Vį Rietavo miškų urėdija turto auditas


Įvadas. Turto auditas teoriniu aspektu. Audito reglamentai. Ilgalaikio turto auditas. Trumpalaikio turto auditas. Turto auditas vį rietavo miškų urėdija. Bendros žinios apie audituojamą įmonę. Audito planavimas ir organizavimas. Pradedant atlikti turto auditą, būtina susipažinti su audituojamos įmonės veikla ir numatyti strategiją. Turto auditas atliekamas nuosekliai pagal sudarytą programą (žr. Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Ilgalaikio materialiojo turto buvimo faktą nagrinėjamu laikotarpiu galima nustatyti iš inventorizacijos. Atrankos būdu buvo patikrinta ilgalaikio turto objektų nusidėvėjimo skaičiavimas. Kortelėje nurodyta pradinė vertė 1000 Lt, perdavimo eksploatuoti data. Apibendrinant pateiktus pasiūlymus ilgalaikio materialiojo turto audito tobulinimui, galima teigti, kad nuosekliai atlikus auditą bei įvertinus ilgalaikio materialiojo turto audito riziką planavimo etape ne tik pagerinama audito kokybė, bet taip pat nuo įvertintos rizikos priklauso auditoriaus darbo apimtis, naudojami testai ir procedūros. Atsargų auditas.


Turto auditas bus atliekamas VĮ „Rietavo miškų urėdija“, siekiant patikrinti įmonės turimą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Svarbu paminėti įmonės veiklą. Tai miškų atkūrimas, priežiūra, apsauga, racionalus miškų išteklių naudojimas ir prekyba mediena bei kitais miško ištekliais.

Darbo tikslas – atlikti VĮ Rietavo miškų urėdija turto auditą.

Audito atlikimą reglamentuoja šie pagrindiniai dokumentai: Lietuvos Respublikos audito įstatymas, TBF buhalterių profesionalų etikos kodeksas, 1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS), Tarptautiniai audito standartai.

Paprastai yra išskiriamos trys pagrindinės ilgalaikio turto audito grupės: ilgalaikio materialiojo turto auditas, ilgalaikio nematerialiojo turto auditas ir ilgalaikio finansinio turto auditas (J. Mackevičius, 2009). Ilgalaikio turto audito nuoseklumas pavaizduotas paveiksle (žr.1 paveikslą).

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) audito tikslas - leisti auditoriui pareikšti nuomonę, ar IMT visais reikšmingais atžvilgiais apskaitytas pagal nustatytą tvarką. Literatūroje daug dėmesio skiriama IMT audito tikslams įvardinti ir apibūdinti. Įvairūs autoriai pateikia nevienodą audito tikslų skaičių ir jų įvardinimą. J. Mackevičius nurodo šiuos IMT audito tikslus:

Patikrinti, ar IMT indeksavimas, buvo atliktas remiantis LR Vyriausybės nutarimais.

Ilgalaikio materialiojo turto pirkimų audito tikslas – nustatyti, ar ataskaitinių metų pirkimai teisingai parodyti apskaitoje. Paprastai pradedama nuo įrašų pirkimo žurnale nagrinėjimo – ar jie atitinka „Didžiosios knygos“ duomenis. Analogiškai pradedamas ir pardavimų auditas – tikrinami duomenys pardavimų žurnale ir „Didžiojoje knygoje“.

Nebereikalingas turtas gali būti parduodamas, keičiamas į kitą, dovanojamas arba likviduojamas. Auditorius turi patikrinti, ar turto netekimas teisingai atspindėtas finansinėje apskaitoje. Tam reikia patikrinti turto keitimo, dovanojimo, pardavimo, likvidavimo dokumentus, surinkti informaciją apie turto išėmimą iš apyvartos (turto pavadinimas, įsigijimo data ir vertė, netekimo data, pardavimo vertė, gautos pajamos ar nuostolis.

Kaip teigia J.Mackevičius (2009), kai įmonė negali savo turto perleisti ar toliau naudoti, turtas likviduojamas. Jis nebūtinai turi būti visiškai nudėvėtas. Likviduojant nebetinkamą naudoti turtą, paprastai lieka kai kurių dalių ar medžiagų, kurios gali būti naudojamos įmonės veiklai arba parduodamos. Auditorius turi patikrinti, ar turto likvidavimo operacijos buvo tiksliai dokumentuotos (teisingai užregistruotas turto nurašymas, užpajamuotos gautos atsargos ar susidarę netekimai).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo audito metu reikia patikrinti turto pradinę įsigijimo vertę, likutinę ir likvidacinę vertes, naudingą tarnavimo laiką, metinę nusidėvėjimo normą. Reikia patikrinti, ar naudojami nusidėvėjimo metodai yra teisingi, ar atlikti nusidėvėjimo skaičiavimai yra tikslūs, ar visam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas ir pan.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje turi būti įvertintas faktine įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Tikrinant savikainą, reikia atkreipti dėmesį į naudojimo pradžią, patikrinti, ar turto naudojimo pradžia buvo įforminta įmonės vadovo patvirtintu turto perdavimo naudoti aktu.

Įmonės ilgalaikis finansinis turtas atspindi įmonės teises ir privilegijas dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai kitų įmonių išleistų vertybinių popierių įsigijimas ar ilgalaikės grąžintinos finansinės paramos suteikimas tretiesiems asmenims. Ši turto grupė sukelia didesnę riziką nei ilgalaikis materialusis turtas. Vienas iš auditoriaus uždavinių – nustatyti bendrą šio turto sumą, įvertinti ją viso turimo turto atžvilgiu ir ištirti jo sudėtį. Reikia patikrinti finansinės veiklos pajamas, t.y. dividendus, ilgalaikių investicijų perleidimo ar perkainojimo pelną, o rezultatą lyginti su sąmata ir ankstesnių metų pajamomis.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3626 žodžiai)
  • Kolegija
  • Judita
  • Vį Rietavo miškų urėdija turto auditas
    10 - 3 balsai (-ų)
Vį Rietavo miškų urėdija turto auditas . (2017 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/vi-rietavo-misku-uredija-turto-auditas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:11
×