Žemėtvarka (3)

135 dokumentai
Žemėtvarkos konspektas
Žemės fondas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Koncervacinės paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Gyvenamos teritorijos. Visuomeninės paskirties teritorijos. Pramonės ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 04 11
Jurbarko rajono vietovės kompleksinis planavimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos padėties analizė. Bendra Jurbarko rajono apžvalga. Pasirinktos teritorijos apžvalga. Dirvožemio analizė. A dirvožemio granuliometrinė sudėtis. B dirvožemio tipai. C dirvožemio našumas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 10 01
Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimas
Tekstinė dalis. Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo teritorijos projektavimo aprašas. Kelių ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 10 08
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas kursinis darbas
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas kursinis darbas Įvadas. Poveikis kraštovaizdžiui. PInžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Miškų būklė miškų ištekliai. Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 11 18
Žemės sklypų konsolidacijos modeliai, raida ir nauda
Įvadas. Žemės konsolidacijos pradžia. Danijos žemės konsolidacijos modelis. Konkrečios problemos susijusios su žemės konsolidavimu. Valdų prevencija ateityje. Švietimo ir informavimo problemos susijusios su žemės konsolidacija. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 11
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir saugomos teritorijos Baltijos jūros regione
Biologinės įvairovės išsaugojimo teisinis reglamentavimas. Saugomų teritorijų esamos būklės analizė. Saugomos teritorijos Baltijos jūros regione. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Biologinės įvairovės išsaugojimas. Išvados. Literatūros ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 24
Hidrologiniai skaičiavimai: Kanalo hidrauliniai skaičiavimai
Kursinis darbas i dalis „Hidrologiniai skaičiavimai“. Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pagal ilgalaikių stebėjimų duomenis. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 14
Kartografijos praktiniai darbai
Pirmas praktinis darbas. Stačiakampės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Antras praktinis darbas. Aiškinamasis raštas. Trečia praktinis darbas. Žemėlapio M 110000 nomenklatūra. Aiškinamasis raštas. Ketvirtas praktinis darbas. ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 05 10
Klaipėdos ir Marijampolės žemės fondo tyrimas
Įvadas. Klaipėdos apskrities ekonominė, socialinė ir kultūrinė situacija. Klaipėdos apskrities ekonominė situacija. Klaipėdos apskrities socialinė situacija. Klaipėdos apskrities kultūrinė situacija. Marijampolės apskrities ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 03 26
Miškų funkcijos ir jų reikšmės
Saugomų teritorijų planavimas. Pagrindiniai teritorinio planavimo tikslai. Aptariamas su Dokumento rengėju. Dokumentų struktūra ir rengimas. Saugomų teritorijų ir jų zonų ribos nustatomos ir brėžiamos laikantis šių nuostatų. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2019 03 11
Pakruojo rajono agroaplinkosauginis vertinimas
Įvadas. Pakruojo rajono savivaldybė. Reljefas. Demografinė padėtis. Gamtiniai ištekliai. Žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas ir naudojimas. Nekilnojamojo kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Turizmo ir rekreacijos potencialas. Pakruojo ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 03 02
Pažeistų teritorijų tvarkymo planavimas ir pelkinių teritorijų tvarkymas
Įvadas. Grėsmingi pelkių nykimo mastai. Pelkinių teritorijų tvarkymas. Lietuvos pelkės ir durpynai. Atsakingo durpyno tvarkymo vizija. Aukštapelkių tvarkymas. Amalvos ir žuvinto pelkių išsaugojimo projektas. Projekto teritorija. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 01 15
Praktikos ataskaita: žemėtvarkos ir geodezijos įmonių darbo specifika
Profesinės veiklos praktika. Praktikos tikslas ir numatomi rezultatai. Praktikos užduočių atlikimas. Apibendrintas praktikos užduočių atlikimo vertinimas. Pasiūlymai dėl praktikos tobulinimo.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2019 05 30
Prienų rajono dalies georeferencinių duomenų atnaujinimas
Kursinio darbo / projekto užduotis. Aiškinamasis raštas arcgis. Lt katalogas arcgis / https // en. Org wiki Geographic information system. GDR10LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 05 13
Privačios žemės kaita Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Privačios žemės analizė. Išvada. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 12
Regioninių parkų žemės naudojimo ir tvarkymo ypatumai
Įvadas. Regioniniai parkai. Regioninių parkų steigimas. Regioninių parkų paskirtis ir naudojimo galimybės. Veikla regioniniuose parkuose. Žemės naudojimas regioniniuose parkuose. Draudžiama arba ribojama bei skatinama veikla ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2018 10 16
Sodybų tvarkymo istorinė patirtis Lietuvoje
Sąvokos. Įvadas. Kraštovaizdžio samprata ir formavimas. Kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio formavimas. Pastatų išdėstymas sodyboje. Sodybų tvarkymas ir apželdinimas. Sodybų tvarkymas. Sodybų želdinimas. Išvados. Naudotos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 06 14
Ūkininko žemės laukininkystės projektas
Įvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos planavimas. Rotacijos sudarymas. Sėjomainos laukų projektavimas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Pasėlių išdėstymas plane. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 03 24
Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas ir nuoma
Įvadas. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimo analizė. Valstybinės žemės ūkio paskirties samprata. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas. Valstybinės žemės ūkio paskirties papildomos žemės pirkimas. Teisė į ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 09 27
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas
Įvadas. Antropogeninis poveikis kraštovaizdžiui. Privatizacijos poveikis aplinkai. Plotų kaita. Saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas. Inžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Gamtinio ir kultūros paveldo naudojimas ir apsauga. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 09 27
Žemėlapio analizavimas
Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapis. Žemėlapis – simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Nepateikiami šie elementai. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 10
Žemėlapio analizė ir jo elemento tyrimas
Praktinis darbas. Žemėlapio analizė ir jo elemento tyrimas. Praktinis darbas. Žemėlapio analizė ir jo elemento tyrimas. Darbo tikslas išmokti analizuoti žemėlapių kartografinį vaizdą, atpažinti taikytus ženklų metodus ir. Atlikti. ...
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2018 05 10
Žemės administravimas
Žemės administravimas. Tai yra valstybės ir savivaldybių institucijų veikla. Žemės administravimo tikslai. Planuoti Lietuvos Respublikos žemės fondo naudojimą ir spręsti dėl administracinių vienetų ribų patikslinimo. Žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 25
Žemės fondo analizė
Užduotis. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Užduotis žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 03 23
Žemės informacinės sistemos kursinis darbas
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Melioracinė būklė ir užmirkimas. Aiškinamasis raštas. Dalis. Apleistos žemės. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Dirvožemis. Melioracinė būklė ir užmirkimas. Dalis.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 10 01
Žemės sklypų formavimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Žemės. Projekto rengimas. Kai žemės sklypai padalijami. Projektavimas. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Žemės sklypai ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Žemėtvarkos projektų rengimo analizė
Įvadas. Žemėtvarkos projektų rengimo analizė. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas. Projekto parengiamieji darbai. Ūkio gamtinių ir ekonominių salygų charakteristika. Ūkininko ūkio sodybos projektavimas. Statybos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 01 02
Žemėtvarkos špera
Žemėtvarkos principai. Žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsauga. Taip pat žemės vertinimo plane sutartiniais ženklais pažymima. Prie žemės vertinimo plano pridedama. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte numatomi ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 04 07
Architekto profesinės praktikos ataskaita savivaldybėje
Architekto skyriaus uždaviniai. Architekto skyriaus funkcijos. Architekto skyriaus teisės ir atsakomybė. Architekto skyriaus struktūra ir darbo organizavimas. Baigiamoji dalis.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2016 07 01
Ariogalos miesto bendrojo plano analizės pristatymas
Ariogalos miesto bendrojo plano analizė. Įvadas. Ariogalos BP tikslai. Ariogalos BP uždaviniai. Esami ir prognozuojami BP rodikliai. Bendrojo plano sudarymo principai ir naudojimas. Grafinė dalis. Miesto raidos strategija. Miesto įtakos ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2019 02 25
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!