Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas referatas


Ivadas. Savyvaldybės biudžeto sąvoka, vietos savivaldos samprata, bendra struktūra. Programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymas. 006-2008 m. vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. Vilniaus miesto 2006-2007 m. savivaldybės biudžeto vykdymas. Vilniaus miesto savivaldybės 2007-2009 m. privatizavimo lėšų sąmata. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus m. Savivaldybės biudžetą.

Darbo uždaviniai:

Pateikti pagrindines savivaldybių funkcijas;

Apžvelgti programinio biudžeto projekto rengimo tvarką, svarstymą, tvirtinimą;

Išanalizuoti 2006 – 2008 m. biudžeto pajamas.

Ištirti ir palyginti 2006 – 2008 m. biudžeto išlaidas.

Apžvelgti Vilniaus miesto biudžeto 2006-2008 m. įvykdymo klausimus.

Aptarti Vilniaus miesto savivaldybės 2006 – 2008 m. privatzavimo fondo lėšu sąmatą.

Darbo objektas: Vilniaus miesto savivaldybės budžetas.

Savivaldybės biudžetas – tai savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Mūsų šalyje biudžetiniai metai sutampa su kalendoriniais. Savivaldybių biudžetuose sukaupiami dideli piniginiai ištekliai, reikalingi įstatymų priskirtoms funkcijoms bei programoms vykdyti. Pagal Biudžeto sandaros įstatymą kiekviena savivaldybė turi savo atskirą biudžetą. Savivaldybių biudžetai turi būti tvirtinami be deficito.

1. Mokestinės pajamos (savivaldybėms priskirti mokesčiai ir įstatymų nustatyta bendrųjų mokesčių dalis).

2. Nemokestinės pajamos ( savivaldybės turto eksploatavimo pajamos, biudžetinių organizacijų pajamos už paslaugas, vietinės rinkliavos, baudos ir kt.).

3. Valstybės biudžeto dotacijos ( bendrosios ir specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti ir valstybės perduotoms funkcijos atlikti)[2,156]

Pirmus du punktus galima sąlyginai vadinti savivaldybės nuosavomis pajamomis, ir biudžetinių metų pabaigoje jų nepanaudotas likutis lieka savivaldybės biudžete. Trečia rūšis (dotacijos) – tai lėšos, skirtos savivaldybei iš valstybės biudžeto, ir biudžetinių metų pabaigoje jos nepanaudotas likutis turi grįžti į valstybės iždą. Daugelių autorių mano, kad tai nepateisinama praktika, nes metų pabaigoje savivaldybės stengiasi išleisti visus likusius pinigus, kartais neracionaliai, kad negrąžinti juos valstybei. Valstybės dalis sprendimuose apie savivaldybių pajamas yra gana didelė ir praktiškai savivaldybės laisvai gali planuoti tik savo asignavimus.

Savivaldybės biudžeto asignavimai yra naudojami savivaldybėms įstatymų deleguotoms valstybės funkcijoms atlikti ir asignavimo valdytojų patvirtintas programas vykdyti. Biudžeto sandaros įstatymas reikalauja, kad iš valstybės biudžeto gautos lėšos būtų naudojamos griežtai pagal tikslinę paskirtį.

1.3 SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS PAGAL VEIKLOS POBŪDĮ SKIRSTOMOS Į:

Kiekviena Lietuvos savivaldybė turi savo atskirą bei savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba. Pagrindinis savivaldybės biudžeto sudarymo dokumentas yra biudžeto projektas. Biudžeto projekto tikslas yra subalansuoti numatomas pajamas su planuojamomis išlaidomis ir užtikrinti tvarkingą savivaldybės finansų organizavimą. Bet savivaldybių biudžetai – tai tik dalys konsoliduoto Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto, todėl savivaldybių biudžeto rengimo procedūra gana sudėtinga, ją reglamentuoja nemažai įvairių teisės aktų, vienas pagrindinis - Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas.

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo terminus. Savivaldybės biudžeto projekto rengimą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės valdyba, turinčia vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Biudžeto projektas rėmėsi į Savivaldybės veiklos trimetį strateginį planą, kuris iki spalio 1 d. tvirtinamas Savivaldybės Taryboje.

6. Asignavimų valdytojai patikslintus strateginius veiklos planus (iš jų ir programas, išdėstytas pagal prioritetus, bei biudžeto paraiškas) pateikia Biudžeto ir finansų bei Analizės ir strateginio planavimo skyriams. Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai tikrina, ar asignavimų valdytojų parengtuose programų sąmatų projektuose pateikti skaičiavimai yra tikslūs, ar laikytasi taupumo režimo, ar numatyti asignavimai esamiems įsiskolinimams padengti, prireikus patikslina asignavimus ir įtraukia juos į biudžeto projektą.

8. Tarybos patvirtintas programas asignavimų valdytojai pateikia Biudžeto ir finansų skyriui.

9. Pagal Tarybos patvirtintą Savivaldybės veiklos strateginį planą, programas ir programų išlaidų projektus Biudžeto ir finansų skyrius parengia Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia Strateginio planavimo komisijai. Gavęs išvadas dėl projekto ir atsižvelgęs į pastabas, Biudžeto ir finansų skyrius biudžeto projektą teikia Valdybai, Tarybos komitetams ir frakcijoms svarstyti. Tarybos komitetai ir frakcijos pateikia pasiūlymus, kuriuos svarsto ir tvirtina Ekonomikos ir finansų komitetas bei Valdyba.

10. Biudžeto ir finansų skyrius, teikdamas tvirtinti parengtą Savivaldybės biudžeto projektą, Valdybai pateikia: Valdybos sprendimo projektą ir Tarybos sprendimo projektą. Projektuose turi būti nurodyta: savivaldybės biudžeto bendras pajamų ir asignavimų sumos bei kasos apyvartos lėšų dydis; asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas bendra suma; savivaldybės biudžeto bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšį; bendra asignavimų suma ir paskirstymas asignavimų valdytojams jų programoms vykdyti; bendra asignavimų suma, paskirstyta pagal funkcinę klasifikaciją; pajamų už Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas įmokos į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus .

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 145 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5941 žodžiai)
  • Universitetas
  • Olia
  • Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas referatas
    10 - 6 balsai (-ų)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas referatas. (2015 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-biudzetas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 02:45
×