Verslo įmonių apskaita semestro darbas


Įvadas. Užduotis. Didžioji knyga. Koregavimai. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto bendroji dalis. Apskaitos politika. Turto įkainojimo būdai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos politika. Atsargų ir mokesčių apskaitos metodų aprašymas. Nuosavo kapitalo apskaitos politika. Aiškinamojo rašto pastabos. Informacija apie nematerialujį turtą. Ilgalaikis materialusis turtas. Atsargos. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pardavimų pajamos ir savikaina. Finansinė ir investicinė veikla. Grynasis pelnas (nuostoliai). Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo tikslas - aprašyti hipotetinės įmonės ūkinius įvykius ir ūkines operacijas, taikant dvejybinį įrašą, atlikti koreguojančius įrašus, sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį, parengti mokestinę bei statistinę deklaracijas.

Gruodžio 03 d. pirkėjai įmonei iš anksto pervedė 36 000 už prekes, kurias įmonė įsipareigojo pateikti kitų metų sausio mėnesį.

Įmonė apmokėjo per banką dalį skolos tiekėjams – 11 600 Lt.

Apskaičiuotos gruodžio mėnesio nusidėvėjimo sąnaudos: pastatų nusidėvėjimo – 990 Lt, transporto priemonių nusidėvėjimo – 500 Lt.

Už gruodžio mėnesį buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 38 200 Lt, išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis su sąlyga, kad nėra taikomi jokie neapmokestinami pajamų dydžiai bei atitinkami socialinio draudimo mokesčiai, susiję su darbo užmokesčiu.

Sudaryti įmonės balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, bei aiškinamąjį raštą.

Pateikti pasirinktinai vieną užpildytą deklaraciją VMI ir vieną statistikos ataskaitą.

UAB „Rasa“ neturi dukterinių bei asocijuotų įmonių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra 31 darbuotojas.

Nematerialus turtas įmones balanse yra atvaizduotas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

200X metais įmonė „Rasa“ mokėjo gyventojų pajamų mokestį ir įmokas socialiniam draudimui nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta naujo nematerialiojo turto. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina lieka ta pati – 8000 lt, dėl praėjusio ataskaitinio laikotarpio amortizacijos (1600 lt) nematerialaus turto likutinė vertė yra 6400 lt.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta naujo ilgalaikio materialaus turto (įrengimas), kurio įsigijimo savikaina sudaro 24000 lt. Dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sumažėjo 1490 lt. Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 89710 lt.

Atsargos yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Per ataskaitinį laikotarpį atsargos, kurių savikaina sudarė 46400 lt, buvo parduotos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynųjų pinigų likutis banko sąskaitose sudaro 47005 lt. Likutis kasoje sudaro 6050 lt.

Įmonės „Rasa“ įstatinis kapitalas yra lygus paprastųjų akcijų vertei, kurias sudaro 60000 lt. Privalomasis rezervas sudaro 6000 lt. Nepaskirstyto pelno vertė ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 20660 lt. Įmonės „Rasa“ nuosavo kapitalo likutinė vertė yra 86660 lt.

Ataskaitinio laikotarpio mokėtinų sumų ir įsipareigojimų likutinė vertė sudaro 264499 lt. Ilgalaikių finansinių skolų ir įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užregistruota. Trumpalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistuota minusinė vertė (22586) lt. Minusinis likutis ataskaitiniu laikotarpiu gavosi dėl to, nes įmonė „Rasa“ apmokėjo praėjusių ir dabartinio laikotarpių mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, kurių tarpe yra apmokėta dalis skolos tiekėjams, apmokėti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, bei kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

200X m. gruodžio 31 d. įmonės „Rasa“ pardavimų pajamos sudarė 1343210 lt, o parduotų prekių savikaina 743280 lt. Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno (nuostolių) likutinė vertė yra 599930 lt.

Buvo atlikti koreguojantys įrašai 200X metų gruodžio 31 dienai ir apskaičiuoti galutiniai likučiai atitinkamose sąskaitose

Sudarytas įmonės „Rasa“ balansas, kuris tik iš dalies parodo įmonės ar įstaigos finansinį stovį ir turimą turtą, nes pavyzdžiui, suteiktos skolon prekės ar paslaugos gali būti beviltiškos, pastatai gali būti įsigyti akivaizdžiai padidinta ar sumažinta verte. Taip pat balanso straipsnyje nurodyto pelno suma nereiškia, kad visą jį galima paimti pinigais. Todėl balansas daugiau reikalingas sutikrinti apskaitos aritmetiką (turtas = nuosavas kapitalas + įsipareigojimai). Ataskaitinio laikotarpio balansas lygus 351159 Lt.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos įmonės pajamos ir sąnaudos, iš kurių galima spręsti apie įmonės veiklos rezultatus su ankstesnių laikotarpių informacija. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys yra geras pagalbininkas tam, kas nori sužinoti kokios yra įmonės galimybės. Įmonės „Rasa“ pelno (nuostolių) ataskaita parodė, jog sulyginus pardavimo pajamas ir sąnaudas, gautas bendrasis pelnas sudaro 599930 Lt. Sumokėjus įmonei visus įsipareigojimus grynasis pelnas sudaro 4660 Lt.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1589 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (4255 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evelina
  • Verslo įmonių apskaita semestro darbas
    10 - 7 balsai (-ų)
Verslo įmonių apskaita semestro darbas. (2016 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-imoniu-apskaita-semestro-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:10
×