Žemės ūkio ekonomikos šperos


Žemės ūkio sistema ir jos vieta maisto ūkio ir kaimo sistemose. Žemės ūkio išorinė bei vidinė aplinka ir jų vertinimas SSGG (SWOT)kriterijais. Žemės ūkio sistemos pokyčiai (transfor-macijos), jų esmė, rūšys, svarbiausi bruožai. Agrarinės reformos Lietuvoje, jų esmė, tikslai, įgyvendinimo būdai. Pokomunistinė (posovietinė) agrarinė reforma. Pokomunistinė agrarinė reforma Lietuvoje. Turto privatizavimas žemės ir maisto ūkio sektoriuje. Turto privatizavimas. Lietuvos žemės ir maisto ūkio subjektų sistemos susiformavimas. Lietuvos žemės ir maisto ūkio restruktūrizavimas. Žemės ūkio verslo išteklių sudėtis, savybės ir pakeičiamumas (substitucijaVerslo išteklių naudojimo ekonominis efektas bei efektyvumas ir juos išreiškiantys rodikliai. Išteklių sistematika ir jų pokyčių pasaulinės tendencijos. Žemės reikšmė verslo procese. Lietuvos žemės fondo sudėtis, struktūra, naudojimo ekonominiai rodikliai. Darbas žemės ūkyje ir jo ypatybės. Žemės vertinimas. Žemės ir žemės nuomos rinka bei jų veiksniai. Darbo našumas, jo rodikliai ir didinimo būdai. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis, naudojimo rodikliai. Turto ir kapitalo esmė. Kapitalo sudėtis ir struktūra. Ilgalaikis turtas (kapitalas), jo įvertinimas ir nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Turtas ir nuosavybė. Aprūpintumas kapitalu. Kapitalo ekonominiai rodikliai. Gamybos kaštai, jų esmė ir sistematika. Intelektinis kapitalas. Žemės ūkio produkcijos vieneto savikaina, jos veiksniai ir mažinimo būdai. Žemės ūkio gamybos koncentravimas, jo formos, pagrįstumas. Žemės ūkio gamybos centralizavimas ir decentralizavimas. Žemės ūkio gamybos intensyvinimas, jo esmė, rodikliai, pagrįstumas. Žemės ūkio gamybos išdėstymas ir specializavimas principai, rodikliai, vertinimas. Kooperavimas žemės ir maisto ūkyje esmė, principai, formos, vertinimas. Žemės ūkio produkcija. Prekingumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Valstybės vaidmuo reguliuojant verslo rezultatus. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Žemės ūkio produkcijos kainodara ir kainos. Lietuvos žemės ūkio šakų struktūra bei jos pokyčiai transformacijų laikotarpiu. Augalininkystės šakų plėtros perspektyvos Lietuvoje. Gyvulininkystės šakų plėtros perspektyvos Lietuvoje. Ekonominių rodiklių sistema nagrinėjant žemės ūkio šakų (produktų) plėtrą. Kaimo ir žemės ūkio infrastruktūros esmė, plėtra bei perspektyvos. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios (subalansuotos) plėtros koncepcija

Sistema yra subjektų, objektų bei ryšių tarp jų visuma, orientuota jos prioritetiniams tikslams pasiekti. Sistemos subjektai yra žmonės, jų veiklos organizaciniai vienetai, su jų veikla susijusios institucijos. Sistemos objektai yra materialinės bei nematerialinės vertybės, rei-kalingos sistemos tikslams pasiekti. Sistemos ryšiai yra visi galimi santykiai tarp subjektų bei tarp subjektų ir objektų: materialiniai, finansiniai, technologiniai, informaciniai ir kt., reikalingi tam, kad sistema racionaliai funk-cionuotų. Žemės ūkio sistema yra šalies ūkio sistemos dalis (posistemė), susijusi su atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimu kaimo vietovėje, gaminant žaliavas maistui, pluoštui, energetikai; iš dalies gatavą maistą, bei teikianti infrastruktūrines paslaugas tiek žemės ūkio sistemos, tiek visos šalies sub-jektams. Žemės ūkio sistema yra glaudžiai susijusi su kitomis dviem šalies ūkio sistemos dalimis (posistemiais): a) maisto ūkiu ir b) kaimu (kaimo ūkiu). Maisto ūkis – šalies ūkio sistemos dalis, kurią sudaro subjektai, užsiimantys maisto bei maisto žaliavos gamyba, perdirbimu, prekyba , šiam verslui reikalingi ištekliai bei ryšiai. Kaimas, kaimo vietovė – teritorija, kurioje: a) dominuoja na-tūrali gamtinė aplinka, didžioji žemės naud-menų dalis naudojama žemės ūkiui, miški-ninkystei, žvejybai, rekreacijai; b) nedidelė gyventojų, sudarančių kaimo bendruomenes, koncentracija ir c) dauguma gyventojų užsi-ima atsinaujinančių išteklių eksploatavimu. Lietuvos žemės ūkio sistema būdama šalies ūkio posisteme, sudaro didžiausiąją Lietuvos kaimo ūkio sistemos dalį.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, ligi šiol svarbiausioji verslo šaka kaimo ūkio sistemoje dar pasilieka žemės ūkis. Čia dirba apie 17-18 % Lietuvos dirbančiųjų.

Pastarųjų metų laikotarpiu vyksta nežymi dea-grarizacija-žemės ūkyje dirbančiųjų skaičiaus bei šios šakos dalies bendrojoje pridėtinėje vertėje ir eksporte mažėjimas.

žemės ūkio gamybos subjektai: Žemės ūkio subjektais laikomi tokie ūkio vienetai, kurių pajamose žemės ūkio produkcijos bei žemės ūkio paslaugų dalis sudaro daugiau kaip 50%.

žemės ūkio techninė infrastruktūra - visų formų ūkio subjektai, teikiantys technines paslaugas žemės ūkyje;

žemės ūkio intelektinė infrastruktūra -žemės ūkio mokymo , mokslo ir konsultavimo, ;

žemės ūkio sistemos subjektų ūkinės savivaldos institucijos -žemės ūkio produkcijos gamintojų ne pelno organizacijos , taip pat jų skėtinė organizacija.

teisiniai - norminių teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios žemės ūkio subjektų funk-cionavimą ir santykius tarp jų. ekonominiai - norminiais teisės aktais reglamentuojamos ar tarpusavyje sutartos ūkio subjektų ekonominės elgsenos taisyklės, padedančios įgyvendinti žemės ūkio subjektų verslo tikslus; techno-loginiai - poveikio žemės ūkio sistemos objek-tams būdai, veiksmai, padedantys pasiekti žemės ūkio subjektų ekonominius tikslus.

mentaliniai– ryšiai tarp žemės ūkio sistemos darbuotojų bei kitų su šios sistemos funk-cionavimu susijusių asmenų, padedantys stiprinti žemdirbiškąją savimonę, solidarumą, ugdantys teritorinio ir funkcinio (draugijų) bendruomeniškumo pradus.

Žemės ūkio sistemos plėtrą iš esmės lemia dvi veiksnių grupės: 1) žemės ūkio išorinė aplinka ir 2) žemės ūkio vidinė struktūra bei vidinės funkcionavimo sąlygos (vidinė aplinka).

Žemės ūkio išorinė aplinka yra nuo žemės ūkio sistemos, jos subjektų valios ir pastangų visiškai ar didele dalimi nepriklausančių, ta-čiau šios sistemos funkcionavimą pozityviai ar negatyviai veikiančių jėgų (veiksnių) visuma. Pagal savo prigimtį gali būti skirstomi į šias grupes:

geopolitiniai: šalies teritorijos padėtis politinio ir ekonominio saugumo ir kt. požiūriais;

  • Microsoft Word 185 KB
  • 2016 m.
  • 15 puslapių (38242 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aušra
  • Žemės ūkio ekonomikos šperos
    10 - 4 balsai (-ų)
Žemės ūkio ekonomikos šperos. (2014 m. Birželio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/zemes-ukio-ekonomikos-speros.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 24 d. 22:15
×