Verslo ekonomikos programos medžiaga


TEMA. Verslo aplinkos vertinimo aspektai. TEMA. Įmonės marketingo aplinka ir jos sudėtinės dalys. TEMA. Naujų prekių kainų strategija. TEMA. Konkurencinė aplinka, konkurencijos tipai, konkurencinės situacijos rinkoje. TEMA. Internacionalizacijos ir globalizacijos procesų samprata, motyvai, barjerai ir etapai. Internacionalizacijos proceso etapai. Tipiškas internacionalizacijos procesas. Eksporto samprata ir reikšmė įvairiuose ekonomikos lygiuose bei apskaitymas mokėjimų balanse. Mokėjimų balansas. Einamoji sąskaita. Tarpininkai netiesioginiame eksporte. TEMA. Strateginis planavimas verslo įmonėje. TEMA. Strateginis valdymo procesas. TEMA. Organizacijos bendrosios (korporacinės) strategijos kūrimas.

Atsižvelgiant į valstybės vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje bei suvokiant globalizacijos, internacionalizacijos bei žinių visuomenės formavimosi reikšmingumą, prioritetinis dėmesys teikiamas valstybės politikai ekonomikos vystymo srityje. Valstybė, formuodama ir įgyvendindama savo politiką, veikia įvairias jos reguliuojamas gyvenimo sritis, kurios lemia ne tik ekonominių visuomenės problemų sprendimą, bet ir sudaro prielaidas spręsti socialinės raidos, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo ir mokslo, teisėtvarkos, gamtos apsaugos ir visoms kitoms visuomenės gyvenimo sritims būdingas problemas. Šių sričių tarpe viena svarbiausių yra ekonomika. Kuri yra esminis valstybės politikos objektas.

Ekonomika – žodis, kilęs iš graikų kalbos. Oikos – būstas, ūkis; nomos – valdymo, tvarkymo menas. Ekonomikos terminas turi dvi prasmes: 1) mokslo šakos pavadinimas, 2) šakos ar kito ūkio vieneto pavadinimas. Visumoje ekonomika yra sfera, kurioje vyksta žmonių ūkinė veikla ir per kurią individai koordinuoja savo skirtingus norus ir poreikius. Minėta sfera yra ekonomikos mokslo turinio objektas.

Ekonomika kaip mokslas vystėsi ir keitėsi kintant visuomeninio gyvenimo sąlygoms, ji buvo traktuojama kaip namų ūkio tvarkymo mokslas. Ekonomikos teorija, kaip mokslas apie racionalų ribotų išteklių panaudojimą siekiant patenkinti visuomenės poreikius, atsirado tik XIX amžiaus antroje puseje. Pagrindinė problema su kuria susiduria bet kuri ekonominė sistema – priešprieša tarp neribotų poreikių ir ribotų išteklių šiems poreikiams tenkinti.

Kaip tam tikroje geografiškai apibrėžtoje erdvėje susiklosčiusi ūkio sistema, kurios paskirtis yra tenkinti šioje erdvėje gyvenančios visuomenės poreikius visuomenės gerbūvio srityje. Ekonomika kaip ūkio sistema leidžia apibūdinti visuomenės gebėjimus užtikrinti savo gerbūvį materialinių ir nematerialinių gėrybių kaupimo, kūrimo, mainų, vartojimo, bei paskirstymo priemonėmis.

Bendriausiu atveju ekonomikos vystymasis gali būti apibrėžtas kaip visuomenei būdingų gamybinių santykių sistemos bei ūkio sistemos pokyčių procesas, išreiškiantis tiek naujų visuomenės vertybių ir poreikių, tiek ir naujų gebėjimų tenkinti šiuos poreikius formavimąsi. Ekonomika ir jos plėtra gali būti suprantami tiek kaip betarpiškas valstybės politikos objektas, tiek kaip mokslinio pažinimo objektas.

Ekonomikos ir jos vystymosi, kaip valstybės politikos objekto, apibūdinimui yra išskiriami du lygiai – makroekonominis ir mikroekonominis lygiai:

Tačiau formuojant ir įgyvendinant valstybės ekonominę politiką taip pat yra atsižvelgiama ir į mikroekonominį lygį, nes valstybė gali būti suprasta kaip atskiras objektas, veikiantis bendrojoje visuomenės gamybinių santykių ir ūkio sistemoje, o tai reikalauja požiūrio į valstybės, kaip atskiro subjekto veiklą. Tokiu būdu, įgyvendinant bei tobulinant valstybės ekonominę politiką makro lygyje, turi būti atsižvelgiama į mikroekonominį lygį. t. y. atskirų subjektų ir jų veiklos vystymą. Ekonomika yra visuomenės mokslas, tyrinėjantis visuomenės ūkio reiškinius, atsižvelgiant į jų priežastingumą ir dėsningumus.

Ekonomikos sistema yra sudėtinga struktūra, kurios atskiros dalys veikia sutartinai. Mažiausia ekonomikos sistemos ląstelė yra verslo įmonė.

Ekonomikos teorijoje apibūdinant įmonę yra pabrėžiamas jos savarankiškumas. Literatūroje galime sutikti įvairių įmonės apibrėžimų.

Įmonė yra ekonominė, savarankiška, gaminanti ar teikianti paslaugas rinkai organizacija.

Organizacijos sąvoka yra taip pat skirtingų autorių skirtingai apibūdinama, nors galima pastebėti, kad vienijantis dalykas yra tai, kad visos įmonės yra organizacijos.

Socialinė grupė, kurioje suburiami žmonės, organizuojamas jų darbas, vyksta sudėtingi ūkiniai procesai, sudarantys vadybos darbuotojų veiklos pagrindą ir lemiantys vadybininkų reikalingumą.

Atvira aplinkai, t.y. palaiko su kitomis įmonėmis, valstybės institucijomis sąveikos ryšius, turinti veiklos tikslus arba įmonės veiklos orientyrus, kuriems pasiekti nukreipta visa įmonės veikla.

Socialiniai – rūpintis darbuotojų lūkesčiais ir jų įgyvendinimu, suformuoti ir palaikyti įmonėje gerą psichologinį klimatą, sukurti tinkamas darbo sąlygas, teisingai atlyginti už įmonės interesus atitinkantį darbą, įtraukti darbuotojus į įmonės tikslų ir uždavinių formavimą, jų įgyvendinimą.

Ekonominiai – įmonės mokumas ir pelningumas, įmonės pelno didinimas, veiklos plėtra, konkurencingo produkto sukūrimas, didesnės rinkos dalies užėmimas.

Įmonę supa tam tikra aplinka, kurią galime suskirstyti į specifinę (konkurencinę) ir bendrąją (makro aplinka, taip pat išskiriamos nacionalinė, tarptautinė, globalinė ir kt. aplinkos).

Bendrosios aplinkos elementais gali būti įvardinti šie veiksniai: politiniai, ekonominiai, socialiniai – kultūriniai, technologiniai, galintys įtakoti įmonės strateginius sprendimus.

Specifinės veiklos elementai – strateginės konkurentų grupės, veikiančios toje pačioje ekonominėje veikloje, tiekėjų rinkos ir pirkėjų rinkos derybų galia, potencialių varžovų ir prekių pakaitalų atsiradimo pavojus ir kiti veiksniai. Verslo įmonės veikloje labai svarbus įmonės (organizacijos), įvaizdis, kurį apie ją susidaro partneriai ir klientai.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 87 KB
  • 2015 m.
  • 46 puslapiai (15431 žodžiai)
  • Kasparas
  • Verslo ekonomikos programos medžiaga
    10 - 2 balsai (-ų)
Verslo ekonomikos programos medžiaga. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-ekonomikos-programos-medziaga.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:57
×