Viešasis administravimas (2)

765 dokumentai
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Jurbarko savivaldybė
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybė. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldos principai. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba. Meras ir mero pavaduotojas. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 03
Kova su korupcija Lietuvoje
Įvadas. Kas yra korupcija. Korupijos atsiradimo priežastys Lietuvoje. -Kova su korupcija. -Korupcijos prevencija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 28
Pokyčių valdymas
Įvadas. Pokyčių numatymo ir realizavimo etapai. Pokyčių valdymo proceso analizė. Pokyčių valdymo koncepcijos ir jų įgyvendinimo kliūčių sprendimas. Sėkmingo pokyčių valdymo modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 03 29
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai skaidrės
Valstybės tarnyba. ir. valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos. pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rušys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 06 26
Gerovės valstybių modeliai Konspektas
Kontinentinės Vakarų Europos valstybių istorijos bruožai. Pietų Europos Viduržemio , lotyniškasis korporatyvinis klientelistinis modelis. Globalizacijos ir europeizacijos įtaka socialiniam pasauliui. Institucinis perskirstomasis ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2017 02 07
Kaip politikoje galima panaudoti socialines problemas
Kaip politikoje galima panaudoti socialines problemas.
Viešojo administravimo esės, Esė, 2 puslapiai
2015 03 26
Muitinės veikla
Įvadas. Muitinės departamento veiklos teisiniai pagrindai. Veiklos administravimas. Paslaugų teikimo problemos keblus tikrosios prekių vertės nustatymas. Muitinės procedūrų atlikimo netobulumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 29
Socialinės psichologijos fenomenai žiniasklaidoje
Įvadas. Andrius kubilius. Analizuojami straipsniai. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 28
Viešasis administravimas Suomijoje
Įvadas. Viešojo administravimo veikimas suomijos respublikoje. Viešojo administravimo struktūra. Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos. Parlamentas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Valstybės administravimas ir centrinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 09 05
Įmonės įvaizdžio formavimo veiksniai klientų požiūriu
Įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio formavimo samprata, savybės ir reikšmė. Įvaizdžio formavimo įtakos veiksniai ir modeliai. Įvaizdžio formavimo tyrimo analizė “x” įmonėje. Tyrimo metodologija. Klientų požiūrio ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 11 09
Piliečių dalyvavimo valdyme būdai ir reiksme
Piliečių dalyvavimas valdyme būdai ir reikšmė. Įvadas. Piliečių dalyvavimo sprendimo priėmimo procese būdai. Rinkimai. Bendrijos, politi¬nės partijos ir asociacijos. Politi¬nės partijos. Profesinės sąjungos. Referendumas. Skundų ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 05
Strateginis planavimas (2)
Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo privalumai. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo komitetas. Strateginio ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 01 15
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
Organizacinė kultūra ir jos vertybės
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacinės kultūros struktūra, segmentai ir funkcijos. Organizacijos vertybės. Organizacijos strategijos ryšys su vertybėmis, jų komunikavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 10 01
Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai
Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės nuobaudos. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Valstybės tarnautojų atsakomybė ateityje. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 12 03
Renginio scenarijaus metrika
Renginio scenarijaus metrika. Renginio tema tarptautinė vaikų gynimo diena. Renginio forma šventė. Renginio rūšis intriga. Renginio tikslas suteikti vaikams vidinį jausmą, kad jie yra patys svarbiausi, kad į jų nuomonę, mintis, veiksmus ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 4 puslapiai
2014 04 03
Seimo kanceliarija praktika
Lietuvos Seimo kanceliarija personalo skyrius. Įvadas. Skyriaus charakteristika. Praktikos įvertinimas ir išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2014 10 07
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 31
Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos funkcijos. Teritorinis Bulgarijos Respublikos suskirstymas. Estijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos finansavimas. Bulgarijos Respublikos ir ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 03 12
Kontrabanda Lietuvoje
Įvadas. Kontrabanda. Akcizas. Statistika. Kontrabandinės cigaretės. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Sprendimo priėmimas, rezultato prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 11 22
Latvijos ir Lietuvos savivaldos sistemų lyginamoji analizė
Įvadas. Vietos savivaldos reformos. Savivaldybių finansinė padėtis. Vietos savivaldos institucinė struktūra. Išvados. Literatūra. Priedas. Lietuvos vietos savivaldos institucinės struktūros pavyzdys. Priedas. Latvijos vietos savivaldos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 26
Naujasis viešasis valdymas
Naujojo viešojo valdymo samprata. Nuo naujosios viešosios vadybos prie naujojo viešojo valdymo. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimas Lietuvoje. Papildomi reikalavimai norint įdiegti naująjį viešąjį valdymą. Dalyvavimo procese ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 02 14
Personalo valdymas (2)
Įvadas. Uab „x“ charakteristika. Bendrovės vizija, misija, tikslai ir strategija. Bendrovės vizija. Bendrovės misija. Bendrovės tikslai. Bendrovės strategija. Praktika bendrovėje uab „x. “. Bendrovės dokumentai. Bendrovės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 05 20
Pranešimas spaudai
Organizacija ir jos  komunikacija. Tyrimas organizacijoje. Pasirinkta naujiena įvykis tema pranešimui spaudai. Pranešimo spaudai parengimas.
Viešojo administravimo pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2015 03 23
Vaikų teisių apsauga
Įvadas. Vaikų teisių apsauga ir jos samprata. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys vaiko teisių įgyvendinimą. Tarptautiniai teisės šaltiniai. Nacionaliniai teisės aktai. Vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 13
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje (2)
ĮvАdАs. Viešosios pАslАugos sАmprАtА ir prigimtis. Viešųjų pАslАugų АdministrАvimАs. Viešųjų pАslАugų teikimАs. IšvАdos. LiterАtūrА.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 02 29
Etika viešajame sektoriuje
Įvadas. Etikos samprata. Etika viešajame sektoriuje. Etikos svarba. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Etiškas sprendimų priėmimas. Išvados. Naudota literatūra
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 09 30
Sėkmingos ir nesėkmingos viešojo valdymo reformos
Įvadas. Kas yra reforma ir viešasis valdymas. Sėkminga reforma. Nesėkminga reforma. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 15
Sveikatos draudimo fondo biudžetas ir jo problemos
Įvadas. Sveikatos draudimo samprata. Sveikatos draudimo įstatymo rengimo eiga. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomasis sveikatos draudimas. Institucijos vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Papildomas (savanoriškas) sveikatos ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 05 08
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema