Uždaviniai (3)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais.
271 dokumentas
Chemijos uždaviniai su sprendimais
6 l azoto ir vandenilio mišinio, kuriame vandenilio du kart mažiau negu azoto, praleista pro katalizatoriø, kurio temperatūra 450 C. Slėgis reaktoriuje 30 390 Pa. Gautas amoniakas buvo neutralizuojamas sieros rūgštimi. Sunaudota 400 ml 3 mol/l koncentracijos sieros rūgšties tirpalo. Apskaičiuokite praktinæ reakcijos išeigą.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 03 03
Dujotiekio projektavimas
Dujotiekio projektavimas. Suprojektuoti dujotiekio stovą 6 aukštų gyvenamajame name. Kiekviename bute prijungti keturių degiklių dujinę viryklę, kurios debitas Q1=1,18 m3/h ir vandens pašildytuvas T-1,35 kurio debitas Q2=1,35 m3/h. Naudojamos gamtinės dujos. Vamzdžiai- plieniniai normalieji.
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2012 09 26
Elektrostatikos uždaviniai Kulono dėsnis
Du taškiniai įelektrinti kūnai, kurių kiekvieno krūvis lygus 1 μC, nutolę 30 cm atstumu vienas nuo kito. Apskaičiuokite šių kūnų elektrostatinės sąveikos jėgą.2. Du vienodi taškiniai įelektrinti kūnai nutolę vienas nuo kito 0,5 m atstumu. Jų elektrostatinės sąveikos jėga lygi 3,6 N. Apskaičiuokite kiekvieno kūno ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 12 29
Fizikos bandomasis
Fizkos bandomojo egzamino užduotis. Pagrindinės formulės. Koks kūno poslinkis per 4 s? Beorėje erdvėje krinta metalinis rutuliukas, kamštis ir paukščio plunksna. Kurio šių kūnų pagreitis didžiausias? Kūnas juda apskritimu pagal laikrodžio rodyklę. Kokia linijinio greičio kryptis taške A?Tiesiu horizontaliu keliu judantį ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 20 psl.
2012 03 26
Kondensatorių jungimas
Kondensatorių jungimas Duota Eil. Nr pav nr c1 c2 c3 c4 c5 c6 c. ΜF Randamas bendras krūvis įtampų kritimus ant kondensatorių. Kai kondensatoriai sujunkti nuosekliai jų krūviai yra lygūs. Randami įtampų kritimai ant kondensatorių. Lygiagretaus jungimo įtampos yra lygios. Žinodami įtampą ant antro kondensatoriaus galima rasti ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2015 01 15
Raštija Lietuvoje
Užduotis pažymiui nuo 9 iki 10 balų.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2015 10 16
Apskaitos uždavinys
Praktinė užduotis. UAB“Kvietys“ atsargas apskaito įsigijimo ir pasigaminimo savikaina, taikant nuolat apskaitomų atsargų būdo FIFO įkainojimo metodą. Per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Sąskaitų likučiai 20XX gruodžio 31 d. Sąskaita 20110 „Žaliavos ir ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2015 02 09
Bpt uždavinys ir jo sprendimas
Nuosprendis baudžiamajame procese. Apkaltinamasis nuosprendis, jo pagrindimas. Išteisnamasis nuosprendis. Nepertraukiamo bylos nagrinėjimo teisme bei teisėjų nekeičiamumo principų esmė ir paskirtis baudžiamajame procese. Baudžiamojio proceso principų reikšmė. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų nekeičiamumo principai– ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 13 psl.
2013 04 25
Funkcijos riba
Funkcijos riba. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iii ir iv ribų tipo. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iš temos funkcijos tolydumas. Raskite šių funkcijų išvestines. Remdamiesi lopitalio taisykle, raskite šias ribas. Ištirti funkciją ir nubrėžti jos grafiką.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2013 04 19
Matematikos uždaviniai
Daug uždavinių su sprendimais. Kuršių nerija – Kuršių marių ir Baltijos jūros skalaujamas 97 km ilgio, siauras – nuo 400 m. iki 4 km. pločio – smėlio pusiasalis. Lietuvai priklauso 54 km. ilgio šiaurinė pusiasalio dalis; tos dalies plotas yra 94,4 km2. Koks Kuršių Nerijos plotas hektarais? Kiek hektarų užima draustinių ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2011 09 06
Metalo konstrukcijos Lenkimas skaičiavimas
Metalo konstrukcijos. Lenkimas. Tikslas. Apskaičiuoti nesudėtingas konstrukcijas gebėti suprojektuoti konstrukcijos skerspjūvį, patikrinti konstrukcijos laikomąją galią, standumą. Užduotis. Parinkti metalo sijos skerspjūvio matmenis;. Patikrinti sijos stiprį;. Patikrinti sijos įlinkį;. Apskaičiuoti elemento masę. Išvada. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2013 12 16
Šalutinių sakinių laipsniai
Šalutinių sakinių laipsniai. Nurašykite sakinius. Padėkite skyrybos ženklus. Nubrėžkite sakinių schemas. Pažymėkite šalutinio sakinio rūšį ir laipsnį. Vertinimo kriterijai. Vertinimo normos.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 11 psl.
2013 03 04
Vadybos dalyko praktinių darbų individualios užduotys
Evvkb020 vadybos dalyko 6 kr. praktinių darbų individualios užduotys. Privataus sektoriaus organizacija. Viešojo sektoriaus organizacija. Proc. visoje Lietuvoje. UAB ,, Rivona ‘‘. VŠĮ ,, Plačiajuotis internetas ‘‘. LPF ,, Avilys ‘‘. ” organizacijos motyvavimo sistemos kūrimo etapai. Į kokias savybes reikia atsižvelgti ...
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 16 psl.
2017 04 25
Baudžiamoji teisė uždavinys
Uždavinys A, B ir C važiavo automobiliu bei viršijo greitį. Už greičio viršijimą jie buvo sustabdyti policijos pareigūnų. Sustojus ir laukiant ateinančio pareigūno, vairuotojas A draugams B ir C pasiūlė „susimesti“ kyšiui, B ir C sutiko. A turėjo 50 Lt., B ištraukė dar 50 Lt., kadangi C buvo nepasiturintis ir pinigų ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2013 04 15
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai
Nužudymas vienu smūgiu ir jo vertinimas. Paskaita Nužudymas bendrininkaujant. Kai siekiama gauti turtinės naudos sau , ar kitiems asmenims. 1 paskaita. Nužudymas iš savanaudiškų paskatų. Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir žmogaus gyvybei. Nusikaltimai žmogaus laisvei. Fedosiukas ir Gutauskas rašė papildomai apie prekybą ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 20 psl.
2017 09 12
Darbo teisės uždavinys
Ar teisėtai pasielgė darbdavys ? Atsakymą pagrįskite konkrečiais straipsniais.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2015 09 30
Darbo teisės uždavinys ir jo analizė
Įvadas. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Papildomas darbas ir antraeilės pareigos. Darbo sutarties nutraukimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Drausminės nuobaudos. Drausminės nuobaudos parinkimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 10 psl.
2016 03 23
Filosofijos savikontrolės užduotys nr. 3
Kokį santykį su tikrove iliustruoja teritorijos ir žemėlapio metafora? Kaip suprasti Baudrillard’o tezę, kad dabar ne tikrovė, bet reprezentacijos eina pirma ir pati tikrovė yra iš karto duota simuliuotu pavidalu? Kas religijoje, religiniame pasaulėvaizdyje yra tikrovė, o kas – reprezentacija? Į kokį paradoksą pakliūva ...
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 06 02
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 2
Uždavinių sprendimai. Duota: hz=10 m; Rm=3.4•106 m; Mm=6.6•1023 kg. Rasti: hm=? Duota: r=15 m; v=5 m/s; =0.3. Rasti: a=? Duota: r=12000 km =12•106 m. Rasti: v=? Duota: vp=34.9•103 m/s; G=6.6•10-11Nm2/kg2; Ms=2•1030 kg. Rasti: T=? Duota: R=0.08 m; M=12 kg; r=0.8•10-2=m; =0.9. Rasti: m=?
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 8 psl.
2010 03 03
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 3
Skyščių ir dujų judėjimas. IV tvermės dėsniai. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 13 psl.
2010 03 03
Hidraulinių nuostolių koeficientai ir jų skaičiavimas
Pradiniai duomenys. Skaičiavimų schema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį. Posūkis. Susiaurėjimas. Sklendė. Įtekėjimas iš vamzdžio į rezervuarą. Vietinių nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Bernoulli lygtis. Bernoulli lygtis užduočiai. Hidrauliniai nuostoliai. Išvedimas į debito ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2013 12 09
Infliacijos apskaičiavimas
Infliacijos apskaičiavimo pavyzdys.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2013 04 25
Marketingo uždavinys
Jūsų tikslas – pasiūlyti unikalią naujos prekės (paslaugos) arba esamos prekės (paslaugos) modifikavimo idėją, kurią galėtumėte realiai įgyvendinti ir ji susilauktų sėkmės rinkoje. Atlikdami užduotis galite konsultuotis su savo mokytojais, dėstytojais, organizatoriais. Techniniai reikalavimai aprašymui: formatas .doc; ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2012 05 22
Matavimų rezultatų apdorojimo praktiniai darbai
Matavimų rezultatų apdorojimas praktiniai darbai. Kaunas , 2015 Praktinis darbas Nr. Vidutinės , vidurinės ir vidutinės kvadratinės paklaidos ir ribos paklaidos skaičiavimas. Darbui keliami uždaviniai. Linijos matavimo rezultatų apdorojimas. Priklausomų argumentų funkcijos matavimo ryšių stiprumo vertinimas dvinarės koreliacijos ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 26 psl.
2016 11 13
Matematikos galvosukiai
Įvairūs matematikos galvosūkiai. Justas skaičių 19951995 išreiškė kelių dėmenų suma; tuos dėmenis pakėlė kubu ir sudėjo, o sumą padalijo iš 6, kokią jis gavo liekaną? Dėžutėje buvo 20 vienodos masės tikrų monetų ir 21 netikra moneta. Tiktosios monetos masė nežinoma, o kiekviena netikroji moneta 1 g lengvesnė už ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 03 03
Nuolatinės srovės variklio nepriklausomo žadinimo variklis
Nuolatinės srovės variklio nepriklausomo žadinimo variklis. Darbo užduotis. Sprendimas.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2012 12 11
Psichologijos užduotys Konsultacinės įmonės
1 užduotis. Rasti konsultacines įmones (LT), kurios teikia paslaugas, susijusios su verslo ir org. Psichologija (min 2 įmonėsUAB CEEFFO Consulting. Įmonės aprašymas. VŠĮ Saugi pradžia. Įmonės aprašymas. 2 užduotis. Užduotis.
Psichologijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 03 15
Smėliagaudės skaičiavimai
Smėliagaudės sekcijos plotas apskaičiuojamas pagal formulę. Apskaičiuojamas smėliagaudės skersmuo. Nustatomas smėliagaudės gylis h1 ir bunkerio aukštis h. Susikaupusių nuosėdų kiekis per parą apskaičiuojamas pagal šią formulę. Apskaičiuojamas laikas tarp nuosėdų išleidimų iš smėliagaudės. Pilnas smėliagaudės statybinis ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2015 02 05
Apskaitos užduotis
Balanso sąskaitų likučiai. Iš viso     Per gruodžio mėnesį vyko tokios ūkinės operacijos. D. – 0579. Praktinės dalies vertinimas. Pavadinimas Gerai Patenkinamai Blogai. Viso 120 85.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2016 11 07
Baudžiamosios teisės uždavinys
Žibutės veiksmus. Paaiškinkite esminius uždaviniui spręsti pasirinktos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Savo sprendimą motyvuokite.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2015 09 30