Vadovo darbo laikas


Įvadas. Laiko vadybos esmė, turinys, pagrindinės nuostatos. Laiko sampratos ir laiko vadybos teorinis pagrindas. Ekonominė laiko sampratos reikšmė. Darbo laiko teisinis pagrindimas. Neefektyvaus laiko valdymo problemos. Laiko planavimo svarba. Laiko planavimo ir valdymo technikos. Laiko planavimo principus reglamentuojantys. Dėsniai ir taisyklės. Efektyvumas ir efektingumas. Prioritetų nustatymas laiko vadyboje. Numatomo disbalanso dėsnis (Pareto dėsnisSkubių ir svarbių darbų derinimo matrica (Einsenhower„io principasPrioritetų formavimas ABC principu. Laiko planavimo ir panaudojimo efektyvumo. Tarpusavio ryšys. Laiko nuostoliai ir juos įtakojantys veiksniai. Vadovo veiklos tyrimas laiko vadybos aspektu. Vadovo veiklos efektyvumo ir darbo laiko vertinimo metodologija. Vadovo veiklos tyrimo laiko vadybos aspektu vertinimo metodika. Ukmergės rajono ugdymo įstaigų veiklos charakteristikos. Vadovo veiklos analizė ir vertinimas laiko vadybos aspektu. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.

Laiko valdymo procese itin didelė atsakomybė tenka vadovui. Vadovas vienu metu ir sprendţia įvairias problemas, ir priima sprendimus, t.y. vienu metu vykdo daugybę funkcijų, todėl iškyla problema – kaip efektyviai panaudoti laiką.

Reikšmingumas. Laiko vadyba – tai mokslas, tiriantis laiko suvokimą, jo svarbą. Šiuolaikinėje visuomenėje ji įgauna vis didesnę reikšmę įstaigos valdymo efektyvumui gerinti. Atsiveriant vis naujoms Europos Sąjungos šalių darbo rinkoms, naujos technologijos ne tik palengvina patį darbo procesą, pagerina kokybinius jo rodiklius, bet ir uţtikrina efektyvų darbo laiko planavimą bei organizavimą.

Aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis, kada viską valdo paklausos ir pasiūlos dėsniai, daugeliui dirbančių ţmonių pristinga laiko atlikti uţduotis. Darbo laiko trūkumą bandoma kompensuoti viršvalandţiais ar darbu be poilsio pertraukų. Toks elgesys gana greitai tampa streso, netgi depresijų prieţastimi. Būtent todėl darbo laiko panaudojimo efektyvumas yra labai aktuali tema šiuolaikiniam ţmogui. Be to, temos aktualumą patvirtina ir visuomenėje populiarus posakis: „Laikas – pinigai“.

Vadovas turi visada skirti laiko prioritetams įvertinti ir sudėlioti, nes tai uţtikrina sėkmingą veiklą ir organizuotumą. Taip jis išmoksta paskirstyti energiją ir laiko sąnaudas, tampa strategu, numatančiu ateitį, bei taktiku, sprendţiančiu, ką reikia daryti šiandien. Geras strategas moka atskirti, ką jis turi padaryti, ką gali padaryti kiti, o ko visai nebūtina atlikti.

Mokslinis naujumas. Tiriamojo darbo metu, analizuojant ugdymo įstaigų vadovų veiklą laiko vadybos aspektu, rasta maţai mokslinių tiriamųjų laiko vadybos darbų, kuriuose būtų įvertinta vadovo veikla.

Tyrimo objektas – laiko vadybos problematika ugdymo įstaigų vadovų veikloje.

Darbo tikslas – įvertinti Ukmergės rajono ugdymo įstaigų vadovų ir darbuotojų veiklą laiko vadybos aspektu.

Darbo uždaviniai:

1. Apibrėţti laiko vadybos sampratą.

2. Išryškinti neefektyvaus laiko valdymo problemas teoriniu aspektu.

3. Išanalizuoti laiko valdymo technikų privalumus ir taikymo galimybes.

4. Pagrįsti esmines laiko planavimo nuostatas.

5. Išskirti laiko trukmę įtakojančius potencialius darbo laiko nuostolius.

6. Atlikti ugdymo įstaigų vadovų ir darbuotojų veiklos vertinimo laiko vadybos aspektu tyrimą.

Darbo metodologiją sudaro bendramokslinis tyrimo metodas (mokslinės literatūros analizė laiko vadybos svarbos, laiko planavimo ir efektyvaus vadovo darbo laiko valdymo klausimais, paremta sisteminiu principu, siekiančiu išskirti ir pagrįsti esmines laiko trūkumą sukeliančias prieţastis ir pasekmes tiriamų ugdymo įstaigų vadovų ir pedagoginį darbą dirbančių darbuotojų atţvilgiu) ir kokybinis tyrimas (anketinė ugdymo įstaigų darbuotojų apklausa, apskaičiuojant visų respondentų atsakymų procentinį vidurkį).

  • Adobe PDF 970 KB
  • 2015 m.
  • 77 puslapiai
  • Universitetas
  • Alma
  • Vadovo darbo laikas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Vadovo darbo laikas. (2015 m. Balandžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadovo-darbo-laikas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:55
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo