Vilniaus miesto savivaldybės 2012 – 2014 metų biudžetų analizė


Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010 – 2020 metų strateginis planas. 012 – 2014 metų patvirtintų biudžetų pajamų analizė. 012 – 2014 metų patvirtintų asignavimų iš skolintų lėšų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.

Literatūros šaltiniuose yra keletas Lietuvos valstybės biudžeto sudarymo pradžios prielaidų. Vienuose nurodoma, kad Lietuva buvo viena pirmųjų Europos valstybių, pradėjusi sudarinėti biudžeto sąmatas XV a. pabaigoje. Kituose šaltiniuose nurodoma, kad pirmąja biudžeto užuomazga laikoma 1717 m. kariuomenės sąmata, ir tik XVIII a. antroje pusėje buvo aniems laikams neprastai susistemintas valstybės biudžetas.

Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimo, svarstymo, tvirtinimo ir vykdymo tvarką.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procesus.

Aprašyti Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą.

Apibūdinti 2012 – 2014 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimus iš skolintų lėšų.

Darbo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir teisinių aktų analizė.

Pagrindiniai teisiniai dokumentai, kurie sudaro teisinį pagrindą Lietuvos savivaldybių biudžeto sudarymui ir vykdymui, yra šie [2]:

Lietuvos respublikos konstitucija, kurioje nurodomos svarbiausios nuostatos dėl savivaldybių biudžeto sudarymo, pajamų nustatymo, lengvatų (121 ir 127 straipsniai).

Savivaldybių biudžetų projektai sudaromi remiantis anksčiau minėtais įstatymais bei taisyklėmis, valstybinės statistikos duomenimis, asignavimų valdytojų programomis ir jų sąmatų projektais. Biudžetas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu, kuriame nurodoma:

Apibendrinant galima teigti, kad Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymas yra vienas svarbiausių kiekvienų metų savivaldybės darbuotojų uždavinių. Jo rengime ir svarstyme dalyvauja beveik visi miesto savivaldybės darbuotojai.

Strateginiame plane numatytos šios svarbiausios Vilniaus miesto plėtros sritys:

Įvertinus visus Vilniaus miesto savivaldybės keliamu strateginius tikslus, sudarytas reikalingų lėšų projektas.

Apibendrinant galima teigti, kad Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame plane didžiausios investicijos numatomos skirti geresnei miesto infrastruktūrai plėtoti ir geresnių gyvenimo sąlygų miestiečiams ir miesto svečiams kūrimui.

Nagrinėjamu laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės pajamos didėjo. Visos biudžeto projekto pajamos 2012 - 2014 metais nurodytos 1 priede.

2013 metais Vilniaus savivaldybės biudžeto projekto pajamų struktūrą nežymiai pasikeitė. 2013 metais Vilniaus savivaldybės biudžeto projekto pajamos, palyginus su 2012 metais sumažėjo 8289,3 tūkst. Lt., arba 0,8%. Biudžeto sumažėjimą nulėmė nelikus apyvartos lėšų biudžeto lėšų stygiui dengti, kurios 2012 metais sudarė 27064,4 tūkst. Lt. Kitos pajamos neženkliai, tačiau didėjo: mokesčiai padidėjo 3,1% iki 482847 tūkst. Lt (2012 m. buvo 468259,4), kitos pajamos padidėjo 4,1% iki 75755,6 tūkst. Lt (72759 tūkst. Lt), materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos padidėjo 20% iki 6000 tūkst. Lt (5000 tūkst. Lt), specialiosios tikslinės dotacijos beveik nepakito – 446832,4 tūkst. Lt (446641,5 tūkst. Lt). Procentinė pajamų išraiška pavaizduota 2 paveiksle.

2014 metams patvirtintas gerokai didesnis Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų projektas. Jis, lyginan su 2013 metų, išaugo 14,5% iki 1158576,8 tūkst. Lt (2013 metais buvo 1011435 tūkst. Lt). Didžiausią įtaką išaugusioms Vilniaus miesto savivaldybės pajamoms padarė 2013 metais Vyriausybės teikimu Seimo patvirtinta ir nuo 42% iki 48% padidinta Vilniaus miesto savivaldybei skiriamo Gyventojų pajamų mokesčio dalis. Iš to sekė, kad mokesčių dalis biudžete padidėjo 36,7% iki 660044 tūkst. Lt (2013 metais buvo 482847 tūkst. Lt). Kitos miesto savivaldybės kito ne taip stipriai. Kitos pajamos padidėjo beveik 1% iki 76481 tūkst. Lt (2013 metais buvo 75755,6 tūkst. Lt), materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos išliko tokios pat, o specialiosios tikslinės dotacijos sumažėjo 6,9%. Procentinė 2014 m. pajamų dalių išraiška pavaizduota 3 paveiksle.

Apibendrinant, Vilniaus miesto savivaldybės biudžete 2012 – 2014 metais labiausiai pasikeitė (padidėjo) planuojamų mokesčių suma, o Kitos planuotos pajamos didėjo neženkliai.

Nagrinėjamu laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės asignavimai iš skolintų lėšų kito labai netolygiai. Visi asignavimai iš skolintų lėšų 2012 - 2014 metais nurodytos 2 priede.

Šaltinis: Sudaryta darbo autorės, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto 2012 – 2014 metų projektu [7], [8], [9].

2012-2014 metų patvirtinti asignavimai iš skolintų lėšų pagal funkcinę klasifikaciją parodyti 5 paveiksle:

Šaltinis: Sudaryta darbo autorės, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto 2012 – 2014 metų projektu [7], [8], [9].

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 70 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4095 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Vilniaus miesto savivaldybės 2012 – 2014 metų biudžetų analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Vilniaus miesto savivaldybės 2012 – 2014 metų biudžetų analizė. (2015 m. Rugsėjo 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-2012-2014-metu-biudzetu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:10
×