Žemės ūkio ekonomika


Žemės ūkio reikšmė šalies ūkiui ir visuomenei. Žemės ūkio verslas ir jo ypatybės. Žemės ūkio ekonomikos mokslo objektas , tikslai , uždaviniai ir tyrimo metodai. Žū ekonomika. Žū tikslai. Svarbiausias uždavinys. Tyrimo būdus ,. . tyrimo metodologiją. Žemės ūkio ekonomikos mokslo raida pasaulyje Antikos laikų indėlis. Viduramžių ekonominės idėjos. Naujųjų laikų ekonominės idėjos. Patrimoninė literatūra. Racionalioji kryptis agroekonomikoje. Arturas Jangas. Albrechtas Danielius Teras. XX. agrarinės ekonomikos idėjos. Ernstas Lauras. Fridrichas Erebo. Žemės ūkio sistema ir jos vieta maisto ūkio ir kaimo sistemose Žemės ūkio sistema. Lietuvos žemės ūkio sistema. Žū sistemos elementai. Žū gamybos subjektai. Žū techninė infrastruktūra. Žū produkcijos perdirbimo ir prekybos padaliniai. Žū sistemos valstybinio valdymo institucijos. Žū sistemos subjektų ūkinės savivaldos institucijos. Žū ištekliai. Žū šakos. Žemės ūkio išorinė bei vidinė aplinka ir jų vertinimas SSGG SWOT kriterijais Žemės ūkio išorinė aplinka makroaplinka. Žū išorinė aplinka. Pranašumas kitaip stiprybė. Trukdžiai - silpnybės. Žū vidinė aplinka mikroaplinka. Dabartinė išorinė aplinka. Veikimo praeityje pasekmės. Tarpusavio santykių problemų. Vidinių problemų. Žemės ūkio sistemos pokyčiai transformacijos , jų esmė , rūšys , svarbiausi bruožai. Žū sistemos evoliucija. Agrarinių reformų. Agrarinė reforma. MechanizmąSvarbiausias agrarinių reformų tikslas būna ekonominis. Agrarinės reformos Lietuvoje , jų esmė , tikslai , įgyvendinimo būdai. Žemės reformos. Turto reformos. Gyvensenos reformos. Vadybos reformos. Žū švietimo reformos. Ekonominių santykių. Žygimanto Augusto Valakų reforma.

5.Daugelio žū produktų gamybos laikotarpis nesutampa su darbo laikotarpiu. Tai lemia ryškų augalininkystės darbų ir produkcijos sezoniškumą;

6.Dėl ilgos žū reprodukcijos proceso trukmės todėl reikalingos santykiniai didesnės kapitalo investicijos, o jų atsiperkamumas ilgesnis negu kitose šakose;

1.3Žemės ūkio ekonomikos mokslo objektas, tikslai, uždaviniai ir tyrimo metodai. Ekonomika – graikų filosofo Ksenofonto panaudotas terminas (oikonomikos), susidedantis iš dviejų sąvokų: “ūkis” ir “dėsnis”. Žū ekonomika yra ekonomikos mokslo žinių visuma, nagrinėjanti specifinius ekonominės plėtros dėsningumus šioje šakoje, ir pagrindžianti jos išteklių efektyvaus naudojimo rinkos ūkio sąlygomis priemones ir būdus, siekiant iš šio verslo šakos gauti maksimalų gamintojo efektą.Žū ekonomika, kaip studijų objektas glaudžiai susijusi su ekonomikos teorija, valstybės ekonomine politika, bendrąja ir žemės ūkio statistika ir kt. Žū tikslai laikui bėgant kinta. Komandinės ekonomikos laikotarpiu žū šakai ir jos darbuotojams buvo keliamas vienintelis tikslass –aprūpinti tuometinės SSRS gyventojus maistu ir pramonės žaliavomis. Rinkos ekonomikos sąlygomis žū gamintojai patys pasirenka savo veiklos tikslus – dirbti žū ar pereiti į kitokį verslą. Žū ekonomikos mokslui keliamas svarbiausias uždavinys - pagrįsti ekonomines prielaidas žū verslui efektyviai funkcionuoti, atsižvelgiant į išorinius žū ekonominės plėtros veiksnius bei vidines potencines šakos galimybes.Norint tinkamai pažinti ekonominius reiškinius bei procesus, reikia gerai išstudijuoti jų tyrimo būdus, t. t. tyrimo metodologiją. Tik teisingai parinkus metodologiją, galima tiksliai suformuluoti problemą, ją racionaliai spręsti ir gauti pagrįstas išvadas.Žū ekonomikoje, pirmiausia, pasitelkiami bendriausi mokslinio pažinimo metodai: indukcija, dedukcija, analizė ir sintezė. Atliekant konkrečius tyrimus, žū ekonomika dažniausiai naudojasi šiais metodais:

1.Istoriniu. Tiriant šiuo metodu, išsiaiškinama ekonominių reiškinių ar procesų atsiradimo ir buvimo (funkcionavimo) priežastys, periodizacija, vidinės struktūros kaita, vystymosi paskatos ir prognozės;2.Statistiniu. Šiuo metodu tiriami visuomeninio gyvenimo masiniai reiškiniai ar procesai;3.Eksperimentiniu. Šiuo metodu tiriama, kada norima nustatyti atskiro veiksnio poveikį rezultatui, jų sąveiką sukėlus specialiomis priemonėmis. 4.Balansiniu. Šiuo metodu operuojama, kada tiriami dvipoliai reiškiniai ar procesai;5.Matematiniu.Šiuo metodu nustatomas reiškinių ar procesų kitimo tipas, ryšio forma, esmingumas, kiekybinė veiksnio įtaka rezultatui, pagrindžiama optimali sistemos struktūra, prognozuojama tolesnė reiškinio ar proceso raida ir t. t.

Antikos laikų indėlis. Ekonominė mintis senovėje vystėsi neišsiskirdama iš bendros žmonių pasaulėžiūros, dažnai sutapdama su filosofija, net religija. Agrarinės ekonomikos minties raiškų sutinkamos Senovės Rytų moralės kodeksuose, ypač indų, iraniečių, babiloniečių, egiptiečių mąstytojų darbuose. Labiau susistemintų žinių paliko senovės Graikija. Ksenofontas išdėstė vergvaldiško ūkio organizavimo principus.. Platonas savo veikaluose propagavo autarkišką (uždarą) ūkį, ekonominę piliečių lygybę, pasisakė prieš privatinę žemės nuosavybę. Aristotelis pasisakė už privatinę nuosavybę, tačiau smerkė prekinį ūkį ir pelno siekimą.Katonas pateikė žinių apie apie žemės dirbimą, sodininkystę, vergvaldinio ūkio organizaciją. Varonas. kalba apie visas žemės ūkio šakas: žemdirbystę, gyvulininkystę, paukštininkystę, net bitininkystę, žuvininkystę.Ypač daug darbų agrariniais klausimais paliko Junijus Moderatus Kolumela pasisakė už žemės ūkio intensyvinimą.

Viduramžių ekonominės idėjos. Viduramžiais dauguma visuomenės idėjų buvo emocinio tipo. Pažymėtini viduramžių krikščioniškojo pasaulio mąstytojai, buvo Šv. Tomas Akvinietis, Šv. Augustinas, Albertas Didysis,Lukas Pačiolis ir kt. Jų skelbtas ekonomines idėjas galima apibūdinti kaip moralizuojančią ekonomiką, nes daug kalbėta apie teisingą kainą, teisingą užmokestį, taurius ir netaurius darbus. Naujųjų laikų ekonominės idėjos. Maždaug (nuo 1450 m. iki 1750 m. Europoje buvo populiarios merkantilizmo teorijos, kur didžiausias dėmesys skirtas prekybai, pinigams, auksui. Dauguma šio mokslo šalininkų pramonę laikė svarbesne šaka už žemės ūkį. Tik Vokietijoje ir Austrijoje susiformavusi merkantilizmo atmaina kameralistika ūkininkus laikė pirmutiniu, reikalingiausiu luomu.XVIII a. II pusėje Europoje ima plisti merkantilizmui priešinga doktrina – fiziokratizmas, skatinusi liberalią ekonomiką ir individualizmą. Turto šaltiniu fiziokratai laikė ne pinigus, prekybą, bet darbą, o svarbiausia ūkio šaka – žemės ūkį, kuris yra visos gerovės šaltinis, nes jis maitina žmones ir gamina žaliavas.

Patrimoninė literatūra. Žlugus Senovės Romos imperijai, agroekonominė mintis Europoje ilgai nebuvo populiarinama. Tik baigiantis viduramžiams, ji ėmė iš naujo formuotis ir reikštis.Racionalioji kryptis agroekonomikoje.Šio mokslo pirmtakai buvo anglai, nes čia, pirmiausia įvykus pramonės revoliucijai, paspartėjo pažanga ir žemės ūkyje. Pradininku laikomas anglas Arturas Jangas aprašė proporcingai organizuoto ūkio modelį..Kitas pradininkas buvo vokietis Albrechtas Danielius Teras vykdė tiksliuosius bandymus, užsiiminėjo ekonominiais skaičiavimais, teikė konsultacijas apie naujus ūkininkavimo būdus. Nemažos įtakos ekonomikos mokslo raidai turėjo vokiečio J. Tiūneno darbai žemės ūkio gamybos išdėstymo klausimais. XX a. agrarinės ekonomikos idėjos. XX a. pradžioje agrarinė rinka tapo pasauline. Vis didesnę žemės ūkio produktų dalį perdirbo pramonė. Daugelyje šalių išsiplėtojo ūkininkų kooperacija. Gamyba buvo labiau intensyvinama: daugiau sunaudojama mineralinių trąšų, koncentruotųjų pašarų, plito įvairios žemės ūkio mašinos. Gamyba vis labiau specializavosi. Išaugo ir išpopuliarėjo žemės ūkio mokslas. Iškilo reikalas ir kitaip tvarkyti ūkius.Kaip ūkininkauti intensyvėjančio kapitalistinio ūkio sąlygomis skelbė dvi agrarinės ekonomikos mokyklos (kryptys): indukcinė ir dedukcinė. Tiriant indukciniumetodu, visuma suvokiama ir įvertinama iš jos sudėtinių dalių. Svarbiausias indukcinės krypties agrarinėje ekonomikoje atstovas buvo šveicarų ekonomistas Ernstas Lauras.Tiriant objektą dedukciniu metodu, visuma skaidoma į sudėtines dalis. Svarbiausias šios krypties atstovas - vokietis Fridrichas Erebo.

  • Microsoft Word 94 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (18094 žodžiai)
  • Ausra
  • Žemės ūkio ekonomika
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Žemės ūkio ekonomika. (2015 m. Gegužės 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/zemes-ukio-ekonomika.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 07 d. 07:47
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo