Viešasis administravimas (4)

778 dokumentai
Administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvos lr viešajame sektoriuje
Įvadas. Santrauka. Summary. Paslaugos samprata. Paslaugų apibrėžties problematika vadybos ir viešojo administravimo studijose. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų analizės ir vertinimo kriterijai. Inovacijų taikymas administracinių ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 95 puslapiai
2016 04 07
Korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimas įstatymų leidyboje
Įvadas. Korupcijos samprata ir formos. Korupcijos samprata. Korupcijos formos. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcijos paplitimas Lietuvoje. Korupcijos keliama grėsmė. Korupcijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 12 02
Motyvavimas viešajame sektoriuje
Motyvavimas viešajame sektoriuje. Įvadas. Motyvavimo teorinė dalis. Motyvacijos samprata ir svarba. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos raida. Motyvuojantys veiksniai viešajame sektoriuje. Personalo motyvavimas lietuvos viešajame ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 30 puslapių
2013 04 19
Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatybės Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose
Santrauka. Summary. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tendencijos ir iššūkiai. Vietos savivalda. Vietos savivaldos užduočių išskirtinumas. Europos šalių valstybės tarnautojų statusas ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 104 puslapiai
2016 04 07
Valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Įvadas. Valstybės tarnautojo statuso reikšmingumas. Valstybės tarnybos apimties problematika. Estijos valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos Estijoje. Išvados. Naudota ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 26
Viešojo saugumo tarnybos strateginio valdymo ciklo realizavimo ypatybės
Įvadas. Viešojo saugumo tarnyba. Terorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. PEST analizė. Vidinės aplinkos ir išteklių analizė. SSGS analizė. Tyrimų dalis. Vst pest analizė. VST SSGS ir išteklių analizė. Projektinė dalis. VST ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 07 19
Administratoriaus vaidmuo įmonės darbo organizavime
Įžanga. Įmonės valdymas. Įmonės sąvoka. Įmonių valdymo organai ir tikslai. Įmonės plano sistema. Pagrindinės administratoriaus savybės. Dokumentų rengimas. Administracinis valdymas. Organizavimas ir metodai. Tyrimų metodas. Esamos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 02
Darbo su klientais organizavimas advokatų kontoroje
Įvadas. Bendravimas su klientais. Kas yra bendravimas? Išvaizda – profesinio įvaizdžio formavimas. Bendravimo su klientu fazės. Advokatų kontoros apžvalga. Esminės advokatų kontoros vertybės. Darbo su klientais organizavimas advokatų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 12 28
Elektroninė valžia Klaipėdos miesto savivaldybėje
Įvadas. Elektroninė valdžia. Viešosios elektroninės paslaugos. Elektroninės valdžios paslaugų galimybės klaipėdos miesto savivaldybėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 03
Es biudžetas
Įvadas. Es biudžeto formavimas. Biudžeto principai. Biudžeto formavimo procedūros. Es biūdžeto pajamos. Es biudžeto išlaidos. Es biudžeto lėšų administravimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 27
Kauno miesto savivaldybė švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius
Įvadas. Susipažinkime su kauno miesto savivaldybės - švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriumi. Kauno miesto savivaldybės struktūra nuo. Darbo užmokestis kauno miesto savivaldybėje:. Mano pasirinkto skyriaus tikslai:. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 11 10
Metodologija lyginamasis tyrimas
Lyginamųjų tarptautinių tyrimų. Metodologija ir jos taikymas. Įvadas. Lyginamųjų tarptautinių tyrimų metodologijos esminės organizavimo nuostatos. Tyrimo imtis taikant lyginamųjų tyrimų metodologiją. Tyrimo ir rezultatų patikimumas. ...
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 10 puslapių
2015 03 03
Palyginamoji analizė
Įvadas. Valstybės tarnybos metrika. Personalo atrankos principai. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų lavinimas ir karjeros galimybės. Valstybės tarnautojų vertinimas. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 10 16
Vadovas ir darbuotojų atrankos procesas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių įtaka įmonės įvaizdžiui. Verbavimas. Tiesioginė paieška ir atranka. Personalo atranka. Atrankos procesas. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Vadovų atranka. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Valstybės biudžetas referatas
Įvadas. Valstybės biudžeto sąvoka. Biudžeto pajamos. Biudžeto pajamų klasifikacija. Valstybės biudžeto pajamų sandara. Dotacija. Kitos pajamos. Biudžeto pajamų skirstymas. Mokestinės pajamos. Biudžeto pajamos pagal mokesčius. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 07 09
Vieno langelio principo veikla vilniaus miesto ir šiaulių rajono savivaldybėse
Įvadas. „vieno langelio“ principo samprata. ,,vieno langelio" principo įgyvendinimas viešojo administravimo institucijose. „vieno langelio“ principo diegimo etapai. Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu padalinio veiklos ...
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 17 puslapių
2013 06 11
Viešosios politikos analizė
ĮVADAS Slaugos specialistų trūkumas Lietuvos sveikatos politikos kontekste. Reiškinys. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos formulavimas. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 23
Etikos problemos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė. Korupcija. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Reakcija į etikos problemas. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 07
Lietuvos aukštojo mokslo analizė
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. I dalis. Reformų teoriniai pagrindai. Ii dalis. Lietuvos aukštojo mokslo reformos analizė. Lietuvos aukštojo mokslo reformos apžvalga. Pagrindiniai Lietuvos aukštojo mokslo reformos principai. ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 11 09
Lietuvos savivaldybių funkcijos ir jų įgyvendinimas referatas
Savivaldybė ir vietos savivalda. Savivaldybė. Kas tai? Savivaldybės samprata Lietuvoje. Vietos savivalda. Vietos savivalda. Kas tai? Vietos savivaldos samprata Lietuvoje. Savivaldybės funkcijos ir jų įgyvendinimas. Savivaldybių funkcijos, ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 05 18
Organizacijos kultūra ir vertybės
Įvadas. Organizacijos vertybės. Vertybių samprata strategijos kontekste. Vertybių derinimo problematika. Organizacijos kultūros samprata, klasifikacija ir valdymas. Organizacijos kultūros poveikis darbuotojų tarpusavio santykiams. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 09 08
Valstybinių įmonių valdymo korporatizavimas: problemos ir sprendimai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Apibrėžimų ir santrumpų sąrašas. Valstybės įmonės ir jų vaidmuo viešajame sektoriuje. Valstybės įmonių samprata. Valstybinių įmonių valdymo principai ir tikslai. Teisinė bazė. Valstybinių įmonių ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2014 12 01
Viešojo sektoriaus išlaidos socialinei apsaugai, socialinės apsaugos ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Viešasis sektorius. Viešojo sektoriaus funkcijos. Socialinės apsaugos samprata. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės apsaugos išlaidos. Socialinės apsaugos pajamos. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 18
Asmenybės strategija
Asmenybės strategija. Istoriniai tekstai. Mikalojus daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Kunigaikščio mykolo kleopo oginskio „priesakai sūnui“. Kazys pakštas. Mūsų kelias. Vytautas mačernis. Keli būsimojo lietuvio kataliko ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 68 puslapiai
2013 03 27
Elgesio standartai Europoje, Azijoje, Amerikoje, Afrikos šalyse
Įvadas. Europos šalių etiketas. Anglosaksų kultūros Anglija. Anglų ir keltų kultūros Airija, Škotija ir Velsas. Frankų Kultūros Prancūzija. Germanų Kultūros Vokietija. Beneliukso Kultūros Belgija ir Liuksemburgas. Nordinės Kultūros ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 26
Įmonės charakteristika ir dokumentai
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės struktūra ir personalas. Įmonės paslaugos. Įmonės rekvizitai. Įmonės norminiai dokumentai. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 28 puslapiai
2013 10 14
Įmonių ir įstaigų administravimo specialybės įvado praktikos atskaita
Įvadas. Trumpa informacija apie kolegiją (parengė darja chremenkina). Kolegijos misija. Kolegijos vizija ir jos įgyvendinimas. Stebėto šiaulių valstybinės kolegijos padalinio veikla (parengė darja chremenkina). Administratoriaus pareigos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2013 06 07
Smurtas artimoje aplinkoje namų darbas
Įvadas. Smurto samprata ir rūšys. Smurto artimoje aplinkoje statistika ir atsakingų institucijų veikla. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 12 05
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atvejo analizė
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. Atvejo analizė. Įvadas. Vdai vaidmuo viešojo sektoriaus sistemoje. Tradiciniai viešajam administravimui būdingi bruožai. Naujajai viešajai vadybai būdingi bruožai. Naujajam viešajam valdymui ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 05 07
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas
Marijampolės avpk darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalfikacijos tobulinimo teoriniai aspektai mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. ...
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 15 puslapių
2015 05 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo