Venture capital źródłem finansowania msp


Wstęp. RozdziaŁ 1. charakterystyka finansowania maŁych i Średnich przedsiębiorstw. Pojęcie i podział małych i średnich przedsiębiorstw. Istota i rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstwa. Finansowanie rozwoju MSP kapitałem własnym. Finansowanie rozwoju MSP kapitałem obcym. Ogólna charakterystyka oraz znaczenie Venture capital w gospodarce. RozdziaŁ 2. kapitaŁ podwyŻszonego ryzyka jako instrument finansowy w ue i polsce. Rozwój sektora MSP w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2005. Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka w Europie. Fundusze venture capital w Polsce. Fundusze europejskie pomocą w rozwoju polskich MSP. RozdziaŁ 3. wpŁyw funduszy venture capital na dziaŁalnoŚĆ msp. Proces pozyskiwania finansowania na inwestycje podwyższonego ryzyka. Ocena efektywności inwestycji VC w krajach UE. Przykłady zastosowania Venture capital w MSP. Efektywnie zrealizowane inwestycje w Polsce. Zaangażowanie VC w litewskich MSP. Spis tabel. Spis wykresÓw. Bibliografia. ŹrÓdŁa internetowe. Tabela 1. Podział MSP obowiązujący do końca 2004 roku. Tabela 2. Podział małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Tabela 3. Podział źródeł finansowania. Tabela 4. Źródła powiększenia kapitałów własnych w przedsiębiorstwie. Tabela 5. Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie. Tabela 6. Udział MSP w tworzeniu PKB w latach 2005-2008(%). Tabela 7. Liczba aktywnych przedsiębiorstw w Polsce ogółem i według grup wielkości w latach 2005-2009. Tabela 8. Liczba przedsiębiorstw i zatrudnienie w UE-27 wg grup wielkości w 2005 r. Tabela 9. Liczba przedsiębiorstw i zatrudnienie w UE-27 wg grup wielkości w 2010 r. Tabela 10. Podział inwestycji pod względem etapu rozwoju spółki, 2009. Tabela 11. Struktura branżowa inwestycji PE/VC, 2007-2009. Wykres 1. Struktura rynku venture capital wg kapitałodawców. Wykres 2. Struktura wytwarzania wartości dodanej brutto w sektorze przedsiębiorstw wg wielkości przedsiębiorstw w Polsce i UE-27 w 2009 r. Wykres 3. Liczba nowopowstałych i zlikwidowanych przedsiębiorstw w sektorze MSP w latach 2005-2009. Wykres 4. Liczba pracujących w MSP ogółem i wg grup wielkości w Polsce w latach 2005-2009(tys. ). Wykres 5. Środki pozyskane i inwestycje private equity w latach 2000-2010 (w bilionach €). Wykres 6. Struktura funduszy private equity w Europie według źródeł pochodzenia w roku 2010. Wykres 7. Inwestycje PE jako % PKB w 2010 roku w krajach europejskich. Wykres 8. Inwestycje VC według liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie w 2010 r. Wykres 9. Nakłady inwestycyjne private equity w Polsce w latach 2007-2010 (w tyś. EUR). Wykres 10. Długość prowadzonej działalności gospodarczej beneficjentów PO IG wg wielkości przedsiębiorstwa w 2011 r.

Sektor MSP jest jednym z najważniejszych sektorów w gospodarce każdego kraju, w znacznym stopniu wpływającym na rozwój gospodarki oraz przyczyniający się do wzrostu zatrudnienia. Liczba firm sektora MSP stanowi w Polsce ponad 99 %.

Podstawowym problemem wielu przedsiębiorców z sektora MSP są ograniczenia finansowe. Przedsiębiorstwa, które rozpoczynają dzziałalność potrzebują środków kapitałowych na cele rozwojowe. Z powodu braku historii kredytowej oraz majątku niezbędnego do zabezpieczenia kredytu nie posiadają one zdolności kredytowej. Kołem ratunkowym w takiej sytuacji mogą stać się fundusze private equity/venture capital. Fundusze tego rodzaju dysponują zasobami finansowymi i czekają na projekty inwestycyjne. Inwestycje pochodzące z funduszy private equity/venture capital dają małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość rozwoju swojej działalności oraz zwiększenia wartości firmy.

Celem mojej pracy jest porównanie dostępności firm do funduszy venture capital w Polsce i UE oraz przedstawienie podstawowych informacji o funduszach venture dla osób prowadzących działalność w sektorze MSP oraz dla zainteresowanych biznesem.

W rozdziale pierwszym zostanie przedstawiona charakterystyka źrodeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Przytoczę definicje oraz podział firm sektora MSP, wyodrębnię również podział źródeł finansowania na kapitał własny i obcy. W końcu tego rozdziału zagłębię się w ogólną charakterystykę Venture capital.

Rozdział drugi poświęcony zostanie rozwojowi sektora MSP w latach 2005-2010., funduszom venture capital w Polsce i UE oraz wpływowi UE na rozwój sektora MSP.

W rozdziale trzecim przedstawię schemat pozyskania finansowania z funduszy Venture capital. Postaram się również ocenić efektywność inwestycji VC w sektorze małych i średnich firm. Na koniec podam kilka przykładów sukcesywnego wykorzystania środków finansowych zdobytych z funduszy wysokiego ryzyka oraz przekażę informacje na temat zaangażowania VC w litewskich MSP.

Z biegiem czasu w języku ekonomii pojawiają się nowe, niezdefiniowane pojęcia. Jednym z nich jest pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw. Problem zdefiniowania tego pojęcia wynika z braku jednolitego kryterium, według którego można byłoby wyodrębnić podmioty gospodarcze należące do tej grupy. Typologia małych i średnich przedsiębiorstw jest w każdym kraju inna. Zależy ona od warunków panujących w gospodarce badanego kraju. Mimo to w celu zdefiniowania tego terminu wyróżnia się trzy grupy kryteriów: ilościowe, jakościowe i mieszane.

W klasyfikacji ilościowej cechami pozwalającymi na ustalenie wielkości przedsiębiorstwa są: poziom zatrudnienia, wartość obrotu rocznego, produkcja netto. Liczba zatrudnionych jest najczęściej stosowaną cechą, ponieważ jest ona miarą, której wartość nie podlega dezaktualizacji w krótkim okresie. W celu pełniejszego ustalenia wielkości firmy zaleca się brać pod uwagę dwa kryteria ilościowe, np.: poziom zatrudnienia i poziom obrotów.

W różnych krajach w celu zaliczenia przedsiębiorstwa do jednej z grup wykorzystuje się różne kryteria. Sprawia to trudności w porównywaniu międzynarodowym. W danych statystycznych występuje niedoszacowanie lub przeszacowanie udziału sektora MSP w gospodarkach krajowych. Problemem tym zajęła się UE już w 1996 r., kiedy to Komisja Europejska wydała rekomendację w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw. W tabeli 1 przedstawione są definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa obowiązujące w UE do 2004 r.

Źródło: A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i średnie... ,op. cit., s.14.

W celach statystycznych stosuje się przede wszystkim kryteria ilościowe, pomimo że cechy jakościowe służą w znacznym stopniu do klasyfikacji przedsiębiorstwa. W klasyfikacji jakościowej ważną rolę odgrywają kryteria opisowe, do których zalicza się między innymi: samodzielność decyzyjną oraz pełną odpowiedzialność właściciela za spółkę, charakter prowadzonej działalności, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W małych i średnich firmach występuje prosta struktura organizacyjna. Znaczne ograniczenia, a nawet brak biurokratycznych procedur oraz znaczny zakres decyzyjny kierownictwa firmy sprzyjają szybkiej reakcji organizacji na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym. Sektor małej i średniej skali wytwarzania osiąga przewagę nad dużymi firmami zwłaszcza na rynku lokalnym, gdzie potrafi on zaspokajać konkretne potrzeby. Do cech jakościowych wyróżniających małe i średnie firmy należy również zaliczyć szybki przepływ informacji w ramach przedsiębiorstwa, otwartość dla innowacji oraz szybsze i łatwiejsze wykorzystywanie szans pojawiających się na rynku.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 191 KB
  • 2015 m.
  • Lenkų
  • 39 puslapiai (9030 žodžiai)
  • Malgozata
  • Venture capital źródłem finansowania msp
    10 - 7 balsai (-ų)
Venture capital źródłem finansowania msp. (2015 m. Spalio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/venture-capital-rdem-finansowania-msp.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:16
×