Viešųjų pirkimų uždaviniai, vykdymo būdai ir pagrindinės problemos


Įvadas. Viešųjų pirkimų uždaviniai. Europos Sąjungos mastu įgyvendinama politika. Viešųjų pirkimų vykdymo principai. Viešųjų pirkimų vykdymo būdai. Tarptautiniai pirkimai. Supaprastinti pirkimai. Viešųjų pirkimų problemos. Išvados. Literatūra.

Taigi šio kursinio darbo tikslas – remiantis teorine medžiaga susipažinti artimiau su viešaisiais pirkimais.

Numatomi tokie kursinio darbo uždaviniai:

išsiaiškinti viešųjų pirkimų uždavinius;

susipažinti su viešųjų pirkimų vykdymo būdais;

aptarti viešųjų pirkimų problemas;

Kadangi Europos Sąjungoje laikomasi nuostatos, kad visi mokesčių mokėtojų pinigai turi būti kuo efektyviau ir skaidriau panaudojami, dėl to pats pirkimų procesas yra griežtai reglamentuojamas teisės aktais. Viešųjų pirkimų taisyklės nustato pagrindinius principus, kurių privalo laikytis perkančiosios organizacijos, norėdamos pirkti prekes, paslaugas ir darbus naudodamos viešiesiems tikslams skirtus pinigus. Viešųjų pirkimų principų dėka siekiama išlaikyti:

Kadangi Lietuvos Viešųjų pirkimų įstatymas beveik didžiąja dalimi atitinka Europos Sąjungos teisės aktus, tai plačiau pakalbėkime apie viešųjų pirkimų esminius momentus remdamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (pvz.: principus, vertinimo kriterijus, perkančiąsias organizacijas ir t.t.).

1992 – 1996 metais priimti teisės aktai nustatė atskiras viešųjų pirkimų procedūras. 1996 metų rugpjūčio 13d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Viešojo pirkimo įstatymas, kurio nuostatomis buvo įsteigta Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 19 d.

Analogiški įstatymai tuo pat metu buvo priimti ir kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Daugelis Centrinės ir Rytų Europos šalių, įskaitant ir Lietuvą, savo viešojo pirkimo įstatymus rengė vadovaudamiesi vienu ir tuo pačiu Jungtinių Tautų pasiūlytu įstatymo modeliu (vadinamu UNCITRAL modeliu). Dėl to minimose šalyse 1996 metais priimti šie įstatymai buvo labai panašūs. Tuo pačiu jie turėjo ir vieną bendrą trūkumą – jų nuostatos nebuvo suderintos su Europos Sąjungos (ES) direktyvomis.

Dėl to Lietuvoje buvo nuspręsta parengti naują, suderintą su ES direktyvomis, įstatymo variantą. Į vieną įstatymą reikėjo perkelti šešių ES direktyvų nuostatas, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimus ir kartu reglamentuoti viešuosius pirkimus, atliekamus mūsų krašte. Tai yra tuos pirkimus, kurių vertė mažesnė už direktyvose nustatytas vertės ribas.

Nežiūrint trūkumų, naujasis įstatymas buvo dar vienas žingsnis derinant Lietuvos teisinę bazę su Europos acquis. Itin reikšmingu laikytina tai,kad perkančiųjų organizacijų ratą papildė įmonės, veikiančios vandentvarkos, transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityje (toliau vadinsime – komunaliniu sektoriumi), atliekančios pirkimus už nuosavas lėšas.

Pirmieji naujojo įstatymo galiojimo metai parodė ne tik jo privalumus, bet ir trūkumus. Paaiškėjo, kad kai kurios jo nuostatos netgi trukdo sėkmingai atlikti viešąjį pirkimą. Dėl šios priežasties suinteresuotų perkančiųjų organizacijų bei tiekėjų (rangovų) iniciatyva Ūkio ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė įstatymo pakeitimų ir papildymų projektą. Šiuo projektu buvo numatoma keisti apie pusę įstatymo straipsnių. Pagrindinis pakeitimų tikslas – atsisakyti nereikalingų apribojimų, trukdančių efektyviai atlikti viešuosius pirkimus, tuo pačiu nenutolstant nuo ES direktyvų reikalavimų. Per visus šiuos viešųjų pirkimų gyvavimo metus buvo ruošiama ne vien tik įstatymo pakeitimai, taip pat buvo ruošiamasi plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir sudaryti galimybę perkančioms organizacijoms visą pirkimų ciklą atlikti elektroninėje erdvėje.

Kalbant apie perkančias organizacijas viso galima išskirti 4 rūšis: valstybės ar savivaldybės valdymo institucijas, įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančius kitus viešuosius ir privačius juridinius asmenis, šių institucijų bei asmenų asociacijas ir įmones, veikiančias vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srityse.

Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai. Šie principai reiškia, kad perkančios organizacijos turi vengti bet kokių priemonių, kurios reikštų nelygiateisišką pirkimo dalyvių padėtį ar vienus jų diskriminuotų kitų atžvilgiu. Paprastai diskriminacija pripažįstama tuomet, kai nelygią tiekėjų padėtį lemia tam tikras diskriminuojantis kriterijus (pvz.: keliami aukšti kvalifikacijos reikalavimai, reikalaujama konkretaus dydžio ar matmenų produkcijos ir t.t.), kuriuo remiantis vienam tiekėjui ar tiekėjams sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti viešojo pirkimo konkurse. Vadovaujantis šiais principais draudžiama diskriminuoti kitos ES valstybės narės tiekėjus ir sudaryti bet kokias kliūtis kitos ES valstybės narės tiekėjui dalyvauti pirkimo konkursuose. Taip pat draudžiama pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius nacionalinius standartus ir reikalavimus.

Pirkimai baigiasi kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kai atmetami visi kiti pasiūlymai ir nutraukiamos pirkimo procedūros, kai per nustatytą terminą nepateikiama nei viena paraiška ar pasiūlymas, kai visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ir atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Taigi pirkimo sutartis siūloma sudaryti tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pagal mano viršuje nurodytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kitus aspektus. Tačiau jei tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti tą sutartis raštu atsisako ją sudaryti arba nepatenkina pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jeigu iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir t.t., tai tuo atveju organizacija siūlo sudaryti sutartį kitam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po atsisakiusio sudaryti sutartį.

  • Microsoft Word 80 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (5119 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • Viešųjų pirkimų uždaviniai, vykdymo būdai ir pagrindinės problemos
    10 - 3 balsai (-ų)
Viešųjų pirkimų uždaviniai, vykdymo būdai ir pagrindinės problemos. (2015 m. Liepos 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesuju-pirkimu-uzdaviniai-vykdymo-budai-ir-pagrindines-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 13:49
×