Viešojo administravimo referatai

248 dokumentai
Tyrimo metodas: interviu
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose „Viešoji politika ir administravimas“ ir „Viešasis adinistravimas“
Įvadas. Lyginamasis viešasis administravimas teoriniu aspektu. Viešojo administravimo samprata. Lyginamasis viešasis administravimas. Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2010- 2013 ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 01
Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Įvadas. Piliečių dalyvavimo esmė ir būdai. Teisinės piliečių dalyvavimo galimybės. Piliečių dalyvavimas Tauragės rajono savivaldybės viešajame administravime. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 30
Biudžetinė įstaiga ar viešoji įstaiga palyginimas
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Biudžetinė įstaiga. Viešoji įstaiga. Nevyriausybinės organizacijos. Savanoriškos ne pelno organiozacijos. Nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatumai. Organizacijų skirtumai. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 11
Elektroninės valdžios samprata ir modeliai
Elektroninė valdžia. Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir esmė. Elektroninės valdžios modeliai. Rašto darbo išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 01 10
LT sveikatos priežiūros sistema
Lietuvos sveikatos priežiūros sistema. reglamentuojantys įstatymai. institucijos. Sveikatos sistemos institucijos. Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema. Pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Paslaugų teikimo ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 11 10
Grupės komandos formavimas ir valdymas
Grupės komandos formavimas ir valdymas, personalo vadyba. Įvadas. Grupės ir komandos samprata, formavimo principai. Grupės ir komandos samprata, klasifikacija. Grupės ir komandos formavimosi etapai. Grupės formavimosi etapai. Komandos ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 05 08
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Viešųjų paslaugų teikimo samprata ir reikšmė. Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje. Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 09
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įstatyminės bazės kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymas. Latvijos Valstybės tarnybos įstatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos palyginimas. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 16
Lietuvos viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos tendencijos. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė Viešojo valdymo reformos priežastys. Reformos modelis. Naujoji viešoji vadyba. Naujosios viešosios vadybos funkcinė pusė. NVV doktrina.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 25
Latvijos valstybės tarnybos sistemos bruožai
Įvadas. Vasltybės tarnyba. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojai Latvijoje. Valstybės tanautojų mokymas Latvijoje. Personalo atrankos principai. Etika viešojo sektoriaus personalo valdyme. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 01 15
Makroekonominės aplinkos veiksniai, jų vertinimas ir galima įtaka žemės ūkio verslo organizacijos strateginiams sprendimams
Įvadas. Makroekonominės aplinkos veiksniai. Makroekonominės aplinkos veiksnių ypatumai organizacijose. Makroekonominės aplinkos veiksnių įtaka žemės ūkio verslo organizacijos strateginiams sprendimams. Žemės ūkio veiklos praktiniai ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 04 05
Kova su korupcija Lietuvoje
Įvadas. Kas yra korupcija. Korupijos atsiradimo priežastys Lietuvoje. -Kova su korupcija. -Korupcijos prevencija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 28
Strateginis planavimas (2)
Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo privalumai. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo komitetas. Strateginio ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 01 15
Muitinės veikla
Įvadas. Muitinės departamento veiklos teisiniai pagrindai. Veiklos administravimas. Paslaugų teikimo problemos keblus tikrosios prekių vertės nustatymas. Muitinės procedūrų atlikimo netobulumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 29
Socialinės psichologijos fenomenai žiniasklaidoje
Įvadas. Andrius kubilius. Analizuojami straipsniai. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 28
Piliečių dalyvavimo valdyme būdai ir reiksme
Piliečių dalyvavimas valdyme būdai ir reikšmė. Įvadas. Piliečių dalyvavimo sprendimo priėmimo procese būdai. Rinkimai. Bendrijos, politi¬nės partijos ir asociacijos. Politi¬nės partijos. Profesinės sąjungos. Referendumas. Skundų ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 05
Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės nuobaudos. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Valstybės tarnautojų atsakomybė ateityje. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 12 03
Valstybės tarnyba Prancūzijos respublikoje
Įvadas. Prancūzijos respublikos valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir tarnautojų skirstymas. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos. Valstybės tarnautojų teisės ir apribojimai. Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 22
Vaikų teisių apsauga
Įvadas. Vaikų teisių apsauga ir jos samprata. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys vaiko teisių įgyvendinimą. Tarptautiniai teisės šaltiniai. Nacionaliniai teisės aktai. Vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 13
Viešųjų paslaugų kokybės tobulinimas Lietuvoje
Įvadas. Viešosios paslaugos Viešųjų paslaugų samprata. Viešųjų paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų klasifikacija. Vartotojų pasitenkinimas Skirtingi vartotojai. Vartotojų pasitenkinimas ir jo svarba. Vartotojų pasitenkinimą ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 04 04
Naujasis viešasis valdymas
Naujojo viešojo valdymo samprata. Nuo naujosios viešosios vadybos prie naujojo viešojo valdymo. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimas Lietuvoje. Papildomi reikalavimai norint įdiegti naująjį viešąjį valdymą. Dalyvavimo procese ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 02 14
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje (2)
ĮvАdАs. Viešosios pАslАugos sАmprАtА ir prigimtis. Viešųjų pАslАugų АdministrАvimАs. Viešųjų pАslАugų teikimАs. IšvАdos. LiterАtūrА.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 02 29
Emigracija ir jos priežastys
8,5( 2 atsiliepimai )
Emigracija referatas. Emigracija ir jos priežastys. Įvadas. Gyventojų migracijos teoriniai ir praktiniai aspektai. Migracijos samprata, rūšys ir tikslai. Migracijos formos ir tipai. Migracijos procesą aiškinančios teorijos. Emigracija ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 03 28
Etika viešajame sektoriuje
Įvadas. Etikos samprata. Etika viešajame sektoriuje. Etikos svarba. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Etiškas sprendimų priėmimas. Išvados. Naudota literatūra
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 09 30
Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valdžia
Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos – pilietinės visuomenės sektorius. Nevyriausybinių organizacijų samprata, jų klasifikavimas ir atliekamos funkcijos. Teisės normų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 04 04
Sėkmingos ir nesėkmingos viešojo valdymo reformos
Įvadas. Kas yra reforma ir viešasis valdymas. Sėkminga reforma. Nesėkminga reforma. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 15
Sveikatos draudimo fondo biudžetas ir jo problemos
Įvadas. Sveikatos draudimo samprata. Sveikatos draudimo įstatymo rengimo eiga. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomasis sveikatos draudimas. Institucijos vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Papildomas (savanoriškas) sveikatos ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 05 08
Viešojo administravimo esmė ir jo analizės galimybės
Įvadas. Viešojo administravimo sritys , funkcijos ir esmė. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo funkcijos. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 12 28
Elektroninė valdžia
Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir esmė. Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 08 26
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo