UAB Veiklos valdymo problema ir jos sprendimo b8dai


Įvadas. Uab prof hard žmogiškųjų išteklių ir informacijos valdymas. Žmogiškųjų išteklių sampratos aspektai. Žmogiškųjų išteklių informacinės veiklos valdymo problemos. Pokyčių, vykstančių žmogiškųjų išteklių informacinės veiklos valdyme, samprata. Uab prof hard charakteristika. Organizacijos apibūdinimas pagal įvairius požymius. Organizacijos apibūdinimas pagal valdymo struktūrą, organizacijos darbuotojai (pareigybės), jos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo principai organizacijoje. Organizacijos produktas ir jo darymo technologija. Organizacijos produktui sukurti reikalingi gaviniai, darbo priemonės, jų charakteristika. Korporacinė kultūra organizacijoje. Uab prof hard aplinka. Uab Prof Hard galimybės ir grėsmės. Organizacijos veiklos valdymo problemos nagrinėjimas bei jos sprendimų prielaidos. Išvados. Literatūra.

Nuo senų laikų žmonės stengėsi „prisijaukinti“ metalą, išmokti jį naudoti ir pritaikyti savo reikmėms. Patys seniausi metalo dirbiniai buvo atrasti Egipte, jų amžius siekia apie 4000 metų. Metalo apdirbimas išsivystė įvairiose Žemės vietovėse. Europoje metalo amžius atėjo maždaug prieš 5000 metų.

UAB Prof Hard įmonę pasirinkau būtent dėl to, kad ji užsiima metalo apdorojimu, padaro jį tinkamą naudojimui. Labiau pasidomėjęs įmone, išanalizavęs jos veiklą, išskyriau tokią bendrovės veiklos valdymo problemą: netinkamas žmogiškųjų išteklių valdymas. Tai gana rimta problema, nes tik panaudojus žmogiškuosius išteklius tinkamai, padidės įmonės pelnas, užsakymų skaičius.

Žmogiškųjų išteklių veiklos procesus (ŽIVP) valdyti tampa vis sudėtingiau, todėl informacinė infrastruktūra turi būti nuolat naujinama, taikoma prie kompleksiškai susietos ir kintančios veiklos aplinkos, atsižvelgiant į konkrečios pramonės šakos ypatumus bei kartu reaguoti į kiekvienos įmonės reikmes (Гринько, 2010; Катунина, 2010; Шихао, 2009). Tradicinis požiūris – informacinių sistemų orientavimas į struktūrinių padalinių funkcijas, užduotis – trukdęs formuoti kokybišką, efektyvų aprūpinimą informacija, turi kisti (Семенов ir Татаринцев, 2011; Шихао, 2009). T. y. pereiti nuo į problemas nukreiptų ir subjektyvių duomenų bazių (duomenų) prie pačių šaltinių (informacinių vienetų) saugojimo ir orientuotis į informaciją bei artėti prie žinių valdymo.

Tikslas - susipažinti su UAB Prof Hard įmonės vadybiniu darbu ir pateikti siūlymus, kaip pagerinti bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymą.

Darbo uždaviniai:

Aprašyti UAB Prof Hard įmonės veiklą.

Išanalizuoti UAB Prof Hard įmonės veiklos valdymo problemą.

Pateikti UAB Prof Hard įmonės veiklos valdymo problemos sprendimo būdus ir išvadas

Daugelis pripažįsta, kad žmogiškieji ištekliai yra vienas esminių išteklių, lemiančių veiklos sėkmę. Žvelgiant į autorės sudarytą koncepcinį žemėlapį (1 lent.), kuriame susisteminta informacija apie mokslininkų ŽI apibūdinimą, galima tik pritarti daugumai tyrėjų, kad ši įmonės funkcinė sritis veikia praktinės veiklos rezultatus. Deja, realiai ši svarba dažnai nesuprantama ir vertinama formaliai. Šis faktas reiškia, kad reikia ne tik suvokti žmogaus veiksnio svarbą, bet ir užtikrinti rezultatyvų, veiksmingą šio ištekliaus informacijos valdymą bei plėtotę, nes, kaip pažymi Atkočiūnienė (2009), šiandien telkiamasi į išreikštas žinias, struktūrizuotos informacijos valdymą. Tačiau, kad darbuotojai suvoktų ir priimtų naujas iniciatyvas, privalu jiems suteikti visus reikiamus išteklius būti lankstiems ir kūrybiškiems darbo aplinkoje (Atkočiūnienė ir Radiunaitė, 2011).

Žmogiškųjų išteklių vadyba bendriausia prasme yra veiklos valdymo funkcija, kurios tikslas – atpažinti, analizuoti turimus ir trūkstamus įmonės žmogiškuosius išteklius bei su jais susijusius procesus; taip pat planuoti, kontroliuoti veiksmus, kurių reikia žmogiškųjų išteklių ir procesų plėtrai, kad būtų pasiekti žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus bei visos įmonės tikslai.

Taigi, įprastai ŽIVP valdymą, praktinių uždavinių vykdymą, sprendimą įmonėse numato ir realizuoja turimos technologijos – parengtos ir įdiegtos vidinės IS bei jų moduliai. Tačiau dažniausiai realybėje įmonės nepakankamai lanksčiai taiko ir neracionaliai valdo IT išteklių galimybes, nors ir pripažįsta jų svarbą.

ŽI – strategiškai numatytas ir suplanuotas bei labiausiai vertinamas įmonės turtas. Tai žmonės, kurie ten dirba bei individualiai ir kolektyviai prisideda prie tikslų įgyvendinimo. Šis turtas turi būti valdomas atsižvelgiant į vidinę ir išorinę situacijas (arba darbo aplinkos reikalavimus).

ŽI yra specifiniai ir unikalūs, todėl gali tapti konkurencinių pranašumų ir veiklos efektyvumo šaltiniu. Suvokiami kaip visuma bei laikomi svarbiausiu ištekliumi. ŽI – tai veiklų paskirstymas tarp skirtingų vykdytojų.

Šiuolaikinis ŽIVP valdymas ir IT tampa neatskiriami. Remiantis moksline literatūra ir atliktu tyrimu teigtina, kad IT sprendimai taikomi tiek vidiniams darbuotojų tarpusavio ryšiams ir sąveikai su aplinka užtikrinti, tiek visiems darbams atlikti bei organizaciniams procesams palaikyti. Todėl efektyvus ŽI veiklos ir jos plėtojimo valdymas transformuojasi į automatizuotą valdymą ŽIVP efektyvumui didinti. Pažymėtina, kad praktikoje ŽI veiklos valdymo sėkmė priklauso nuo įmonės duomenų srautų dydžio, sprendžiamų uždavinių sudėtingumo bei turimų IT atliekamų paslaugų kokybės, jų galimybių apdoroti duomenis, t. y. kaip jos individualizuotos, pritaikytos tam tikros įmonės reikmėms, sąlygoms, veiklos turiniui bei integruotos su kitomis veikiančiomis sistemomis ir platformomis (Шихао, 2009). Tik tuomet sistema gali daryti įtaką bendram veiklos efektyvumui, padėti spręsti aktualius uždavinius, kaip, pavyzdžiui: derinti esamų darbuotojų naudojimą naujoms paslaugoms teikti, planuoti reikiamus ŽI kiekius, suteikti žinias dėl galimos karjeros galimybės arba kaitos įmonėje.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 82 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (5279 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marija
  • UAB Veiklos valdymo problema ir jos sprendimo b8dai
    10 - 10 balsai (-ų)
UAB Veiklos valdymo problema ir jos sprendimo b8dai. (2015 m. Balandžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-veiklos-valdymo-problema-ir-jos-sprendimo-b8dai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:33
×