Viešasis administravimas valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje


Ekonomikos referatas. Įvadas. Bendra informacija apie viešąją įstaigą. Istorija, misija, tikslai. Atliekamos viešosios funkcijos. Įstaigos kuriamų viešųjų gėrybių ir atliekamų funkcijų efektyvumo vertinimas. Viešųjų gėrybių sąvoka. Viešųjų gėrybių efektyvumas visuomenei. Įstaigoje įvykusių pokyčių ir inovacijų vertinimas. Įstaigos organizacijos formavimo elementų vertinimas. Įstaigos įsipareigojimų apimties ir kitų alternatyvų vertinimas. Įstaigos vidaus struktūrų formavimo vertinimas. Įstaigos personalo vadybos vertinimas. Žiniasklaida apie viešąją įmonę. Išvados. Literatūros sąrašas.


Valstybės vaiko teisių ir apsaugos tarnyba, viena iš tokių atsakomybę nešančių institucijų. Ypatingai aktualu ir įdomu nagrinėti viešąjį administravimą šioje tarnyboje, todėl, kad jos veiklos sritis apima itin soacialiai trapų visuomenės sluoksnį - vaikus.

Darbo objektas – viešasis administravimas vaiko teisių ir apsaugos tarnyboje

Darbo tikslas – įvertinti viešojo administravimo įstaigą

Darbo uždaviniai:

Aptarti teisinį įstaigos statusą, atliekamas viešąsias funkcijas;

Įvertinti įstaigos kuriamų viešųjų gėrybių efektyvumą;

Išanalizuoti įstaigoje įvykusius pokyčius ir inovacijas;

Ištirti įstaigos orientaciją į strateginį valdymą;

Įvertinti įstaigos įsipareigojimų apimtį;

Nustatyti organizacijos struktūrą ir apibendrinti jos ypatumus;

Įvertinti įstaigos vidaus formavimą;

Išanalizuoti informaciją žiniasklaidoje apie viešąją įstaigą;

Mokslinių straipsnių ir ataskaitų analizė siekiant įvertinti viešojo administravimo įstaiga.

Daugiausiai naudotasi moksliniais straipniais susijusiais su viešojo administravimo teorija bei metinės įstaigos ataskaitos

Vaikų teisių ir apsaugos tarnyba, būdama viena didesnių valstybės viešai administruojamų įstaigų, atlieka daug viešųjų funkcijų, kurios įteisintos įstaigos nuostatose:

Jei paslauga yra teikiama, niekas negali atsisakyti ja naudotis.

Kadangi Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba yra institucija, kuri kuria viešąsias gėrybes, aktualu įvertinti jų efektyvumą visuomenei.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pagrdindinės viešosios gėrybės yra:

Koordinavimas savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų darbo įvaikinimo; srityje bei ginimas įvaikinamų vaikų teisių ir teisėtų interesų;

Pagalbos įvairiapusiškumas įvaikintiems vaikams ir įtėviams;

Išanalizavus Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbą, Akivaizdu, jog šiai valstybinei institucijai yra dar labai daug kur tobulėti. Esminiai siekiai ateityje, turėtų būti:

Siekti suformuoti nuoseklią ir koordinuotą vaiko teisių apsaugos institucijų sistemą, užtikrinančią tinkamą vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir atstovavimą jiems.

Stiprinti Vaikų teisių apsaugos skyrių (VTAS) veiklos koordinavimą, metodinės paramos teikimą

Kelti ir kitų specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikaciją, organizuoti mokymus, seminarus ir t. t

Tarnybos darbuotojai nuolatos skatinami kelti kvalifikaciją. Vykdydama savo tiesioginės funkcijas bei įgyvendindama pavestas Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos ir Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos įgyvendinimo priemonių plano priemones, 2014 m. vaikų teisių ir apsaugos tarnyba organizavo ir vykdė VTAS ir kitų specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, mokymus. Bendradarbiaujant su VTS vadovų asociacija, kasmet organizuojamas seminaras sąskrydis VTAS specialistams aktualioms temoms aptarti, taip pat tokie seminarai kaip „Vaiko teisių apsauga civiliniame ir baudžiamajame procese. Teisiniai ir psichologiniai aspektai“. Įgyvendinant Vaiko gerovės 2013-2018 metų priemonių plano priemonę, organizuoti vaikų globos namų personalo mokymai „Darbas su vaikais, turinčiais psichikos sutrikimų“ Mokymuose dalyvavo 45 Viešvilės vaikų globos namų specialistai. 2014 m valstybės vaikų socialinės globos įstaigų darbuotojų mokymai „Darbas su asmenimis, turinčiais psichikos sutrikimų ir (ar) negalią“.Mokymus išklausė 23 specialistai.

Nors Tarnyba stengiasi užtikrinti tobulą jai skirtų funkcijų atlikimą, šioje sistemoje nemažai nesusikalbėjimo, kadangi organzicijoje vyrauja linijinis organizacijos valdymo modelis, atliekant anksčiau minėtą tyrimą pastebėtas tam tikras prieštaravimas tarp tos pačios srities specialist įvariais klausimais. Socialinių darbuotojų vaidmuo vaiko teisių apsaugos srityje

Tarnyba skelbia, jog ataskaitiniu laikotarpiu buvo atsakyta į 270 Tarnybos interneto svetainės lankytojų pateiktų klausimų (2012 m. buvo 223 klausimai, 2011 m.164, 2010 m.140). Nemaža dalis atsakymų skelbiami internet svetainės skyriuje „Klausimai atsakymai“ pagal įvaikinimo, globos ir vaiko teisių apsaugos temas.

UAB „PAČIOLIS“ ( projekto vadovė – Irena Žilinskienė). (2010) 2010 metų finansinės atskaitomybės darbo knyga. Vilnius: Pačiolis. 259p. ISBN 2029-168X

BUCKIŪNIENĖ, Olga. (2005) Ūkio subjektų finansai. Vilnius, ISBN 9955-519-57-9

MACKEVIČIUS, Jonas. (2005) Įmonių veiklos analizė. Vilnius: TEV. 478 p. ISBN 9955-680-13-X

 • Ekonomika Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Laura
 • 23 puslapiai (4346 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 227 KB
 • Viešasis administravimas valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje
  10 - 3 balsai (-ų)
Viešasis administravimas valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje. (2015 m. Rugsėjo 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesasis-administravimas-valstybes-vaiko-teisiu-apsaugos-ir-ivaikinimo-tarnyboje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:42