Viskas apie tarptautinę teisę


Tarpt. T. Bruožai. Šiuolaikinė tarpt. T. Pagrindiniai tarpt. Teisės principai. Tarpt. Teisės reguliavimo dalykas. Saugumo tarybos. Tarpt. Sutarčių sudarymas susideda iš kelių stadijų. Konvencijoje. Jungtinių tautų tikslai. Lr pilietybė. Bipatrizmas. Prieglobsčio teisė. Tarpt. Santykiuose pagal padarytos žalos pobūdį. Diplomatinė ir konsulinė teisė. Diplomatinių atstovų klasės.

Tarp. Tei­sę re­gu­liuo­ja san­ty­kius tarp vals­ty­bių. Tarpt. T. Skirs­to­ma į pe­ri­odus:kla­si­ki­nė tarpt. T. Ir šiuo­lai­ki­nė tarpt. T. Tarpt. T. Tu­ri pagr. Tei­sės bruo­žus,tai. Vals­ty­bių va­lios iš­raiš­ka. Tei­sės nor­mų,re­gu­liuo­jan­čių ati­tin­ka­mus vi­suo­me­ni­nius san­ty­kius,sis­te­ma. Šių nor­mų lai­ky­ma­sis.

Tarpt. T. Bruožai. Tarpt. T. Nor­mos su­ku­ria­mos įsta­ty­mo lei­di­mo bū­du. Tas nor­mas ku­ria pa­tys tarpt. T. Sub­jek­tai. Tarpt. T. Šal­ti­niai yra tarpt. Su­tar­tys, tarpt. Pa­pro­čiai, tarpt. Or­ga­ni­za­ci­jų re­zo­liu­ci­jos, tarpt. Teis­mų spren­di­mai ir ben­dri tei­sės prin­ci­pai. Joks tarpt. Or­ga­nas,įskai­tant ir jung­ti­nių tau­tų sau­gu­mo ta­ry­bą,ne­at­lie­ka cen­tra­li­zuo­tos tei­sės nor­mų vyk­dy­mo. Tarpt. San­ty­kiuo­se nė­ra kom­pe­ten­tin­go or­ga­no,kad spręs­tų vi­sus iš­ki­lu­sius tarpt. Gin­čus. Yra tei­sin­gu­mo teis­mas. Kad jis spręs­tų to­kius gin­čus,tu­ri su­si­tar­ti vals­ty­bės,kad bū­tų spren­džia­mas gin­čas. Tarpt. T. Sub­jek­tai ga­li bū­ti ne tik vals­ty­bės,bet ir tarpt. Or­ga­ni­za­ci­jos. Tarpt. Or­ga­ni­za­ci­jos-eu­ro­pos ta­ry­ba,jungt. Tau­tos. Jos ga­li su­da­ry­ti su­tar­tis tarp vals­ty­bių. Tarpt. T. Sub­jek­tai ga­li bū­ti te­ri­to­ri­niai vals­ty­bi­niai vie­ne­tai(va­ti­ka­nas,mal­tos or­di­nas). Sub­jek­tu lai­ko­ma ta­da kai tu­ri sa­vo su­ve­re­ni­te­tą. Fi­zi­niai as­me­nys taip pat ga­li bū­ti tarpt. T. Sub­jek­tai. Jie ga­li bū­ti tarpt. Bau­džia­mo­jo­je tei­sė­je. Tarpt. Tei­sės sub­jek­tai tu­ri lai­ky­tis tei­sės nor­mų. Tei­sės nor­mas ku­ria ta­da,kai jos bū­ti­nos. Ku­ria vals­ty­bės.

Šiuo­lai­ki­nė tarpt. T. Yra vals­ty­bių su­si­ta­ri­mu su­kur­tų nor­mų,re­gu­liuo­jan­čių tarpt. San­ty­kius sie­kiant už­tik­rin­ti tarpt. Ben­dra­vi­mo da­ly­vių tai­kų ben­dra­dar­bia­vi­mą bei ga­ran­tuo­ja­mų,kai rei­kia,vals­ty­bių in­di­vi­du­a­liai ar ko­lek­ty­viai vyk­do­ma prie­var­ta,sis­te­ma.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 12 KB
  • 2011 m.
  • 3 puslapiai (1690 žodžiai)
  • Viskas apie tarptautinę teisę
    10 - 2 balsai (-ų)
Viskas apie tarptautinę teisę. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/viskas-apie-tarptautine-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 06:28
×