Valstybės valdymo organizacijos ypatumai


Įvadas. Valstybės valdymo pagrindiniai aspektai. Valstybės valdymo organizacijos samprata. Pagrindinės valstybės organizacijų valdymo funkcijos. Bendrieji valstybės tarnybos principai. Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos pagrindiniai veiklos aspektai. LR užsienio reikalų ministerija, jos uždaviniai. LR užsienio reikalų ministerijos funkcijos pagrindinės veiklos sritys. LR užsienio reikalų ministerijos teisės. Išvados. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas.


Lietuvos valstybinė valdžia turi daug organizacijų, institucijų ir ministerijų, kurios dirba pagal LR įstatymus, jie atstovauja LR Vyriausybei, seimui, LR prezidentui. Atsižvelgiant į tai, šiame darbe bus analizuojama užsienio reikalų ministerija ir pagrindiniai jos veiklos elementai.

Lietuva yra Europos Sąjungos narė, o Europos Sąjungos politika ir teisė grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principais.

Kalbant apie valstybės tarnybą pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad jos paskirtis - ne tik tenkinti joje tarnaujančio žmogaus, t. y. valstybės tarnautojo, materialinius poreikius, kaip tai įprasta užsiimant ūkine komercine veikla, o užtikrinti pačios valstybės, kaip tam tikro žmonių bendruomenės susivienijimo, funkcionavimą įvairiose srityse, organizuoti konkrečios šalies gyventojų poreikių tenkinimą, ginti žmogaus teises ir laisves, garantuoti saugių vidaus ir išorės aplinką. Nekyla abejonių, kad valstybės tarnautojai gauna tarnybinį atlyginimą, dažniausiai gana didelį, turi kitas socialines garantijas, tačiau pagrindinis jų tikslas - užtikrinti, kad valstybės mechanizmas funkcionuotų sklandžiai ir tinkamai tenkintu suvereno - tautos - interesus.

Darbo tikslas – išanalizuoti valstybes valdymo organizacijos (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos) valdymo ypatumus

Darbo uždaviniai:

Pateikti valstybės valdymo pagrindinius elementus.

Aptarti bendruosius valstybės tarnybos principus, kuriuos savo veikloje turi taikyti ir LR užsienio ministerijoje dirbantys asmenys;

Apžvelgti LR užsienio reikalų ministerijos pagrindinius veiklos aspektus.

Organizacijos veikla organizuojama trijuose sektoriuose - gamybos, gavybos ir aptarnavimo.

Apibrėžiant valstybės organizacijos sąvoka padariau išvadą, kad: valstybes organizacija - tai nepelno siekianti organizacija, dirbanti pagal LR įstatymus, atsakinga už savo veiklą vyriausybei, seimui, LR prezidentui ir konstituciniam teismui. Ji turi savo misiją ,viziją ir tikslus. Dirba pagal savo veiklą reglamentuojančius aktus, struktūrą, turi savo darbo vadovus.

Taigi, toliau darbo autorė išsamiau išanalizuos 1 paveiksle pateiktas valdymo funkcijas, kurias atlieka ne tik konkrečių įstaigų vadovai, tačiau ir valstybė, valdydama jai priskirtas organizacijas.

nustatymas, ar veiklos kokybė atitinka kriterijus;

Kadangi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija yra valstybės tarnybos dalis, aktualu ir reikšminga apžvelgti bendruosius valstybės tarnybos principus.

Teisės teorijoje principais vadinami svarbiausi teisės reiškimosi būdai, pagrindinės teisės idėjos, vertybinės orientacijos, kurios nustato tam tikrus žmonių santykių reguliavimo teisinius modelius. Teisės principai išoriškai pasireiškia kaip tam tikros idėjos, kurios nebūtinai yra įtvirtintos teisės normose. Daugiausia teisės principų yra suformuluota konstitucijoje.

Čia yra valdžios atskyrimo ir padalijimo principas, kuriuo remiantis nustatomi ir atitinkami valstybės tarnybos reglamentavimo pagrindai, taip pat labai svarbus konstitucinis valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principas. Valstybės tarnybos principai valstybės tarnybos įstatyme formuluojami gana savotiškai. Visi šie principai yra nevienodo gilumo ir platumo, pvz.: įstatymo viršenybės ir lygiateisiškumo.

Įstatymo viršenybės principas yra vienas fundamentaliausių valstybės tarnybos ir apskritai demokratinės valstybės principu. Šis principas kartais dar vadinamas teisėtumo principu. Pagal šį principą valstybės tarnautojas turi veikti taip, kad jo veiksmai neperžengtų valstybės ar savivaldybės institucijos, kurioje jis tarnauja, kompetentingumo ribų, kad nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Valstybės tarnautojas turi vykdyti tik tas funkcijas ir realizuoti tik tuos valstybinius valdingus įgalinimus, kurie jam suteikti pagal užimamos pareigybės aprašymą. Savo įgalinimus valstybės tarnautojas turi naudoti teisingai ir laikytis įstatymo nustatytų apribojimų bei draudimų.

Lygiateisiškumo principo lygiateisiškumo principas tiesiogiai įgyvendina Konstitucijos 33 str. 1 dalyje įtvirtinta piliečių teisę lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, 29 str. kuriame nustatyta „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl kilmės, lyties, rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Šiuose Konstitucijos straipsniuose įtvirtinta formali visų asmenų lygybė, taip pat teisė stoti į valstybės tarnybą nepatiriant jokios diskriminacijos. Šis principas reiškia, kad visi asmenys turi lygias teises ne tik stodami į valstybės tarnybą, bet ir būdami valstybės tarnautojai. Antra vertus pažymėtina, kad lygiateisiškumo principas nepaneigia valstybės tarnybos tarpusavio pavaldumo santykių, sąlygotų hierarchinės visos valstybės tarnybos struktūros. Pavaldumas ir galimybė duoti vienas kitam privalomus nurodymus neturėtų būti suvokiamas kaip valstybės tarnautojų teisių pažeidimas, nes tai susiję ne su tarnautojais kaip asmenimis, o su jų užimamų pareigybių tarpusavio santykiu. Būtent dėl to gali skirtis, pvz. : atskirų valstybės tarnautojų užmokesčio dydis, nes šių tarnautojų pareigybės priskirtos skirtingoms kategorijoms, jiems gali būti suteiktos kvalifikacijos klasės.

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3650 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • Valstybės valdymo organizacijos ypatumai
    10 - 9 balsai (-ų)
Valstybės valdymo organizacijos ypatumai. (2016 m. Kovo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/valstybes-valdymo-organizacijos-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 13:36
×