Žemėtvarka (4)

123 dokumentai
Kadastro informacinė sistema
Aiškinamasis raštas. Administracinės ribos. Geodezinio pagrindo punktai. Gatvių ašinės linijos. Kadastro vietovės ribos. Žemės sklypų ribos. Pastatų kontūrai ir centro koordinačių taškai. Nt verčių žemėlapis.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 02 21
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško teritorijoje
Tekstinė ir grafinė darbo dalis projekto tikslai ir uždaviniai. Miškų ūkio statistinė informacija. Trakų rajono esamos būklės analizė. Pasirinktos teritorijos dirvožemio vertinimas. Pasirinktos teritorijos specialiosios žemės ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 12 11
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje
Tekstinė ir grafinė darbo dalis. Projekto tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Miško ūkio statistinė informacija. Pasirinktos teritorijos esamos būklės analizė. Pasirinktos teritorijos dirvožemio vertinimas. Specialiosios ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 01 16
Kartografijos konspektas
Žemėlapių ir planų rūšys Žemėlapiai pagal teritoriją. Žemėlapių klasifikacija pagal paskirtį Bendrieji geografiniai ir topografiniai. Semiotika Kartografinė semiotika. Semiotika skirstoma į Semantika. Sutartiniai ženklai skirstomi ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 04 14
Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas
Praktinis darbas nr. Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai teritorijos socialiniam gamybiniam potencialui įvertinti. Mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai kaimo ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 04 16
Kolektyvizacija
Kolektyvizacija. Kas tai? Tai priverstinis žemės. Buožių likvidavimas. 1929 m. prasidėjo masinis kolūkių steigimas ir „Išbuožinimas“. Kolūkis. Tai tarybinė žemės. Buvo siekiama sulyginti skirtinguose kolūkiuose gyvenančių ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 26
Kraštotvarkos katedros metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti
Girionys. Šakos Žemės administravimas Teritorijų tvarkymas. ŠakosNekilnojamojo turto kadastras. Baigiamojo darbo rengimo bendrieji reikalavimai. Baigiamojo darbo tikslas. Praktinius. Perkeliamuosius. Baigiamojo darbo struktūrinių dalių ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2019 05 21
Lazdijų ir Akmenės rajonų žemės fondo analizės
Savarankiško darbo uždaviniaiiii. Įvadasiv. Teorinė dalisvi. Analitinė dalisix. Lazdijų rajono žemės fondo analizėIX. Duomenys apie žemės naudmenasIX. Duomenys apie žemės sklypų įregistravimą nekilnojamojo turto registreIX. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 12 06
Miškų funkcijos ir jų reikšmės
Saugomų teritorijų planavimas. Pagrindiniai teritorinio planavimo tikslai. Aptariamas su Dokumento rengėju. Dokumentų struktūra ir rengimas. Saugomų teritorijų ir jų zonų ribos nustatomos ir brėžiamos laikantis šių nuostatų. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2019 03 11
Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas
Kadastras kadastras –. Žemės kadastras. Kadastro paskirtis. Žemės kadastro darbų sistemą sudaro. Kadastras tvarkomas pagal. Žemės sklypas. Žemės valda. Žemės kadastro duomenų bankus sudaro Tekstinė informacija apie žemės sklypą. ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 12 07
Normatyvinių dokumentų susijusių su žemės teisiniais dalykais analizė
Praktinis darbas Normatyvinių dokumentų susijusių su žemės teisiniais dalykais analizė. Praktinis darbas Pagrindinių teisės aktų analizė Normatyvinio dokumento pavadinimas Pradinė redakcijos data Nr. Žemės reformos įstatymas. NT ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2019 02 25
NT kadastras
Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos. Ganyklos1. Žemės ūkio naudmenos. Ariamoji žemė. Pievos ir natūralios ganyklos. . Miškai. Keliai. Užstatyta teritori5. Vandenys. Kita žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Pažeista žemė. ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 04 19
Objektų poveikio aplinkai vertinimas
Objektų poveikio aplinkai vertinimas. Turinys. Įvadas. -Poveikio aplinkai vertinimas ir ūkinė veikla. -Praktinis darbas. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 04 16
Oginskio dvaro sutvarkymas
Oginskio dvaro sutvarkymas. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Išvados.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 10 08
Praktikos ataskaita: žemėtvarkos ir geodezijos įmonių darbo specifika
Profesinės veiklos praktika. Praktikos tikslas ir numatomi rezultatai. Praktikos užduočių atlikimas. Apibendrintas praktikos užduočių atlikimo vertinimas. Pasiūlymai dėl praktikos tobulinimo.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2019 05 30
Privačios žemės kaita Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Privačios žemės analizė. Išvada. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 12
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
Anotacija. Įvadas. Skaitmeninių duomenų analizė. Ištirtas bedarbių skaičius iš stacionarių šaltinių 2012, 2013, 2014 metų duomenimis ir atvaizduotas arcgis programa. Darbo su arcmap programa aprašymas. Duomenų atvaizdavimas ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 02 23
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo ...
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2017 02 06
Sodybų tvarkymo istorinė patirtis Lietuvoje
Sąvokos. Įvadas. Kraštovaizdžio samprata ir formavimas. Kraštovaizdžio samprata. Kraštovaizdžio formavimas. Pastatų išdėstymas sodyboje. Sodybų tvarkymas ir apželdinimas. Sodybų tvarkymas. Sodybų želdinimas. Išvados. Naudotos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 06 14
Specialieji ir detalieji planai skaidrės
Specialieji ir detalieji planai. Specialieji planai. Specialusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas. Specialusis planas. Parengtas specialusis planas turi būti patvirtintas šiais terminais Nacionalinio lygmens – per 3 mėnesius. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 15
Uosio projektas dendrologija
Uosis Fraxinus. Paprastasis uosis Fraxinus excelsior. Paprastojo uosio įvairialapė forma. Paprastojo uosio geltonlapė forma. Paprastojo uosio vienalapė forma. Paprastojo uosio vienalapė svyruoklinė forma. Paprastojo uosio rutuliška forma. ...
Žemėtvarkos aprašymai, Aprašymas, 16 puslapių
2016 03 15
Urbanizuotų teritorijų plėtros analizė
Įvadas. Prienų rajono urbanizuotų teriorijų struktūra. Urbanistinis karkasas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 04 08
Žemėlapis ir jo elementai
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Atliko. Tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapio matematinis pagrindas. Kartografinė projekcija – daugiasienė. Žemėlapio kompanuotė. Diagramų nėra Legendoje ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
Žemės fondo analizė (2)
Iš pateiktų duomenų matome, kad nekilnojamo turto registre daugiausiai įregistruota žemės ūkio paskirtį turintys žemės sklypai – 71,6 % sklypų sk., miško ūkio paskirties sklypų skaičius procentų dalimis mažesnis kone septyniais ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 04 11
Žemės konsolidacijos projektai Lietuvoje
Įvadas. Žemės konsolidacija. Konkrečios problemos susijusios su žemės sklypų konsolidavimu. Žemės konsolidacija raida Lietuvoje. Pirmasis žingsnis pradedant žemės konsolidaciją. Žemės konsolidacija bandomieji projektai. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 18
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 19
Žemės naudojimo teisiniai reglamentai
Žemės naudojimo paskirtis. Žemės naudojimą reglamentuoja. Lietuvos respublikos žemės įstatymas. Civilinis kodeksas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lr teritorijų planavimo įstatymas. Valstybinė žemė. Savivaldybės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 11
Žemės perleidimo privačion nuosavybėn sąlygos šalies nacionaliniuose parkuose
Įvadas. Bendroji dalis. Nacionaliniai parkai Lietuvoje. Žemės nuosavybės taisyklės ir įstatymai nacionaliniuose parkuose. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 04 14
Žemės samprata ir rūšys
Žemės samprata ir rūšys. Žemės teisės esmė ir apibrėžimas. Žemės nuosavybės teisė. Žemės nuosavybės teisės objektas ir subjektai. Žemė gali būti skirstoma į tokias nuosavybės rūšis. Žemės nuosavybės teisės įgijimo ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 06 11
Žemės ūkio paskirties kainos nustatymas
DARBAS Žemės ūkio paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema