ekvivalentai. Jie padidėjo 264723 1tūkst. Lt.arba 48,49 proc. Taip pat teigiamas pokytis matomas ir atsargose ir išankstiniuose apmokėjimuose. Jos išaugo 28,63 proc. ir tai sudarė 8799 tūkst Lt.Per vienerius metus gautinos sumos, turėjo neigiamą pokytį, atitinkamai -1127415 (-40,68proc). Pokyčius matome žemiau pateiktoje diagramoje.

Padarius viso turto analizę galiu teigti, kad įmonė yra plečianti savo veiklą (tą patį matome ir iš pelno nuostolio ataskaitos), kurios turtas per metus padidėjo 1,49 proc. Jo pokyčiams įtakos turėjo padidėjusi ilgalaikio turto vertė 2,52 proc. ir jame labiausiai išaugo materialiojo turto vertė, kuriuo bendrovė gali garantuoti finansinių skolų kredito įstaigoms ar skolų tiekėjams grąžinimą. Finansiniais metais bendrovė nemažai lėšų investavo į naujų įrenginių statybą, infrastruktūros renovavimą ir plėtrą. Įmonėje padidėjus pardavimams ir atsargų vertė padidėjo. Taip pat bendrovėj padaugėjo pinigų sąskaitoje, kas leido daryti išankstinius apmokėjimus. Teigiama tendencija pirkėjų skolų sumažėjimas net -77059 Lt.arba -10,07proc.

  • Finansai Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 230 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (6387 žodžiai)
  • Kolegija
  • Renata
  • UAB „Kretingos vandenys“ finansinės būklės įvertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
UAB „Kretingos vandenys“ finansinės būklės įvertinimas. (2016 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-kretingos-vandenys-finansines-bukles-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 07:05
×