UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas


Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Uab „Bodesa“Pelningumo rodikliai. Uab „Bodesa“Likvidumas. Auditoriaus ataskaita. Literatūra ir šaltiniai. Priedas. Uab „Bodesa“ Vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Priedas. Uab „Bodesa“ Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Priedas. Uab „Bodesa“ Vertikali balanso analizė. Priedas. Uab „Bodesa“ Horizontali balanso analizė.


Darbo objektas – UAB „Bodesa“ finansinės atskaitomybė ir jos sudarymas.

Darbo tikslas – atskleisti teorinius ir praktinius įmonės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti finansinės atskaitomybės sampratą ir tikslus.

Pateikti UAB „Bodesa“ finansinės atskaitų analizė.

Pasibaigus finansiniams metams – įmonė privalo parengti metinę finansinę atskaitomybę vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: finansinės atskaitomybės įstatymu ir verslo apskaitos standartais. 1-ąjame verslo apskaitos standarte (toliau VAS) metinė finansinė atskaitomybė apibrėžiama kaip finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus įmonės finansinių metų duomenis. Kitaip tariant – tai vieša įmonės ataskaita apie finansinę būklę ir veiklos rezultatus, kuri yra pateikiama pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Taip pat šią sąvoką galima rasti ir šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (toliau LR ĮFAĮ): „Įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma“.

Finansinės atskaitomybės esminis tikslas – patenkinti įvairius informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą ir naudingą informaciją, apie finansinę įmonės būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Vadinasi vartotojai gali būti tiek išoriniai tiek vidiniai. Tai kreditoriai, pirkėjai ar tiekėjai, investuotojai, ar tiesiog darbuotojai ir t.t. Suprantama, kad kiekvieną finansinės atskaitomybės vartotoją domina konkreti ir skirtinga informacija. Pvz. darbuotojus domina darbdavio stabilumas ir pelningumas, kadangi, jie tikisi laiku atgauti atlyginimus, išmokas, todėl jiems svarbi informacija yra apie įmonės mokumą. Kreditoriams – įdomu, ar laiku bus sumokėtos palūkanos ir grąžintos skolos. Tiekėjams taip pat įdomi informacija ar su jais bus laiku atsiskaityta, todėl jie domisi įmonės veiklos tęstinumu. Tačiau reikia suprasti, kad finansinė atskaitomybė nesuteikia visos informacijos, kuri gali būti svarbi finansinių ataskaitų vartotojui priimant sprendimus (informacija apie konkurentus, produkcijos kokybe ir pan.). Nes šiose ataskaitose pateikta informacija yra apibūdinanti praėjusius laikotarpius, t.y. retrospektyvi.

Remiantis 1-VAS, finansinėje atskaitomybėje pateikiama turima informacija apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydi ir struktūra - atspindima balanse. Nuosavo kapitalo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. Įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ar uždirbtas pelnas ar patirti nuostoliai pateikiami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiami pinigų srautai, pagal įmonės veiklos rūšis (pagrindinė, investicinė ar finansinė veikla). Papildoma informacija apie finansinių ataskaitų straipsnius, kad vartotojai galėtų geriau suprasti įmonės veiklos specifiką ar įvertinti įmonės finansinės veiklos būklę – pateikiama aiškinamajame rašte.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostata netaikoma viešojo intereso įmonėms.

Trumpai apie finansinės atskaitomybės sandarą ir esmę, kuri plačiau yra pateikiama tam tikrose verslo apskaitos standartuose. Taigi:

Pareikšti nuomonę apie tai, ar metinės finansinės ataskaitos visais teisingais atžvilgiais atspindi audituojamos įmonės finansinė būklę, veiklos rezultatus, ar atitinka galiojančius LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitais teisės aktais nustatytą mokėjimo, atskaitomybės ir apskaitos vedimo tvarką.

Susipažįstama su įmonės aplinka: apžvelgiama įmonės išorinė aplinka, nustatomi įtakojantys įmonės veiklą išoriniai veiksniai, kurie neigiamai veikia įmonės veiklą.

Ankstesnio audito metu nebuvo pastebėta kokių nors neatitikimų, tai reiškia, kad įmonė sėkmingai ir sąžiningai vykdo savo veiklą.

Atliekamos analitinės procedūros, tokios kaip einamųjų metų finansinių ataskaitų likučių lyginimas su praėjusių metų finansinėmis ataskaitomis ir (arba) einamųjų metų svarbių finansinių rodiklių lyginimas su sektoriaus ar ankstesnių metų atitinkamais finansiniais rodikliais.

2014 m. UAB „Bodesa“ nuosavas kapitalas padidėjo 23 proc, lyginant su pra ėjusiais finansiniais metais. 2014 m. nuosavas kapitalas sudarė 3058509 Lt. Teigiamą nuosavo kapitalo pokytį sąlygojo didesnis uždirbtas pelnas. Finansiniais metais trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1860058 Lt., 23,41 proc. viso kapitalo. Per metus trumpalaikės skolos tiekėjams sumažėjo 28,67 proc. dėl sumažėjusių skolų tiekėjams. 2014 m. bendrovė gavo 175578 Lt. išankstinių apmokėjimų, beveik 2 kartus daugiau nei pernai. Gauti išankstiniai apmokėjimai sudarė 2,21 proc. viso kapitalo. Kitos mokėtinos sumos per metus sumažėjo 0,01 proc. ir sudarė 335379 Lt., 4,22 proc. viso kapitalo. Tačiau įsiskolinimas tiekėjams 2014 m. buvo mažesnis nei praėjusiais finansiniais metais. Skolos tiekėjams sudarė 403452 Lt., 5,08 proc. viso kapitalo.

  • Microsoft Word 67 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3853 žodžiai)
  • Kolegija
  • Anna
  • UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
    10 - 9 balsai (-ų)
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas. (2016 m. Vasario 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-x-finansine-atskaitomybe-ir-jos-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 09:43
×