Žemėtvarka (5)

149 dokumentai
Lazdijų rajono žemės fondo duomenys
Lazdijų rajonas. Lazdijų rajoną sudaro. Žemės fondo duomenys. Žemės fondo ha pasiskirstymas procentais pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį Lazdijų r. Gamtinis karkasas. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos GK sistema ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2020 05 04
Nekilnojamojo turto analizė Kauno apskrityje Kalniečių rajone
Įvadas. Nekilnojamojo turto rinka. Kauno miesto padėtis. Kauno rajone Įregistruotų Pastatų Apskaita. Kauno rajono Ir Kauno apskrities įregistruotų pastatų apskaita. Kauno rajono ir Kauno apskrities įregistruoti pastatai pagal paskirtis ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 12 06
Nekilnojamojo turto registro praktiniai darbai
Šilutės rajonas. Duomenys apie Lietuvos respublikos žemės fondo įregistravimą nekilnojamojo turto registre iki 2018 m. spalio 1d. Klaipėdos apskrities žemės fondo ir NTR įregistruoto žemės ploto palyginimas. NTR įregistruoto ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 45 puslapiai
2020 05 06
Normatyvinių dokumentų susijusių su žemės teisiniais dalykais analizė
Praktinis darbas Normatyvinių dokumentų susijusių su žemės teisiniais dalykais analizė. Praktinis darbas Pagrindinių teisės aktų analizė Normatyvinio dokumento pavadinimas Pradinė redakcijos data Nr. Žemės reformos įstatymas. NT ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2019 02 25
NT kadastras
Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos. Ganyklos1. Žemės ūkio naudmenos. Ariamoji žemė. Pievos ir natūralios ganyklos. . Miškai. Keliai. Užstatyta teritori5. Vandenys. Kita žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Pažeista žemė. ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 04 19
NT vertinimas skaidrės
Nekilnojamojo turto vertinimas. Taikomųjų tyrimų metodologija. Tikslas – įvertinti dviejų kambarių butą. Tyrimų rezultatas. Išvados. Apskaičiuotos dvi rinkos vertės vertinamam objektui.
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 01
Oginskio dvaro sutvarkymas
Oginskio dvaro sutvarkymas. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Išvados.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 10 08
Paviršinio vandens reguliavimas žemės ūkyje
Paviršinio vandens režimo reguliavimas žemės ūkyje. Kas? Kaip? Ir Kodėl? Paviršinių vandenų žala žemės ūkiui. Paviršiniai vandenys. Būdai ir priemonės paviršinių vandenų reguliavimui. Lietinimas. Tinkamas laistymo įrenginių ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 04 08
Raseinių rajono kraštovaizdžio kaitos analizė 2013 - 2019 metais
Raseinių rajono kraštovaizdžio kaitos analizė 2013-2019 metais. Darbo objektas, tikslas, uždaviniai. Darbo objektas Raseinių rajono kraštovaizdis. Sąvokos. Kraštovaizdis - žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 02 05
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
Anotacija. Įvadas. Skaitmeninių duomenų analizė. Ištirtas bedarbių skaičius iš stacionarių šaltinių 2012, 2013, 2014 metų duomenimis ir atvaizduotas arcgis programa. Darbo su arcmap programa aprašymas. Duomenų atvaizdavimas ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 02 23
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo ...
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2017 02 06
Tikslusis niveliavimas preciziniais nivelyrais
Autoriaus /- ių vardas , pavardė. Analizuojamos temos ir straipsnio dermė. Ryšys su naudota literatūra. Tyrimo metodologinis pagrindimas ir duomenų analizė. Kritinis autoriaus požiūris. Išvadų aiškumas ir dermė su tyrimo problema. ...
Žemėtvarkos recenzijos, Recenzija, 2 puslapiai
2020 05 05
Tvaraus ūkininkavimo iššūkiai ir sprendimai
Įvadas. Tvaraus ūkininkavimo teoriniai aspektai. Darnaus ūkininkavimo samprata. Teisinė kontrolė. Finansinė parama vystant tvarųjį ūkininkavimą. Tvaraus ūkininkavimo praktiniai aspektai. Lietuvos bendrieji duomenys apie ūkininkavimą. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2020 02 18
Uosio projektas dendrologija
Uosis Fraxinus. Paprastasis uosis Fraxinus excelsior. Paprastojo uosio įvairialapė forma. Paprastojo uosio geltonlapė forma. Paprastojo uosio vienalapė forma. Paprastojo uosio vienalapė svyruoklinė forma. Paprastojo uosio rutuliška forma. ...
Žemėtvarkos aprašymai, Aprašymas, 16 puslapių
2016 03 15
Urbanizuotų teritorijų plėtros analizė
Įvadas. Prienų rajono urbanizuotų teriorijų struktūra. Urbanistinis karkasas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 04 08
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimo pristatymas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Girionys 2016m. Darbo tikslas išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Koordinačių tinklelis. Yra geografinis koordinačių tinklelis. Mastelis. Pasirinktame žemėlapyje yra skaitmeninis ir ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 10 01
Žemėlapis ir jo elementai
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Atliko. Tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapio matematinis pagrindas. Kartografinė projekcija – daugiasienė. Žemėlapio kompanuotė. Diagramų nėra Legendoje ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
Žemės fondo analizė (2)
Iš pateiktų duomenų matome, kad nekilnojamo turto registre daugiausiai įregistruota žemės ūkio paskirtį turintys žemės sklypai – 71,6 % sklypų sk., miško ūkio paskirties sklypų skaičius procentų dalimis mažesnis kone septyniais ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 04 11
Žemės informacinė sistema
Pirmas praktinis darbas. Antras praktinis darbas. Trečias praktinis darbas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 05 04
Žemės informacinės sistemos praktiniai darbai
Žemės informacinės sistemos praktiniai darbai. Pirmasis praktinis darbas. ŽIS statistinių duomenų taikymas pasirinktos teritorijos apžvalgai atlikti. Aiškinamasis raštas. Metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Atsakyti i uždavinius.
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2020 02 09
Žemės kadastriniai matavimai
Praktinis darbas planimetrini ėjimo schema. Žemės sklypo kadastrinių matavimų schema. Ištrauka iš kauno apskirties, kauno rajono akademijos ir ringaudų seniūnijų, noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2020 02 11
Žemės konsolidacijos projektai Lietuvoje
Įvadas. Žemės konsolidacija. Konkrečios problemos susijusios su žemės sklypų konsolidavimu. Žemės konsolidacija raida Lietuvoje. Pirmasis žingsnis pradedant žemės konsolidaciją. Žemės konsolidacija bandomieji projektai. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 18
Žemės naudmenų apskaita
Laboratorinis darbas Nr. Žemės naudmenų apskaita. Naudmenos ir jų apibrėžimai Žemės ūkio naudmenos. Pievos ir natūralios ganyklos. Miškas miško žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Žemės sklypo kadastro duomenys. Žemės ...
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 12 06
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 19
Žemės perleidimo privačion nuosavybėn sąlygos
Žemės perleidimo privačion nuosavybėn sąlygos šalies nacionaliniuose parkuose. Inesa Kriukelytė ir Tomas Zernovas. Nacionalinis parkas – valstybės valdoma teritorija. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Seniausias nacionalinis ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 05 20
Žemės ūkio paskirties kainos nustatymas
DARBAS Žemės ūkio paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
Žemėtvarkos darbas Darnaus vystymo strategija Alytaus rajone
Analizuojamos teritorijos apžvalga. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos apžvalga. Alytaus rajono reljefas. Žemės ūkis ir aplinka. Ekonomika. Gyventojų balansas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Turizmas. Išvados pasiūlymai. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 02 19
Žemėtvarkos pagrindų konspektas
Dvarionys , dvarionai. Lietuvos žemės santykių ir žemdirbystės vystymasis. Paveldimos žemės naudojimo formavimas. Feodalinio žemės valdymo formavimas. Žemės nuosavybės privilegijos. Žemės nuosavybės privilegijos bajorams. VELDAMAI ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2017 04 05
ŽPDRIS Lietuvoje
Įvadas. Žpdris paskirtis. Žpdris organizacinė sistema. Žpdris naudotojai. Kur galima rasti informaciją apie tai, kaip naudotis žpdris. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 10 20
×
107 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo