Verslas ir ekonomika


Ekonomikos konspektas.

VERSLAS IR EKONOMIKA Verslo samprata Pagr. Verslo funkcionacimo sąlygos. Verslo chema. Ekonominiai verslo principai. Pasirinkimo laisvė ir konkurencija rinkoje. Prekių mainų abipusė nauda. Pelno siekis. Ekonominė verslo rizika. Visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė. Verslo finansai Verslo finansai. Įmonės turto klasifikavimas Įmonės turtas. Ekonominiu požiūriu lizingas. Lizingo rūšys Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Verslo angelai . „ Verslo angelai “. Verslo angelai. Vadybos esmė ir uždaviniai. Vadybos funkcijos. Pagrindinės vadybos funkcijos. Pagrindiniai planavimo elementai. Planavimo svarba. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Taktiniai planai. Verslo planas Verslo planas. Tiesioginio poveikio. Netiesioginio poveikio. Rizikos klasifikavimas Pagr. Rūšys Lietuvoje. Pagal rizikos valdyma. Pagrindiniai rizikos mažinimo būdai. Verslo logistika SAMPRATA. Logistika. Logistika tai. Pagrindinės logistikos veiklos rūšys funkcijos. Pagrindiniai įmonės ekonominės veiklos rodikliai. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Pelningumo rodiklių reikšmė. Mokumo rodikliai. Nemokumo priežastys. Mokumo rodiklių grupės. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumas. Apskaitos organizavimas įmonėje Pagal naudojimo laiką įmonės turtas skirstomas į trumpalaikį , finansinį ir ilgalaikį. Ilgalaikis. Ilgalaikio rūšys. Nuosavą kapitalą sudaro. Pelno nuostolių ataskaita apie įmonės veiklos rezultatus per finansinius metus. Rinkodara Rinkodara. P marketing mix. Rinkos segmentavimas. Segmentavimas pagal demografinius požymius. Pagal psichografinius požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Pozicionavimas rinkoje. Kotlerio pozicionavimo būdai Prekės savybę. Prekės duodamą naudą.


1. Pasirinkimo laisvė ir konkurencija rinkoje:verslininko pasirinkimas – tai kūrybinis požiūris į savo veiklą, išradingumas, naujumo pojūčio įkūnijimas; svarbi neužpildyta arba mažai užpildyta rinkos niša; konkurencija, kurios esmė – pirkėjų ir pardavėjų pasirinkimo teisė rinkoje.

3. Pelno siekis:tai efektyvios veiklos stimulas ir turto kūrimo priemonė; palankiomis sąlygomis įsigyti gamybos ištekliai, gerai organizuota ūkinė veikla, efektyviai realizuota pagaminta produkcija – didesnis pelnas.

4. Ekonominė verslo rizika:pavojai, netikrumas, neapibrėžtumas, slypintys rinkos ekonomikoje; rinkos dalyvių reakcija; valstybės valdžios veiksmai; finansinė, kapitalo, įvaizdžio rizika.

5. Visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus:verslo rezultatai yra savininko nuosavybė; prekės pardavėjas ekonomiškai atsako už savo komercinius įsipareigojimus prekės pirkėjui ir atvirkščiai.

6. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė:rinkos sandėrio dalyviai kontroliuoja vienas kitą; priklauso nuo asmeninių pirkėjo ir pardavėjo savybių, nuo jų elgsenos rinkoje.

Materialusis turtas - Jis turi materialią, daiktinę struktūrą. Tai žemė, pastatai, mašinos, įrankiai, prietaisai, transporto priemonės, įrenginiai, nebaigta gamyba ir kt.Nematerialusis turtas - Jis neturi fizinės, daiktinės struktūros. Tai patentai, licencijos, autorinės teisės, prekių ženklai, programinė įranga, prestižas ir kt.Finansinis turtas - Tai ypatingos rūšies turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises ir privilegijas, atsirandančias jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Materialinė finansinio turto išraiška yra vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kt.) ir kitas finansinis turtas.Ilgalaikis turtas - Tau tas įmonės turtas, kuris naudojamas įmonės veikloje ilgiau negu vienerius metus ir kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos bei aptarnavimo procese pajamoms uždirbti.Trumpalaikis turtas - Tai toks įmonės turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius finansinius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą, neatsižvelgiant į jo kainą.

Vadybos funkcijos:Literatūroje vadyba gali būti traktuojama kaip vadybos funkcijų įgyvendinimas, norint suformuluoti ir pasiekti organizacijos tikslus.Pagrindinės vadybos funkcijos:Planavimas;Organizavimas;Motyvavimas;Kontrolė.

Planavimas - Tai pagrindinė vadybos funkcija, jungianti tikslus, išteklius ir rezultatus.Pagrindiniai planavimo elementai:

Tikslas (Objective): bendra formuluotė, kokius išmatuojamus rezultatus reikia pasiekti.

Uždavinys (Goal): formuluotė, ką reikia padaryti.

Strategija: bendri būdai, kaip reikia siekti tikslų įgyvendinimo.

Planai: specifinių veiksmų, reikalingų pasiekti tikslus, formuluotės.

MISIJA – tai pagrindinis organizacijos tikslas, pagrįstas planavimo prielaidomis, pateisinančiomis organizacijos buvimą.STRATEGINIAI PLANAI – tai planai, skirti svarbiausiems tikslams pasiektiOPERATYVINIAI PLANAI – planai, kuriuose detalizuojama, kaip įgyvendinti strateginius ir taktinius planus kasdieninėje veikloje.TAKTINIAI PLANAI Kokias naujas paslaugas teikti, o kokių nebeteikti? Kokios investicijos reikalingos strateginiam planui vykdyti? Kokią kainų politiką naudoti? Kokių naujų priemonių ir patalpų reikia strateginiam planui vykdyti?

Verslo planas - dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama esama įmonės padėtis, numatoma strategija ir perspektyvos, pateikiama finansinė informacija.Tikslai - Paraiška finansavimui; Verslo valdymo priemonėNauda - Nustatyti įmonės būklę klientų, tiekėjų, darbuotojų ir konkurentų atžvilgiu;Apibrėžti naujos ar esamos veiklos plėtros gaires: veiklos tikslus, rinkodaros strategiją, personalo valdymo planą, technologinius procesus, finansinį planąPritraukti reikiamą kapitalą, investicijas ir ES paramą;Įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir potencialią riziką.Struktūra:titulinis lapassantraukaverslo aprašymasrinkodaraveiklavadybarizikos įvertinimasfinansai priedaiSantrauka - Tai sutrumpintas ir labai konkretus verslo plano variantas, supažindinantis su visa išdėstyta medžiaga: plano esmė, įmonės tikslai, verslo pobūdis, prekės/paslaugos išskirtinių savybių apibūdinimas, įmonės valdymo struktūra ir svarbiausi asmenys, prekės/paslaugos perspektyvos, reikiamos lėšos ir jų panaudojimo efektyvumas.

  • Ekonomika Konspektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Greta
  • 15 puslapių (3123 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 2629 KB
  • Verslas ir ekonomika
    10 - 6 balsai (-ų)
Verslas ir ekonomika. (2016 m. Kovo 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/verslas-ir-ekonomika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:47