Vietos savivaldos institucijos, jų veiklos organizavimas


Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo principai. Istorinė vietos savivaldos institucijų raida Lietuvoje. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldos veiklos organizavimas. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybės santykiai su kitomis valdžios institucijomis. Vietos bendruomenių vaidmuo savivaldos sistemoje. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Anot Marcinkevičiūtės L., Petrauskienės R.,Nefo S. XXI amžiuje viešojo sektoriaus organizacijos veikiančios globalioje, sistemingai besikeičiančioje aplinkoje, reikalauja tobulinti viešąjį administravimą, koreguojant tam tikrus jo bruožus, bei papildant jį naujais struktūriniais bei funkciniais elementais. Vietos savivaldos reforma beveik nuolat išlieka Lietuvos Respublikos politinėje dienotvarkėje. Norint garantuoti realų ir kartu efektyvų vietos savivaldos vaidmenį sprendžiant bendruomenėms svarbius klausimus, ypač aktyviai diskutuojama, kaip įgyvendinti vietos savivaldos institucijų pertvarkymą ir iš esmės pakeisti jų veiklos mechanizmą (Marcinkevičiūtė L., Petrauskienė R., Nefas S., 2007).

Mokslinėje literatūroje tokie autoriai, kaip Astrauskas A., Baltuškienė J. , Stačiokas R., Rimas J., Lazdynas R., Balažentis A., Raipa A. ir kt., savo darbuose daugiausiai dėmesio skiria vietos savivaldos sampratos principų, kompetencijos, veiklos funkcijų, valdymo, struktūros klausimams aptarti (Astrauskas A., 2009, Baltuškienė J., 2009, Stačiokas R., Rimas J., 2002, Lazdynas R., 2005, Balažentis A., 2008, Raipa A., 2007).

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apibrėžta tik viena vietos savivaldosinstitucija – savivaldybės taryba (119 str. 4 d.). Joje nurodyta, kad: a) savivaldosinstitucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas (119 str. 3 d.); b)savivaldybės taryba sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus (119 str. 4 d.).Vadinasi, tinkamos vietos savivaldos organizacinės teisinės sistemos ir struktūrosparinkimas bei įtvirtinimas laikytinas įstatymų leidėjo prerogatyva. Konstitucijojeįtvirtinti savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos pagrindai atskleidžiami irsukonkretinami įstatymuose.

Problematika. Visa Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistema turi nemažai trūkumų, todėl nagrinėjama vietos savivaldos institucijas, jų veiklos organizavimą. Pagal dabar galiojančius LR įstatymus vietos savivalda, atlieka tarpininko vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos gyventojų. Tai, viena vertus, rodo vietos savivaldos, kaip viešojo administravimo grandies, valstybės valdymo sistemoje augančią svarbą, sprendžiant tokius opius klausimus bendruomenei, kaip socialinių paslaugų (socialinė parama, švietimas, medicininis aptarnavimas, ūkinė veikla, verslas ir kt.) teikimas. Antra vertus, kyla klausimas, kiek vietos savivalda, tai yra savivaldybė, yra pajėgi šiuos klausimus spręsti dabartinėmis sąlygomis, t. y., kokią įtaką turi vietos savivaldos funkcijoms įgyvendinti jos turimi finansiniai ištekliai, kaip savivaldybė tenkina įvairius gyventojų poreikius, kaip bendruomenė yra įtraukiama į problemų sprendimą, kokios problemos yra susijusios su vietos savivalda veikla.

Darbo objektas - Vietos savivaldos institucijos

Darbo tikslas – Išanalizuoti vietos savivaldos sistemą ir jos funkcijas šalies politinėje sistemoje.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai išanalizuoti vietos savivaldos sampratą.

Išnagrinėti vietos savivaldos istorinę raidą.

Išanalizuoti vietos savivaldos institucijas.

Nustatyti vietos savivaldos funkcijas ir santykius su kitomis valdžios institucijomis.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, Lietuvos Respublikos įstatymų analizė, surinktos informacijos apibendrinimas ir analizė. Pasirinktas kiekybinis metodas.

Istorinė vietos savivaldos institucijų raida Lietuvoje

• glaudesnę valdžios ir vietos gyventojų sąveiką;

Vietos savivaldybei yra būdingi šie 4 pagrindiniai požymiai:

(Žilinskas G., Krupavičius A., Lukošaitis A.,2004, p. 499).

Vietos savivaldos įstatymas [ žiūrėta 2015 m. birželio 12 d.] prieiga per internetą: infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=65125.

JuralevičienėsJ. teigimuviešasissektoriuslaikomasganastabilia,patikima, mažaiaplinkosveikiamastruktūra, tačiaubesikeičiantisocialinė, ekonominėarpolitinėaplinkaplečiavalstybėstarnautojųkvalifikacijosreikalavimųapimtį.Didėjantysprofesiniaireikalavimaituriskatintivalstybėstarnautojusnuolatkeltikvalifikaciją,sugebėtisavarankiškai, kokybiškaiirkūrybiškaiveikti tam tikrojeaplinkoje, atitinkančioje to metopokyčius.

Valstybėstarnautojųkvalifikacijoskėlimassiejamassunuolatiniuteoriniuirpraktiniutobulinimusi,įvairiomistęstinėmisstudijomis, specialiųprofesiniųžiniųplėtimu, valstybėsvaldymoiradministravimoįgūdžiųbeigebėjimųtobulinimupatiesvalstybėstarnautojoarba tam tikrosinstitucijosiniciatyva.Aukščiausiųkategorijųvalstybėstarnautojųmokymoprogramomissiekiamaugdytivadybiniusjųgebėjimus.Tuotarpuįvadinisvalstybėstarnautojųmokymas –tai karjerosvalstybėstarnautojųžiniųįgijimasir tamtikrųįgūdžiųformavimas, kurįgalimaįvardytibaziniupasirengimuviešojoadministravimoveiklai(JuralevičienėJ., 2003, p. 86 – 87).

Išnagrinėjus 5 metųprojektinęSkuodorajonosavivaldybėsadministracijosveiklą, galimapastebėti, kadsavivaldybėsdarbuotojaikėlėkvalifikaciją, dalyvaudamimokymuoseirseminaruose, kuriuosorganizavoSavivaldybiųasociacija,Valstybėskontrolė, Valstybėsirsavivaldybiųtarnautojųmokymocentras.Taigi, savivaldybėsdarbuotojųįgūdžiųtobulinimaspatvirtinasavivaldybėsadministracijosnuostatuosenurodytątiksląsiektitinkamaiirefektyviaiorganizuotisavivaldybėsadministracijosveikląirpriimtiteisingussprendimus, remiantisturimadarbuotojųkompetencija.

Pažymėtina, kad Skuodo rajono savivaldybės administracija didelę svarbą teikia informacinių technologijų diegimui. Buvo nagrinėjamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis, todėl galima daryti išvadą, kad savivaldybės administracija stengiasi jame pateikti kuo daugiau informacijos apie savo veiklą ir vykdomus projektus. Čia galima rasti ir visą informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas. Taip pat internetiniame puslapyje yra sudaryta galimybė gyventojams stebėti Tarybos posėdžius tiesiogiai. Toliau nagrinėjamasavivaldybės administracijos organizacinė valdymo struktūrą. Organizacinė valdymo struktūra turi labai didelę įtaką savivaldybės administracijos veiklos organizavimui: ji gali ir skatinti veiklos plėtrą, ir stabdyti. Savivaldybių administracijų struktūra turi būti tokia, kad leistų įgyvendinti veiklos strategiją. Sudarant organizacinę valdymo struktūrą, suderinamas darbuotojų atsakomybės lygis ir kompetencija bei nustatomi kiekvienos pareigybės uždaviniai ir funkcijos, kurios paskirstomos konkretiems darbuotojams (1 paveikslas).

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 129 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (8486 žodžiai)
  • Universitetas
  • Alvydas
  • Vietos savivaldos institucijos, jų veiklos organizavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Vietos savivaldos institucijos, jų veiklos organizavimas. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/vietos-savivaldos-institucijos-ju-veiklos-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 04:01
×