X įmonės analizė


Horizontalioji analizė horizontalioji analizė –. Horizontalioji pelno ( nuostolių ) ataskaitos analizė. Uab “ Lietuvos kinas „ 2013 2014. pelno nuostolių ataskaita. Bendrasis pelnas nuostoliai. Tipinės veiklos pelnas nuostoliai. Įprastinės veiklos pelnas nuostoliai. Pelnas nuostoliai prieš apmokestinimą. Grynasis pelnas nuostoliai. Horizontalioji balanso analizė. Uab „ Lietuvos kinas “ 2013 2014. balansas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Dotacijos , subsidijos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 2013 2014metų įmonės balanso ataskaitos horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė Uab „ Lietuvos kinas “ 2014m. balansas. Ilgalaikis turtas 1483914. Turto iš viso 2563795. Nuosavas kapitalas 2429006. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso. Vertikalioji pelno nuostolių ataskaitos analizė. Uab „ Lietuvos kinas “ 2014m. pelno nuostolių ataskaita litais. Eil. nr. Uab “ Lietuvos kinas “ finansinė analizė. Uab „ LietuvoS KINAS “ pelningumo rodikliai , jų kitimo tendencijos. Uab „ LietuvoS KINAS “ 2014m. pelningumo rodikliai , jų kitimo tendencijos. Uab „ LietuvoS KINAS “ mokumo rodikliai , jų kitimo tendencijos. Uab „ LietuvoS KINAS “ 2014m. trumpalaikio mokumo rodikliai , jų kitimo tendencijos. Uab „ LietuvoS KINAS “ 2014m. ilgalaikio mokumo rodikliai , jų kitimo tendencijos. Uab „ LietuvoS KINAS “ veiklos efektyvumo rodikliai , jų kitimo tendencijos. Informacijos šaltinių sąrašas.

Lygindami praėjusių finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis su finansinių metų duomenimis, galime daryti išvadą apie grynojo pelno ir kitų elementų kitimo tendencijas.

Teigiama įtaką pardavimo pajamų didėjimas 43213 Lt arba 6,64proc., veiklos sąnaudų sumažėjimas -32773Lt arba -10proc.

Neigiamą įtaką pardavimo savikainos padidėjimas 59353Lt arba 11,42proc.

Per nagrinėjamąjį laikotarpį įmonės ilgalaikis turtas mažėjo -58,79proc., t. y.

-2116536 Lt. Jo mažėjimą labiausiai lėmė -68,03proc., t. y. -4392Lt nematerialaus turto ir -4,44proc., t. y. -68801 Lt materialaus turto sumažėjimai ir kitas ilgalaikis turtas įtakos neturėjo, išliko stabilus.

Horizontalioji arba dinamikos ilgalaikio turto analizė rodo, kad ilgalaikio turto ir jo elementų vertinė išraiška, įmonei turėjo mažiau, nors išnagrinėjus jo struktūrą matyti, kad kai kurių jo elementų lyginamasis svoris nepasikeitė ( kitas ilgalaikis turtas 2043343 Lt).

Trumpalaikio turto sumažėjimui didžiausia įtaką turėjo -99,41proc., t. y. -1925Lt atsargos, išankstiniai mokėjimai, taip pat piniginę išraiška sumažėjo per nagrinėjamojo laikotarpio per vienerius metus gautinos sumos -2,22proc, t. y. -3073Lt . Taip pat pakito į mažesnę pusę -1,84proc. arba -17625Lt pinigai ir piniginiai ekvivalentai.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo 87644Lt arba 185,90proc. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 79637Lt arba 168,91proc.

2013-2014metų įmonės balanso ataskaitos horizontali analizė

Įmonės turto struktūros analizė rodo, kad 2014m. didžiausia įmonės turto dalį sudarė ilgalaikis turtas 76,56proc.. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais ilgalaikio turto padaugėjo 2116536 Lt.

Labiausiai padidėjimą įtakojo materialiojo turto įsigijimas. Didžiausią ilgalaikio turto dalį sudarė materialusis turtas 32,97proc.

2014m. trumpalaikio turto didžiausią dalį sudarė pinigai ir pinigų ekvivalentai 20,44proc.

Savininkų ir nuosavybės ir įsipareigojimų analizė rodo, kad 2014m. įmonės didžiausią dalį sudarė kapitalas 88,10proc.

Paveiksle matome, kad visas ilgalaikis turtas įmonėje 2014m. sudarė 76,56proc., o 2013m. jis buvo lygus 57,88proc. Lyginant dviejų metų duomenis matome, kad įmonė mažiau ilgalaikio turto turėjo praėjusiais finansiniais metais, nelabai didėle dalimi skiriasi nuo finansinių metų.

Iš viso ilgalaikio turto gana didelę dalį sudaro materialusis turtas, kuris 2014m. buvo lygus 32,97proc. ir 57,8proc. 2013m., taigi galima daryti prielaidą, kad finansiniais metais įmonė prarado dalį materialaus turto, tačiau įsigijo ilgalaikio turto.

Mažiausią ilgalaikio turto dalį sudaro nematerialusis turtas, kuris 2013m. sieke tik 0,08proc. ir 0,14proc. 2014m. Nematerialusis turtas šiek tiek didėjo finansiniais metais.

Nuosavas kapitalas 2013m. buvo 94,74proc., o 2014m. nuosavo kapitalo dalis sudarė 99proc. Šie rodikliai nežymiai skiriasi vienas nuo kito.

Tačiau kapitalas žymiai skiriasi, finansiniais metais jis vos sudarė 88,10proc., o praėjusiais finansiniais metais sudarė 161,61proc., kapitalas 2013m. sudarė daug didesnę dalį, negu 2014m.

Todėl pelnas yra laikomas įmonės veiklos efektyvumo vertinimo matu.Taigi pelningumo rodikliai yra dviejų tipų:1) Rodikliai, kurie rodo pelningumą parduotų prekių ir suteiktų paslaugų atžvilgiu (pardavimų pelningumas).2)  Rodikliai, kurie rodo pelningumą investicijų į įmonę atžvilgiu (turto ir kapitalo pelningumas)Pirmiausiai reikia išnagrinėti pelningumo rodiklius. Kad būtų paskaičiuoti šie dydžiai, yra naudojama įmones pelno (nuostolio) ataskaita. Pelningumo rodiklius galima skirstyti į tam tikras kategorijas, kurios priklauso nuo paimtų absoliučių skaičių. Šiais pelningumo rodikliais įvertinamas verslo efektyvumas siekiant pagrindinio tikslo, t. y. gauti pelną.

Grynasis pardavimų pelningumas rodiklis rodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam pardavimu litui po visų išlaidų. Labai gerai kai didesnis kaip 25%, gerai kai didesnis kaip 10% , patenkinamai kai mažesnis nei 10% , nepatenkinamas kai yra mažesnis kaip 5%, blogas kai yra neigiamas.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 182 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4316 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • X įmonės analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
X įmonės analizė. (2016 m. Sausio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/x-imones-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 01:05
×