Valdymo konspektas


Yra ir daug bendrų bruožų. Tai (. Valdymo apskaitos informacijai keliami tokie reikalavimai (. Valdymo apskaitos politika – tai įmonių vadovų pasirinktos apskaitos vedimo taisyklės, kurias taikant , vadovo nuomone, apskaitos informacija geriausiai patenkina įmonės administracijos bei vadybininkų poreikius ir leidžia priimti racionalius valdymo sprendimus. Kartojimo klausimai. Joms priskiriama (. Pardavimų sąnaudoms priskiriama (. Įmonės pavadinimas. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Laikotarpis 200 X. Paruošimo data 200X. Straipsniai. Suma. Įmonės pavadinimas. Straipsniai. Y ( a + bx. Pavyzdys. Remonto išlaidos. Investicijų centras - tai padalinys, kurio vadovas atsako už investicinių procesų išlaidas ir rezultatus, kapitalinių įdėjimų panaudojimo efektyvumą. Kartojimo klausimai. Pavyzdys. Pardavimų pajamos – Kintamos išlaidos – Pastovios išlaidos ( Planuojamas pelnas. Pavyzdys. Patikrinimas (. Pavyzdys. Pardavimų pajamos – Parduotų prekių savikaina ( Bendrasis pelnas. Dalinis pelnas ( Pastovios išlaidos + Veiklos pelnas. Dalinio pelno koeficientas ( norma) apskaičiuojama (. C. Pavyzdys. Gaminių asortimentas. Pavyzdys. Asortimento formavimas pagal gaminių dalinio pelno koeficientą. Rodikliai. Lūžio tašką formuojantys veiksniai. Rodiklis. Padidėjus. Lūžio taško kitimas, keičiantis veiksniams. Pavyzdys. Kartojimo klausimai. Pavyzdys. Antrojo lygio biudžeto analizė. Faktiniai. Išlaidų nukrypimas dėl kainų pokyčio. Tokie nukrypimai skaičiuojami ir dėl medžiagų ir tiesioginio darbo išlaidų nukrypimų.

Valdymo apskaitos darbuotojai informuoja įmonės vadybininkus apie tai, kaip pasikeičia valdomojo objekto būklė, kai buvo įgyvendintas vienas ar kitas jų sprendimas.

Valdymo procesą atspindi jo funkcijos. Skiriamos keturios valdymo funkcijos (

1. Planavimas – tai veiklos tikslo ir ateities krypčių numatymas bei veiksmų jiems pasiekti

2. Organizavimas – visų verslo dalyvių pareigų, įgaliojimų ir atsakomybės numatymas.

3. Vadovavimas - verslo dalyvių motyvacija; t.y. jų veiklos skatinimo užtikrinimas.

4. Kontrolė – nukrypimų nuo nustatytos veiklos programos( plano) nustatymas.

1. Planavimas - veiklos programos ir jos vykdymui ir jos vykdymo reikalingų išteklių numatymas Įmonės planuose pateikiami tikslai ir procedūros šiems tikslams pasiekti. Planavimas yra nenutrūkstamas procesas, parodantis supančios aplinkos pokyčius ir prisitaikymą prie jų.

Strateginiai planai skirti svarbiausiems įmonės tikslams pasiekti. Strateginiai planai yra ilgalaikiai, jie gali apimti kelerius metus ar net dešimtmetį. Šie planai apima gan plačią veiklos sritį. Jie rengiami remiantis bendrumo, visumos principu. Strateginiai planai sudaromi aukščiausio lygio valdymo darbuotojų.

Operatyviniai planai. Operatyviniuose planuose detalizuojama,kaip atlikti ir įgyvendinti strateginius planus. Operatyviniai planai dažniausiai sudaromi trumpam laikotarpiui .Jie gali būti sudaromi metams ar trumpesniam laikotarpiui. Šių planų apimtis gali būti labai siaura, specifinė. Operatyviniai planai, kaip strateginių planų sudedamosios dalys , pateikiami smulkiau , analitiškiau. Šiuos planus sudaro žemesnio valdymo lygio darbuotojai.

3. Vadovavimas. Tai verslo dalyvių motyvacija Vadovai turi užtikrinti darbuotojų darbą, jie turi skirti pakankamą dėmesį jų veiklai, juos skatinti.

4. Kontrolė . Kontrolė – tai planinių ir kitų parametrų užduočių palyginimas su faktinėmis. Kontrolė padeda vadovams stebėti savo planavimo ,organizavimo , vadovavimo veiksmingumą. Kontrolės sistemos pagrindinis tikslas – grįžtamaisiais ryšiais kontroliuoti tam tikrą procesą, palinius duomenis su faktiniais veiklos rezultatais.

Pagal šį požymį išskiriami ( vadovai, specialistai, kiti tarnautojai, techniniai vykdytojai.

Problemos formulavimas. Tai pats sudėtingiausias sprendimo priėmimo etapas. Čia reikia žinoti, kokios kliūtys iškyla siekiant užsibrėžto tikslo.

Operatyviniai veiklos – susiję su kasdienių reikalų sprendimu. Juos priima žemaičio valdymo lygio darbuotojai. Daugelis operatyvinės veiklos sprendimų pasikartoja. Jų tikslas – garantuoti efektyvų darbą ir racionalų išteklių naudojimą.

Finansinė apskaita atspindi tai, kas jau yra įvykę, nepadeda numatyti, kas bus ateityje, kokiomis priemonėmis geriausiai pakreipti įmonės veiklą norima kryptimi.

1. finansinės apskaitos elementai ( sąskaitos ir dvejybinis įrašas, dokumentavimas ir inventorizacija, balansinis apibendrinimas, atskaitomybė );

Antrajame ( žemesniame) lygyje kaupiama įmonei priimtina informacija, kurios reikia įmonės darbuotojams ir kuri viešai neskelbiama.

Valdymo ir finansinė apskaita yra glaudžiai susijusios savo esme, tikslais, naudojimo duomenimis, jų apdorojimu ir daugelio kitų dalykų.

Įmonės – reikalaujama įmonės turtą ir jos veiklos rezultatus apskaitoje būtinai atspindėti atskirai nuo savininko turto ir jų asmeninės veiklos rezultatų. Valdymo apskaitoje nesidomima nuosavybės santykiais, svarbu ,kad turtas būtų panaudotas racionaliai ir kad būtų organizuotas konversijos procesas.

Periodiškumo - įmonės veikla suskirstyta į tam tikrus laikotarpius, kurių pabaigoje pateikiami ataskaitiniai duomenys apie įmonės turtą bei jo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat per tą laikotarpį uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas.

Pastovumo – reikalaujama, kad apskaitininkai labai apdairiai keistų apskaitos metodiką, kad ji liktų ilgai nepakitusi. Valdymo apskaitoje šis principas reiškia tai, kad apskaitos ir vidinės atskaitomybės duomenys būtų palyginami, taip pat palyginami biudžetiniai ir faktiniai duomenys.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 139 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 73 puslapiai (16781 žodžiai)
  • Julija
  • Valdymo konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Valdymo konspektas. (2015 m. Lapkričio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 02:57
×