Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė


Moraline organizacijos atsakomybe. Moralines ir socialines atsakomybes subjektas. Moraline atsakomybe kas tai. Moralines atsakomybes aspektai. Verslo moralinė atsakomybė. Kas yra moralinė atsakomybė. Verslo moraline ir socialine atsakomybe. Moralines atsakomybes aspektai rinkoje. Imoniu moraline atsakomybe. Moralinė atsakomybe šiandien.

Įvadas. Verslo socialinės ir moralinės atsakomybės. Teoriniai aspektai. Verslo moralinės atsakomybės ypatumai. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Socialinės verslo organizacijos atsakomybės apžvalga. Verslo socialinės atsakomybės teigiami ir neigiami aspektai. Pagrindiniai požiūriai į socialinę atsakomybę. Išvados. Literatūra. Pagrindinis šio referato tikslas – atskleisti verslo socialinės ir moralinės atsakomybės esmę.

Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė yra svarbus veiksnys verslo organizacijoje, lementis jos institucijų darbą. Todėl, visų pirma, reikia sužinoti ir išsiaiškinti šias sąvokas, jų tarpusavio ryšį. Ką ir bandysime padaryti šiame darbe. Labdara, socialinės programos, papildomas visuomenės informavimas apie įmonės produktus visa tai yra socialiai atsakingas elgesys. Jie taip pat susiję su įmonių veiklos gerinimu.

Taigi, šiame darbe bus nagrinėjama verslo socialinė ir moralinė atsakomybė, daranti įtaką kiekvieno organizacijos nario elgsenai.

Pagrindinis šio referato tikslas – atskleisti verslo socialinės ir moralinės atsakomybės esmę. Numatytam tikslui pasiekti keliadarbo tyrimo objektas – verslo socialinė ir moralinė atsakomybė, kaip svarbus organizacijos veiksnys, galintis padidinti pelną ir nulemti kiekvienos žmonių kategorijos (darbsurinkti medžiagą (knygas, straipsnius, informaciją internete), kurioje būtų aprašomi verslo darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, skyrius bei išvados. Beto, šat­sa­ko­my­bė – eti­kos ir tei­sės ka­te­go­ri­ja, at­spin­din­ti spe­ci­fi­nį so­cia­li­nį ir mo­ra­li­nį tei­si­nį as­mens san­ty­kį su vi­suo­me­ne, ku­riam bū­din­gas sa­vo mo­ra­li­nės ir tei­sės nor­mų vyk­dy­mas.

At­sa­ko­my­bė pa­žy­mi, kaip žmo­gus su­ge­ba at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus ar mo­ka spęs­ti jam iš­ki­lu­sius klau­si­mus ar mo­ka tei­sin­gai pa­si­rink­ti ir pa­si­ek­ti re­zul­ta­tą. At­sa­ko­my­bė taip pat ap­i­ma su ja su­si­ju­sius tei­su­mo ir kal­tu­mo klau­si­mus (pvz. Ar pri­tar­ti nu­si­kal­tė­lio po­el­giams ar juos pa­smerk­ti).

Eti­kas a. An­zen­ba­cher tei­gia, kad at­sa­ko­my­bė imp­li­kuo­ja at­sa­ky­mą [1 anzenbacher, a. Etikos įvadas. Vilnius. ]. Kai lai­ko­me žmo­gų at­sa­kin­gą, tai ti­ki­mės iš jo gau­ti pro­tu pa­rem­tus at­sa­ky­mus ir jo po­el­giams daž­niau­siai pri­ta­ria­me ta­da kai, po­el­giai at­ro­do pro­tin­gi. Tai ga­li­ma tei­gti, kad at­sa­ko­my­bė tie­sio­giai su­si­ju­si su at­sa­ky­mu.

Vi­si žmo­nės, ku­rių veiks­mai kas kart įgau­na mo­ra­lės yra mo­ra­li­nės at­sa­ko­my­bės sub­jek­tas, o ob­jek­tas – el­ge­sys, jo bū­dai.

Vers­le mo­ra­li­nė at­sa­ko­my­bė yra in­di­vi­du­a­li ir ko­lek­ty­vi­nė. Vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų vi­daus mo­ra­li­nę at­sa­ko­my­bę su­da­ro dar­buo­to­jų mo­ra­li­niai prin­ci­pai.

  • Microsoft Word 435 KB
  • 2012 m.
  • 14 puslapių (3267 žodžiai)
  • Universitetas
  • Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė
    10 - 1 balsai (-ų)
Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė. (2011 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-socialine-ir-moraline-atsakomybe.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 01 d. 11:23
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo