Žmogaus teisių pažeidimai


Žmogaus teisių pažeidimai įgyvendinant procesines prievartos priemones. Santrauka. Sąvokų ir santrumpų sąrašas. Įvadas. Žmogaus teisių pažeidimai taikant laikiną sulaikymą. Ydinga laikino sulaikymo protokolo surašymo praktika. Nepagrįstai taikomas maksimalus sulaikymo terminas. Realiai neveikianti skundų, dėl galimai neteisėto sulaikymo, padavimo tvarka. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos pažeidimai nacionalinėje teisėje taikant sulaikymą. Suėmimo taikymo problemos, dėl kurių pažeidžiamos žmogaus teisės. Ydinga teismų praktika aiškinant suėmimo skyrimo ar pratęsimo pagrindus. Suėmimo skyrimo ir pratęsimo terminų problemos. Suėmimas taikomas ne tik BPK numatytiems tikslams pasiekti. Suėmimas taikomas siekiant supaprastinti ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą. Suėmimas skiriamas siekiant paveikti įtariamąjį. Suėmimas skiriamas neįsigilinant į visas aplinkybes. Priimamoje nutartyje nepakankamai grindžiamas suėmimas. Nepakankamas alternatyvių kardomųjų priemonių svarstymas. Asmens teisių sulaikymo ir suėmimo metu užtikrinimas. Pareigos asmenims išaiškinti jų teises nepakankamas įgyvendinimas. Sudėtingas teisės apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų veiksmus realizavimas. Teisė į gynėją užtikrinimas. Suimtųjų teisės pasimatyti įgyvendinimo problemos. Sulaikymu ir suėmimu padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimas neteismine tvarka. Žalos atlyginimas teismine tvarka. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. _Toc.

Šiame darbe bus analizuojamos pagrindinės problemos, dėl kurių taikant suėmimą ar sulaikymą susidaro sąlygos žmogaus teisių pažeidimams: tai ikiteisminio tyrimo subjektų polinkis piktnaudžiauti šiomis procesinėmis prievartos priemonėmis ir kai kurių su jomis susijusių aspektų nepakankamas ar neišsamus teisinis reguliavimas.

Darbo tikslas yra atlikti suėmimo ir sulaikymo teisinio reglamentavimo ir praktikos analizę, kuria siekiama atskleisti esmines dabartinės sistemos problemas ir pateikti siūlymus dėl jų sprendimo.

Pirmajame skyriuje analizuojama asmenų laikino sulaikymo protokolo surašymo problema – kuomet faktinis sulaikymo momentas nesutampa su protokole įrašytu sulaikymo momentu. Tokiu būdu pažeidžiama labiausiai vertinama žmogaus teisė – į laisvę. Antrajame skyriuje nagrinėjama suėmimo taikymo problematika – ydinga teismų praktika nukrypstanti nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo aiškinimų, suėmimo skyrimo ir termino pratęsimo problema. Trečiajame skyriuje analizuojamas asmens procesinių teisių, kaip žmogaus teisių šakos, užtikrinimas. Nagrinėjamos pareigūnų pareigos, asmenims išaiškinti jų teises, įgyvendinimo problemos, teisės į gynėją ir suimtųjų teisės pasimatyti užtikrinimas. Ketvirtame skyriuje nagrinėjami žalos atlyginimo teismine ir neteismine tvarka ypatumai.

Relevance of the work - restriction of human rights is possible only in cases where the absence of such a restraint would be impossible to achieve the objectives. Any restriction on human rights must be regulated very precisely. Especially when it comes to the coercive measures that are most constrained by human rights - this arrest and detention. In this work will be analyzed namely with these procedural coercive measures related problems, which are particularly sensitive, since they represent the emergence of human rights violations. These coercive measures to the maximum restrict human freedom, contributes to the increase of social exclusion and stigmatization, creates preconditions for of losing job, and due to the bad conditions of detention experience physical and psychological damage. Unjustified or unreasonable length of detention or arrest may violate the presumption of innocence. However, despite these circumstances, arrest and detention investigating criminal acts invoked very often in Lithuania.

This work will analyze the main problems for which under the arrest or detention allow human rights violations: this is the pre-trial entities tendency to abuse these procedural coercive measures, and some related aspects of inadequate or incomplete legal regulation.

The first chapter analyzes the temporary detention of individuals Protocol Census problem when the actual moment of detention does not correspond to the protocol recorded time of arrest. Thus violated the most valuable human right to freedom. The second chapter examines the problem of the application of arrest, a flawed judicial practice derogating from the European Court of Human Rights interpretations, imposing arrest and detention extending the term problem. The third section analyzes the person's procedural rights assurance. The relevant officials the duty to clarify the rights of individuals in their implementation problems, the right to a defense, and the right a visit of those arrested. The fourth chapter examines the judicial redress and extrajudicial peculiarities.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso (toliau - BPK) paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai ir išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas (BPK 1 str.). Įgyvendindama baudžiamojo proceso tikslus valstybė baudžiamojo proceso normų privalomumą siekia užtikrinti valstybės prievarta, kuri baudžiamajame procese pasireiškia prievartos priemonėmis. Žmogaus teisių ir laisvių varžymo baudžiamajame procese būtinybę lemia aplinkybė, jog daugumos šiuolaikinės visuomenės narių sąmoningumas nėra pasiekęs tokio lygio, kad žmogus savo noru padėtų atskleisti įvykdytą nusikalstamą veiką ir prisiimtų už ją atsakomybę.

1) Išanalizuoti sulaikymo taikymo problemas, dėl kurių atsiranda žmogaus teisių pažeidimai ir teikti pasiūlymus problemoms spręsti;

3) Išanalizuoti, kokios problemos kyla užtikrinant procesines teises suėmimo ir sulaikymo metu ir teikti pasiūlymus, kaip jas galima išspręsti;

4) Įvertinti žalos atlyginimo ypatumus.

Darbo objektas – žmogaus teisių pažeidimai, kurie atsiranda taikant suėmimą ar sulaikymą.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (10459 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tautvydas
  • Žmogaus teisių pažeidimai
    10 - 2 balsai (-ų)
Žmogaus teisių pažeidimai. (2015 m. Rugpjūčio 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogaus-teisiu-pazeidimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 19:01
×